Fornøyd med innstilling om Opplysningsvesenets fond 

Administrerende direktør Marit Halvorsen Hougsnæs og avdelingsdirektør Øystein Dahle er fornøyd med kulturkomiteens innstilling om Opplysningsvesenets fond. Foto: KA
Publisert: 24/03/2020
Stortinget går inn for at Opplysningsvesenets fond deles mellom kirken og staten. Komiteen har lyttet til flere av KAs innspill.

Familie- og kulturkomiteen gir sin tilslutning til statsrådens forslag til avvikling av dagens OVF. Komiteen understreker imidlertid at bruk av OVF-midler til kirkevedlikehold ikke skal avløse kommunenes økonomiske ansvar for kirkebyggene.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad la fram en stortingsmelding om Opplysningsvesenets fond (OVF) i juni 2019 - samtidig som departementet la fram forslaget til ny lov om trossamfunn. I meldingen foreslo Regjeringen flere overordnede føringer og prinsipper for framtidig eierskap og forvaltning av verdiene i OVF. Hovedpunktene i meldingen var bl.a. følgende:  

  • OVF avvikles i sin nåværende form 

  • Den norske kirke får eiendomsretten til eiendommer med en særlig kirkelig betydning, som for eksempel presteboliger. 

  • Øvrige eiendommer og finanskapital overtas av staten.  

  • De verdiene som overtas av staten skal anvendes på tiltak på kulturhistorisk viktige kirkebygg 

I desember 2019 deltok KA på en høring i Stortingets familie- og kulturkomite der vi ga betinget støtte til hovedgrepene i stortingsmeldingen. KA la imidlertid vekt på at statens disponering av OVF ikke må svekke det offentlige finansieringsansvaret for Den norske kirke og ha en langsiktig tidshorisont.  Videre la KA vekt på at det blir lagt vesentlig vekt på Den norske kirkes synspunkter i vurderingen av hvilke eiendommer som overføres til Den norske kirke.

 

Komitéinnstilling 

Familie- og kulturkomiteen avga 24. mars sin innstilling der de gir sentrale føringer for departementet videre arbeid med OVF-saken (https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2019-2020/inns-201920-209s/).  

En samlet komite støtter forslaget om en deling av OVF mellom staten og Den norske kirke, og alle partiene på Stortinget stiller seg bak følgende føringer for dette arbeidet:  

«Stortinget ber regjeringen i arbeidet med oppdelingen av Opplysningsvesenets fond ivareta følgende:   

  1. Staten og kirken skal være likeverdige parter i prosessen som skal avklare hvilke bygninger kirken skal overta, og det legges til grunn at staten kommer til enighet med Den norske kirke om dette.  

  1. Kirkens verdier skilles ut først, deretter bør staten gjøre egne vurderinger av forvaltning av de verdier som ligger igjen i fondet.   

  1. Betingelsen for delingen av fondet er at staten øker sin innsats for bevaring av de kulturhistorisk viktige kirkebyggene i et omfang som svarer til de verdiene som staten blir eier av på et bestemt tidspunkt. Når eiendelene i Opplysningsvesenets fond er endelig fordelt mellom staten og kirken, må det gjøres beregning av den reelle verdien. Den reelle verdien skal komme de kulturhistorisk viktige kirkebyggene til gode ved istandsetting og sikring av kirkene. Statens økte innsats for bevaring av kirkene må over tid minst svare til denne verdien (inflasjonsjustert).   

  1. Statens økte innsats overfor kirkebyggene skal ikke avløse kommunenes økonomiske ansvar for kirkebyggene eller komme til erstatning for andre tiltak eller ordninger som finnes på området.  

  1. I samråd med kirkelige instanser, antikvariske myndigheter mfl. igangsettes arbeidet med bevaringsprogrammer for ulike kategorier av kulturhistorisk viktige kirkebygg, for eksempel ved å kategorisere kirkebyggene etter alder, verneverdi eller vedlikeholdstilstand.» 

 

KAs synspunkter 

KA er tilfreds med at et samlet Storting har stilt seg bak synspunkter KA la fram for komiteen under høringen i desember:  

Det skal føres reelle forhandling mellom staten og Den norske kirke om fordelingen av eierskapet til OVF.

KA har under tvil akseptert regjeringens foreslåtte modell som innebærer at verdiene i OVF skal deles mellom staten og Den norske kirke. Dette har skjedd under den klare forutsetning at verdier tilsvarende den fremtidige statlig eierandel av fondet tilfaller kirkebyggformål. 

Komiteen anerkjenner Den norske kirke som selvstendig part i forhandlinger om hvilke eiendommer som skal overtas av kirken. Dette har vært viktig for KA for å sikre en reell forhandlingsrett for Den norske kirke overfor staten både om fordelingskriterier og konkrete eiendommer. Avklaringen av hvilke eiendommer som skal tilfalle kirken, skal gjennomføres først.

I samråd med Kirkerådet har KA lagt til grunn at eiendommer med klar tilknytning til lokale kirkesteder mv overføres direkte til det aktuelle sokn. Disse forholdene er ikke direkte omtalt i komitéinnstillingen, men vil bli fulgt opp av KA i den videre prosess overfor departementet og Kirkerådet.  

KA har overfor komiteen lagt vekt på at det også må sikres tilstrekkelig med driftsmidler for istandsetting og videre drift av de fremtidige kirkelige eiendommene som har kulturhistoriske verdier.  

 

Skal ikke avløse kommunenes utgiftsforpliktelser – samlet innsats skal økes 

For KA har det vært avgjørende at forslaget om å bruke OVF-midler til kirkebygg ikke erstatter dagens kommunale bidrag til vedlikehold og sikring av kirkebygg. Med dette som en tydelig forutsetning kan omleggingen av OVF bidra til en reell styrking av den offentlige innsatsen på kirkebygg uten avkortning på områder der stat eller kommune har et lovregulert utgiftsansvar.   

Dette anliggendet er tydelig bekreftet fra en samlet komité, jf pkt 4. Komiteen understreker dermed at løsningen forplikter til forsterket innsats for istandsetting og sikring av verneverdige kirkebygg. Dermed følger Stortinget opp en enstemmig uttalelse fra Stortinget i 2015 om behovet for en forsterket strategi for å sikre et forsvarlig vedlikeholdsnivå av kirker med store kulturminneverdier.   

Komiteen ser derimot ikke ut til å ha tatt stilling til spørsmålet om hvorvidt den gjenværende statlige del av fondets finansielle verdier tenkes forvaltes som en varig statlig ordning i tråd med statsråd Ropstads signaler på kirkevergekonferansen i Tromsø høsten 2019. Det vil være vesentlig for KA å fortsatt argumentere for en løsning som har en langsiktig tidshorisont.  

 

Videre prosess 

Det er ventet at Stortinget i 2021 skal vedta nytt lovverk og rammer for ny forvaltning av dagens OVF. Før den tid skal imidlertid forslagene til lovendringer mv sendes ut på høring til bl.a. kirkelige organer.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone