Skal måle omfanget av kopiering i kirken

Foto: Aalborg Stift/Flickr/CC BY 2.0
Publisert: 19/08/2019
Stikkprøver av gudstjenesteprogram vil danne grunnlag for betaling for bruk av åndsverk kommende fireårsperiode. – Vær bevisst når du kopierer, oppfordrer KA.

I samsvar med avtalen mellom Kopinor og KA vil det høsten 2019 bli gjennomført en ny statistisk undersøkelse for å beregne mengden av kopiering i Den norske kirke. Undersøkelsen blir gjort hos et utvalg av menighetsråd, som om kort tid vil bli kontaktet av firmaet Kantar med spørsmål om å bidra.

Advokat Bente Vangdal Espenes er KAs fagperson på åndsverkloven. Hun er spent på resultatene av den kommende undersøkelsen.

– Undersøkelsen skal gi et bilde av samlet omfang av kopiering i Den norske kirke. På grunnlag av dette får man frem tallet for antall vederlagspliktige kopisider, det vil si kopier man etter åndsverksloven er pliktig å betale for, forteller Espenes.

– Rett og rimelig

Det følger av Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven) at en opphavsmann som hovedregel må gi tillatelse til enhver utnyttelse av et åndsverk. Dette innebærer at det i utgangspunktet er ulovlig å kopiere opphavsrettslig beskyttet materiale.

For å unngå en tungvinn prosess med å innhente tillatelse i hvert enkelt aktuelle tilfelle, gir kopieringsavtalen mellom KA og Kopinor adgang til kopiering innen gitte rammer mot et årlig vederlag. KA har vært avtalepart i denne avtalen på vegne av de lokale enhetene i Den norske kirke siden 1997.

– Vi i KA synes det er rett og rimelig at de som har laget åndsverk som brukes i kirkelig sammenheng blir anerkjent og får det de har krav på, sier Espenes.

Sett av tid til utfylling

Hun peker på at tilslutning til rammeavtalen bidrar til en stor forenkling og langt lavere pris i forhold til å prøve å ordne opp dette på egen hånd. Advokat Espenes forteller at tidligere undersøkelser har vist at kopieringsvolumet i forbindelse med gjennomføring av gudstjenester utgjør mer enn 60 prosent av kopieringsvolumet.

For å forenkle arbeidet, har KA og Kopinor blitt enige om kun å undersøke kopiering ved gudstjenester. De utvalgte soknene vil bli bedt om å sende inn agenda/program for en bestemt gudstjeneste eller utskrift av det som eventuelt blir vist på skjerm. Espenes understreker at hvis man viser fram en tekst på skjerm i en gudstjeneste der det er 100 personer til stede, er dette å anse som om teksten er kopiert i 100 eksemplarer.

Espenes er opptatt av at å få fram det reelle bildet av kopieringsomfanget i Den norske kirke gjennom kopieringsundersøkelsen. Hun ber derfor om at de som plukkes ut til å være med i undersøkelsen, setter av tid til å fylle ut de tilsendte skjemaene korrekt.

Ukritisk bruk av bilder og illustrasjoner

Forrige undersøkelse (i 2015) viste en klar økning i kopiering av vederlagspliktig materiale. Espenes gikk da gjennom en stor del av det innrapporterte materialet, og det viste seg at det var noen få menigheter som hadde en ukritisk bruk av blant annet bilder, illustrasjoner og sanger med noter, enten i trykt program eller på skjerm.

– En slik unødvendig omfattende kopiering av vederlagspliktig materiale påfører hele Den norske kirke store kostnader, sier Espenes.

Hun håper at økende lokal bevissthet og kunnskap nå har redusert denne ukritiske kopieringen, og at dette vil gi seg utslag i årets undersøkelse.

Du kan ikke bare «finne et bilde på nettet». Les denne artikkelen og bli trygg på hva som er lov!

Pass på bilderettighetene

Espenes peker på at manglende bevissthet om problemstillingen også kan føre til at man benytter andres åndsverk uten samtykke.

– Når et bilde brukes uten klarering av rettigheter, følger det av åndsverkslovens § 55 at det kan være grunnlag for rettighetshaver til å kreve erstatning for bruken.

For å unngå erstatningskrav anbefaler Espenes at en bruker egne bilder, eventuelt bildedatabaser eller lignende, der bruken er fri eller avklart gjennom en abonnementsordning.

Bruk de kildene dere har betalt for

Forrige undersøkelse viste også mye lokal praksis som gjorde Espenes noe overrasket.

– Det var for eksempel mange som abonnerte på tilgang til Eides digitale salmedatabase, men som likevel brukte andre kilder når de skulle kopiere program eller vise salmer på skjerm.

Espenes peker på at dette vil kunne medføre helt unødig dobbeltbetaling, men hun tror dette skyldes startproblemer i bruken av de digitale ressursene på nettet.

Dyrt å kopiere noter

Espenes er også spent på kopieringen av noter. Hun understreker at i noen sammenhenger vil slik kopiering ofte være tjenlig, ved for eksempel innlæring av nye sanger. KA har samtidig pekt på at kopiering av noter fra enkeltnoter/notesamling medfører 12,5 ganger ekstra kostnad per kopiside sammenlignet med ordinært materiale.

Espenes peker på at dette har gjort at KA har pekt på behovet for å gjennomgå kopieringspraksis for noter for å sikre at det skjer i tråd med avtalens forutsetninger. KA har på bakgrunn av dette tidligere anbefalt innkjøp av tilstrekkelig antall salmebøker med noter framfor regelmessig kopiering av sanger med noter.

Del i sosiale medier:
Relaterte artikler

Powered by Cornerstone