Flere muligheter for økonomisk kompensasjon for KAs medlemmer

Foto: Norges Bank/CC BY-ND 2.0
Publisert: 16/06/2020
Bortfall av inntekter ved avlyste arrangementer er noe av det som kan gi grunnlag for kompensasjon fra det offentlige. Økte utgifter til renhold kan dekkes av utvidet bevilgning til kommunene.

29. mai foreslo regjeringen at kompensasjonsordningene for frivillighet og kultur blir utvidet til 31. august. Kommunene har i år fått kr 6,5 milliarder i ekstrabevilgninger. Dermed er det rom for flere av KAs medlemmer å søke å få dekket utgifter i forbindelse med koronaviruset.

KA får stadig spørsmål fra medlemmer angående kompensasjonsordningene Stortinget og regjeringen har etablert for å avhjelpe bransjer som er hardt rammet av koronarestriksjoner. Utgangspunktet for mye av Den norske kirkes virksomhet, er at bevilgningene ikke er endret – både bevilgningene fra stat og kommune står ved lag. Likevel er det flere av våre medlemmer som har mulighet til å få dekket tap og økte utgifter.

Se oversikt over kompensasjonsordningene her (pdf)

2 milliarder til kommunene

Mange menighetsråd får inntekter fra konserter og omvisninger for turister i kirkene i soknet. Avlyste konserter og omvisninger gir tapte inntekter, og for menigheter som er rammet av dette, vil det være mulig å søke gjennom Kulturdepartementets kompensasjonsordning for kulturlivet. Denne administreres av Kulturrådet. For tiden venter vi på at regjeringens foreslåtte utvidelse skal bli vedtatt av Stortinget, slik at en ny søknadsrunde kan åpnes. Så snart denne er klar, vil søknadsskjema bli tilgjengelig på Kulturrådets nettsider.  

For mange kirkelige fellesråd har utgiftene til renhold økt mye i løpet av koronatiden. Så langt i 2020 har kommunene fått en ekstrabevilgning på kr 6,5 milliarder for å dekke inn ekstrautgifter knyttet til korona. I 2021 får kommunene en økt bevilgning på 2 milliarder av samme årsak. For ledere av kirkelige fellesråd og kirkeverger er det derfor avgjørende nå å være offensive overfor kommunepolitikerne, for å sørge for at noe av disse midlene blir kanalisert til fellesrådet.

Venter på ny søknadsrunde

Flere av KAs medlemmer er frivillige organisasjoner. Disse omfattes av Kulturdepartementets kompensasjonsordning for frivilligheten, som er administrert av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Også her venter vi for tiden på et nytt stortingsvedtak som vil åpne for en ny søknadsrunde. Denne ordningen dekker blant annet utgifter knyttet til avlyste arrangementer som leirer og festivaler.

Les Kulturdepartementets pressemelding om utvidelse av kompensasjonsordningene her. Har dere spørsmål knyttet til økonomi og koronatiden, ta kontakt med oss!

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone