Bevilger 20 millioner ekstra til kirkesikring

Trosminister Kjell Ingolf Roptad. Foto: Stortinget/flickr
Publisert: 25/04/2019
Regjeringen dobler tilskuddet til bevaring og sikring av kirkebygg i 2019. Middelalderkirker med «stor betydning for nasjonen» skal prioriteres.

Torsdag kveld publiserte VG en lekkasje fra revidert nasjonalbudsjett, som blir lagt fram 14. mai:

– I 2019 er det allerede satt av 20 millioner for å ta vare på kirkebyggene. I revidert budsjett har vi fått gjennomslag for å øke med ytterlige 20 millioner, sier trosminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til avisen.

Vil brannsikre flere kirker

I statsbudsjettet for 2019 er det lagt inn 10 millioner et program for bevaring av steinkirker fra middelalderen samt 10 millioner til klimasikring av utsatte og verneverdige kirkebygg. Nå kommer altså 20 nye millioner.

– Det store engasjementet etter brannen i Notre-Dame viser hvilke verdier som står på spill når vi ikke får tatt vare på kirkebyggene. Vi ønsker å brannsikre de mange kirkebyggene som i dag er for dårlig sikret, sier Ropstad.

Tall som KA hentet inn i 2017 viser at 2 av 3 kirker har brannvarsling med direktekobling til 110. Den seneste Kirkekontroll-rapporten viser også 12 prosent av kirkene har installert slokkeanlegg. Ropstad avviser at kirkebrannen i Paris kom beleilig for KrF.

– Dette er et langvarig engasjement som KrF har hatt og fremmet forslag om i Stortinget før, sier han til VG.

Kirker med stor betydning for nasjonen

Det er ikke avklart i detalj hvordan pengene skal brukes.

– Vi skal utarbeide en strategi for oppussing av kirker. Det er mange som har et stort behov og et stort etterslep. Jeg har et ønske om at regjeringen skal komme med enda mer penger framover, sier Ropstad til Vårt Land.

I et spørsmål til ministeren viser VG til KAs undersøkelse fra i fjor høst, der det dokumenteres at om lag 1 av 10 norske kirker brukes sjeldnere enn én gang i måneden.

– Når det gjelder hvilke kirker som skal rustes opp, er det hensynet med, og vi vil konsultere Riksantikvaren og andre kirkelige institusjoner for å vite hva som skal tas vare på. De middelalderkirkene vi prioriterer har stor betydning for nasjonen, sier han.

PS! Kjell Ingolf Ropstad deltar på KAs storkommunekonferanse 3. mai.

 

OPPDATERT 14. mai: Slik er tilleggsbevilgningen beskrevet i forslaget til stortingsvedtak:

Kap. 882 Kirkebygg og gravplasser
Post 61 (Ny)
Tilskudd til fredete og verneverdige kirkebygg, kan overføres

Det foreslås et tilskudd til kommunene på 20 mill. kroner til istandsetting og brannsikring av middelalderkirker i stein. Det er 158 slike kirker i Norge. De eldre kirkebyggene er blant de viktigste kulturminnene i landet og mange har en svært dårlig vedlikeholdstilstand. En større andel av disse kirkene har ikke automatisk slukkeanlegg eller annen tilfredsstillende brannsikring.

Beslutning om hvilke kirker og sikringstiltak som kan motta støtte i 2019, vil være begrunnet i en faglig vurdering av vedlikeholdsbehov og behov for brannsikring. Kirkebygg som er svært utsatt og som fordrer at det settes i gang tiltak raskt, skal prioriteres. Disse vurderingene vil gjøres i dialog med antikvariske myndigheter og kirkelige organer. Prosjektene som får støtte gjennom disse midlene må godkjennes av Riksantikvaren og det må foreligge en finansieringsplan fra kommunen. Av tidsmessige grunner kan det derfor bli krevende å få gjennomført alle utbetalingene i 2019. Posten foreslås derfor tilføyd stikkordet «kan overføres».

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone