Debatt: «Bærekraftig kirke er et felles ansvar»

Tariffsamtaler våren 2018. Foto: KA
Publisert: 02/04/2020
– Ikke alt kan løses i tariffavtaler, men vi har i lang tid hatt fokus på tiltak som kan redusere kirkens samlede klimaavtrykk, skriver KA i et svar til Presteforeningen.

Dette innlegget stod på trykk i Vårt Land fredag 3. april 2020:

Hovedavtalen på KA-området er «av de svakeste i å ivareta klima- og miljøhensyn», ifølge Asle Rossavik, leder for Presteforeningens prosjektgruppe for klima og bærekraft (Vårt Land tirsdag).

KA deler Rossaviks oppfatning av at gjeldende hovedavtale mellom KA og Presteforeningen (PF) har forbedringspotensial. Derfor er det også full enighet mellom oss, PF og de øvrige organisasjoner som er part i samme avtale, om «At hensynet til miljø og klima skal være en del av partssamarbeid og medbestemmelse, og skal bidra til en bærekraftig utvikling som fremmer FNs bærekraftsmål» (protokoll undertegnet 17.12.19.). Disse temaene er foreløpig ikke skrevet direkte inn i avtalen, da forhandlinger om materielle endringer i avtalen – også etter enighet mellom partene – ble utsatt.

Det gjøres likevel mye godt arbeid for klima og bærekraft i Den norske kirke, ikke minst når det gjelder å spare energi og begrense reising. Dette angår alle ansatte i Den norske kirke, uavhengig av arbeidsgiver.

Ifølge Vårt Land understreker Rossavik «at de største utslippene [i kirken] er knyttet til andre sektorer enn der Presteforeningen har flest medlemmer.» Videre: «De kirkelige fellesrådene lokalt administrerer driften av bygg, som utgjør den største andelen av kirkens klimautslipp ved siden av reiser.» Vi forundres over hvordan kirkelig virksomhet i menighetene – slik som gudstjenester, kirkelige handlinger og andre samlinger – kan oppfattes som en «annen sektor» enn den prestene gjør tjeneste i. Det er jo for å kunne ha åpne og tilgjengelige kirkebygg at disse holdes varme og opplyste.

Den offentlige debatten rundt tariff og klima dreide seg i mange år mye om kilometergodtgjørelse for bruk av sykkel i tjenesten, og vi er enige om at det trengs nye og kraftigere tiltak. For eksempel vil lavere innetemperatur i alle landets kirker og menighetshus ha effekt, samt overgang til alternative energikilder. Slike tiltak er imidlertid ikke tariffregulert. De avgjøres lokalt, og noen av dem krever tilgang på betydelige investeringsmidler.

Arbeidet med dette og mye annet pågår. Ikke alt kan løses i tariffavtaler, men KA har i lang tid hatt fokus på tiltak som kan redusere kirkens samlede klimaavtrykk. Med dette som bakteppe ser vi fram til en konstruktiv samtale med fagforeningene også om bærekraftsperspektivet ved kommende tariffoppgjør.

Ingrid B. Tenfjord
direktør, arbeidsgiveravdelingen

Randi Moskvil Letmolie
direktør, avdeling for kirkebygg og eiendomsforvaltning

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone