Slik fyller dere arbeidsdagen når alt er avlyst

Det er ingen grunn til å kjede seg selv om det meste av aktiviteten er innstilt. Photo by niklas_hamann on Unsplash
Publisert: 07/04/2020
Har mange av de vanlige arbeidsoppgavene falt bort? Her er våre tips til hvordan dere kan bruke tiden til noe meningsfylt.

KA har de siste ukene fått mange henvendelser fra virksomheter der så store deler av den ordinære driften er innstilt, at det er vanskelig å fylle alle stillingene med arbeidsoppgaver.

Vi har derfor satt sammen en liste med mulige alternative oppgaver for ulike yrkesgrupper – i tillegg til en oversikt over oppgaver som hele staben gjerne kan gjøre. Denne oversikten gjelder i hovedsak arbeidstakere i Den norske kirke, men kan også gi inspirasjon til andre virksomheter.

Arbeidsgiver har innenfor styringsretten stor åpning for omdisponering til andre oppgaver, arbeidstider eller arbeidssteder for de som har fått endringer i sitt arbeid som følge av koronapandemien. Vi forutsetter at dette, særlig der det er betydelige endringer, er drøftet med tillitsvalgte og gitt god informasjon til arbeidstakere.

 

Kateketer, menighetspedagoger og annet trosopplæringspersonell:

 • Planlegge aktiviteter for høsten
 • Legge ut påskerebus el.l. i naturen og annonsere dette på menighetens digitale ressurser
 • Kompetanseutvikling; lese faglitteratur eller finne inspirasjon og faglige ressurser på nettet – delta på nettkurs – hva gjøres ellers i kirken.
 • Jobbe med/revidere plan for trosopplæring
 • Sørg for å holde kontakt med barn, unge og familier knyttet til menigheten, og særlig de frivillige inn mot barne- og ungdomsarbeidet. Kanskje lage en enkel nettbasert samling/hilsen til disse?
 • Les deg opp på ny læreplan for skolen som er virksom fra høsten 2020. Dersom det er mulig, tenk ut noen innspill til ny lokal plan for kirke-skole-samarbeidet.

Diakoner:

 • Planlegge høsten.
 • Utarbeide lister over eldre/syke som er isolert og knyttet til menigheten, og sørge for et organisert opplegg med frivillige eller andre tilsatte for at disse blir kontaktet jevnlig pr telefon eller lignende.
 • Ta en telefon til gamle, syke og ensomme i menigheten for å slå av en prat.
 • Kompetanseutvikling – lese faglitteratur.

Kirketjenere:

 • Ta bilder av inventar i kirken og legg det inn i inventarmodulen i Kirkebyggdatabasen. Er du i tvil på hvordan du jobber i databasen, finner du informasjonsvideoer her. Denne oppgaven egner seg også for andre som har tid til overs.
 • Gå gjennom brannpermen. Er det ting som bør oppdateres og/eller endres. KA holder kurs i brannvern i mai – meld deg på!

Kirkemusikere:

 • Kompetanseutvikling/oppdatering innenfor eget fagfelt
 • Gjennomtenke bruk av digitale medier i det ordinære arbeidet etter krisen – eks øve med solister digitalt der det er hensiktsmessig?
 • Øving og innstudering av større orgelverk til bruk på konserter og gudstjenester
 • Rydding og katalogisering av notearkiv
 • Søknadsskriving og planlegging av konsertprosjekter (langsiktig)
 • Instrumentvedlikehold, stemming av rørstemmer på orgel
 • Salmeplanlegging for neste år
 • Utarbeidelse av gudstjenesteagender
 • Planlegging av korprosjekter og innstudering av kormusikk
 • Arrangering og komponering

Prester:

 • Ta en telefon til trofaste kirkegjengere.
 • Forberede ideer/utkast til prekener til sommeren/høsten.
 • Kompetanseutvikling – lese faglitteratur – ta nettkurs
 • Planlegge høsten
 • Salmeplanlegging for neste år
 • Utarbeidelse av gudstjenesteagendaer
 • Ideutvikling – hvordan ta i bruk sosiale medier og digitale plattformer også i det videre arbeidet etter krisen?
 • Les deg opp på ny læreplan for skolen som er virksom fra høsten 2020. Dersom det er mulig, tenk ut noen innspill til ny lokal plan for kirke-skole-samarbeidet.
 • Kirkebokføring

Gravplasspersonell:

 • Mest sannsynlig har denne gruppen ansatte mye å gjøre nå, spesielt der våren er kommet. Kanskje kan andre ansatte som kan være med på å gjøre gravplassen pen? Det er en gave til lokalsamfunnet, og mange vil nok ta en tur innom gravplassen i løpet av hjemmepåsken.

Kontoransatte:

 • Gjennomgå arkivsituasjonen; Hva bør kasseres, og hva trengs av tiltak for å få orden på arkivet og arkivrutiner i virksomheten?
 • Kompetanseutvikling – lese faglitteratur – ta nettkurs.
 • Planlegge og iverksette (bedre) håndtering av digital kollekt både under koronatiden og etterpå
 • Planlegge hvordan ta i bruk digitale medier og digitale samhandlingsmåter i det ordinære arbeidet også etter krisen.
 • For kontoransatte ev ledere, er gjennomgang av GDPR-rutiner og personalinformasjon en aktuell oppgave. Rydde personalmapper, eposter med personalia, slette profilbilder av tidligere ansatte med mer.
 • Gjennomgang av hele HMS-permen/-rutinene.
 • Ajourføring av festeregisteret, eventuelt utsending av festeavgift.

Barnehageansatte:

 • Rydding og vask i barnehagen.
 • Kompetanseutvikling.
 • Planlegge høsten.
 • Finne nye sanger og fortellinger.
 • Hvordan ta i bruk digitale ressurser i det ordinære arbeidet på en enda bedre måte enn før.

Alle ansatte:

 • Rydding og vask i fellesarealer, kjellere, boder og lagerrom.
 • Registrering av kirkeinventar i Kirkebyggdatabasen, jf. punkt over for kirketjenere.
 • Gjennomgå virksomhetens hjemmesider, og sørg for oppdatert og god informasjon.
 • Bistå med vårstell og rydding rundt kirka, på gravplassene og ved andre kirkelige eiendommer.
 • Skaffe og sørge for utdeling av oppmerksomhet (blomster eller annet) til frivillige medarbeidere, eldre/syke som er isolert, eller som påskjønnelse til virksomheter som står på ekstra i nærmiljøet.  OBS – pass på smittevern, også med tanke på at smitte kan overleve på gjenstander.
 • Bli med i arbeidet med å ha kontakt med eldre/syke som er isolert og knyttet til menigheten.
 • Gjennomtenke hvordan man kan forbedre og utvikle partssamarbeidet mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver.
 • Få etablert tillitsvalgtordning dersom dere ikke har det.
 • KA har korte webinarer/nettkurs om en rekke ulike temaer før sommeren – se om dere finner noe som er aktuelt for en eller flere i staben.
 • Utarbeide nytt informasjonsmateriell, for eksempel om de ulike tilbudene man har, eller om kirken og inventar.
 • Gå over ulike praksis og rutiner (for eksempel for soknebud, dåpssamtaler, hvordan man tar imot nye medlemmer).
 • Der det holdes åpne kirker, kan ansatte benyttes til vakthold, vasking og informasjonsarbeid i den forbindelse.

 

Arbeid for andre arbeidsgivere:

Det er ikke generell adgang til å omplassere til arbeid for andre arbeidsgivere, for eksempel kommunen, uten arbeidstakers samtykke. Det bør likevel vurderes om man skal kartlegge for eksempel helsepersonell i staben samtidig som behovet for helsepersonell sjekkes ut med kommunen. I slike tilfeller er det mest aktuelt med permisjon, og at arbeidsforholdet i sin helhet overtas av kommunen. Det kan også være aktuelt å tilby annen arbeidskraft til kommunen dersom dere har kapasitet og kommunen har behov, lønnet enten av kirke eller kommune.

 

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone