1/2019: Sentrale særavtaler er reforhandlet

Publisert: 26/04/2019
De sentrale særavtalene er nå reforhandlet. Varigheten for alle avtalene er 01.01.2019-31.12.2020. Oppdaterte særavtaler ligger på KAs hjemmeside. I dette rundskrivet blir endringene i de enkelte særavtalene gjennomgått. Endringer av rent språklig karakter blir ikke omtalt.

Særavtale om reiseregulativet

Avtalen videreføres i all hovedsak uendret. Det er imidlertid gjort en justering i nr. 4 pkt. 5 som innebærer at arbeidstaker som har et tjenestedistrikt som er større enn ett fellesrådsområde likevel kan få kostgodtgjøring for tjenestereiser innenfor tjenestedistriktet. Ved tjenestereiser utenfor det fellesrådsområdet hvor vedkommende arbeidstaker har hovedarbeidssted, og hvor reisen er over 15 km og varer utover 6 timer, dekkes utgifter til måltider etter regning inntil satsene i Statens reiseregulativ § 9. I praksis vil dette kun gjelde prester i rDnk som har store tjenestedistrikt (prosti).

Satsen for kompensasjon for bruk av egen bil i tjenesten er hevet til inntil kr 13 700 pr. år. Beløpet er likt med justeringen i kommunal sektor.

Det gjort noen tekstlige endringer i avtalens pkt. 3 om kompensasjon for bruk av egen bil i tjenesten. Dette for å tydeliggjøre arbeidsgivers plikt til å vurdere om det bør inngås avtale med den enkelte arbeidstaker om kompensasjon «der arbeidsgiver vurderer det som nødvendig for å kunne utføre arbeidet at arbeidstaker jevnlig stiller bil til disposisjon for arbeidsgiver i forbindelse med utførelsen av sine arbeidsoppgaver…». Dersom det følger av arbeidstakerens tilsettingsvilkår at vedkommende må stille bil til disposisjon, kommer bestemmelsen ikke til anvendelse. Den samme ordningen gjelder også i kommunal sektor.

 

Særavtale om kirkelige stillinger

Fritid

Etter avtalens punkt 2.3 bør det legges til rette for at fritid etter punkt 2.1, 2.2 og 2.5 kan legges til hellig– eller høytidsdag. Dette er ytterligere presisert ved at det er tatt inn i avtalen at «arbeidsgiver bør særlig vurdere muligheten for fri jul eller påske for de som ikke har hatt det på flere år».

Ubunden tid for kirkemusikere og prester

Bestemmelsene om 20 % ubunden tid for kirkemusikere og prester er flyttet og samlet i et nytt pkt. 5.6. Dette medfører ingen materielle endringer.

Kirkemusikere - Avlønning for enkelttjenester for vikarer

Bestemmelsen om avlønning av kirkemusikkvikarer er presisert. Nytt er at for påfølgende gudstjenester med «lignende innhold» lønnens for halvparten av tiden fra og med gudstjeneste nr. 2. Tidligere var vilkåret for halv lønn kun at gudstjenestene fulgte på hverandre jf. pkt. 3.1 andre avsnitt.

Arbeidstid på leir – ansatte i kirkelig fellesråd og menighetsråd

Nytt i avtalen er at det kan søkes de sentrale fagforeningene om godkjenning av inntil 16 timer aktiv arbeidstid pr. døgn. Dette innebærer at avtalens tidligere bestemmelser om passiv arbeidstid er tatt ut, jf. nytt pkt. 4.2.1. Vi antar at dette vil gjøre planleggingen av arbeidstid på leir enklere enn tidligere, ved at arbeidstiden ikke i samme grad må tilpasses dagsprogrammet til den enkelte leir gjennom oppdeling i aktiv/passiv tid. Arbeidstakerne skal som i tidligere sikres minimum 8 timer sammenhengende hvile pr. døgn.

Dersom leiravviklingen gir behov for arbeidstid for den enkelte utover det som kan bestemmes eller avtales lokalt, må virksomheten søke de sentrale fagforeningene om godkjenning etter først å ha inngått avtale med de lokale fagforeningene om dette. Dette innebærer ikke noen endring fra tidligere søknadsprosedyre i slike saker. Det er viktig at virksomhetene gjennomfører denne søknadsprosessen, for å sikre at leiren er innenfor arbeidstidsbestemmelsene i lov og avtale. At søknadsprosedyren følges vil også være viktig for evt. muligheter til videre utvikling av avtalen på et senere tidspunkt.

Arbeidstid på leir - prester i rettssubjektet Den norske kirke (rDnk)

Bestemmelsene om arbeidstid på leir er flyttet fra arbeidstidsavtalen for prester og inn i særavtale om kirkelige stillinger. For prester i rDnk er det videreført en sentral rammeavtale om godkjenning for inntil 16 timer arbeidstid pr. døgn, noe som innebærer at det ikke må søkes om utvidet arbeidstid for den enkelte leir for prestene. Med unntak av dette, samt punkt 4.1.1 om lokal avtale, som ikke gjelder for prester i rDnk, er bestemmelsene om leir like for alle ansatte i hele Den norske kirke.

Godtgjøring for arbeid på leir – gjelder alle arbeidstakere

  • I og med at partene har avtalt at passiv tid skal utgå og erstattes med kun aktiv tid, utgår muligheten for å utbetale 1/3 lønn i stedet for avspasering av passiv tid.
  • For deltidsansatte kan arbeidsgiver fremdeles utbetale lønn for mertid/merarbeid inntil full stilling som alternativ til avspasering. Dette kan være aktuelt for ansatte med deltidsstillinger hvor arbeid på leir genererer mye mertid/avspasering. Lønn skal i slike tilfeller være vanlig timelønn.
  • Hviletid som tilbringes på leirstedet skal fremdeles kompenseres med 1/3 timelønn for hver time, ev. i form av avspasering i forholdet 1/3, dersom arbeidsgiver og arbeidstaker er enige om det.
  • Døgnkompensasjonen for arbeid på leir, er hevet til kroner 780 pr. døgn (før 750). Denne inntrer som før fra og med 8. leirdøgn.

Prosedyre ved søknad om leir for fellesråds- og menighetsrådsansatte

Leirsøknadene skal fremdeles sendes på e-post til KA på ka@ka.no. KA vil videresende søknadene til de aktuelle fagforeningene for godkjenning. Prosedyre for leirsøknad som ligger på KAs nettsider skal fremdeles benyttes, men må tilpasses den nye ordningen. Revisjon av prosedyren vil bli foretatt i løpet av kort tid.

Partssammensatt utvalg

Det er nedsatt et utvalg som før neste særavtaleforhandling skal evaluere praktiseringen av reglene om leir, undersøke om virksomhetene søker fagforeningene om godkjenning ved utvidelser av arbeidstid samt vurdere muligheten for generell rammeavtale for arbeid på leir for fellesråd/menighetsråd, lik ordningen som gjelder for prestene i rDnk.

 

Særavtale om arbeidstid og fritid for prester i rettssubjektet Den norske kirke (arbeidstidsavtalen)

Det er presisert at prestevikarer også faller inn under virkeområdet for avtalen. Det er videre gjort noen strykninger av hele eller deler av enkelte bestemmelser i avtalen da disse inneholdt gjentakelser av bestemmelser i HTA, arbeidsmiljøloven og Særavtale om kirkelige stillinger. Dette innebærer ikke en endring i det materielle innholdet i bestemmelsene. For øvrig videreføres avtalen.

 

Særavtale om fridager for proster og enkelte sokneprester og spesialprester i rettssubjektet Den norske kirke (lederavtalen)

Det er gjort noen mindre endringer i § 5 i prosedyren for utarbeiding av særskilt arbeidsplan for leiroppholdet for disse arbeidstakerne.

 

Følgende særavtaler videreføres uten endringer:

  • Særavtale for barnehager og skolefritidsordninger
  • Særavtale for barnehager – Oslo
  • Særavtale om arbeidstøy
  • Særavtale for ledere

 

De nye avtaletekstene er gjort tilgjengelig her, og det vil bli trykket et nytt hefte som også skal inneholde veiledninger til noen av avtalene. Partene vil revidere veiledningsteksten sammen før opptrykk.

Marit Halvorsen Hougsnæs
adm.dir.

Ingrid B. Tenfjord
direktør

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone