Ny samarbeidsavtale mellom KA og Kirkerådet

F.v. Marit Halvorsen Hougsnæs (KA) og Ingrid Vad Nilsen (Kirkerådet). Foto: KA
Publisert: 24/04/2019
– Den nye avtalen bygger på gjensidig respekt og anerkjennelse av hverandres roller og ansvar, sier KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs.

– Det eksisterer ingen over- eller underordningsrelasjon mellom KA og KR. Vi har ulikt mandat og ulike roller. Mellom Kirkemøtets samlinger representerer Kirkerådet det øverste organet i trossamfunnet Den norske kirke. KA er en arbeidsgiverorganisasjon som etter arbeidstvistloven opptrer på vegne av de virksomheter som velger å være medlem i KA, sier Marit Halvorsen Hougsnæs, administrerende direktør i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.

– Ser fram til å videreutvikle samarbeidet

Onsdag signerte Hougsnæs og kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen den nye samarbeidsavtalen mellom KA og Kirkerådet. Denne erstatter en samarbeidsavtale inngått i 2001.

– Den nye avtalen bygger på forståelsen av at Kirkerådet og KA opptrer på grunnlag av ulikt mandat. Det har vært en forutsetning for å få dette på plass. Det gjenstår mange store og viktige strategiske veivalg for kirkelig sektor i årene fremover. Tett samhandling på nasjonalt nivå er nødvendig. Jeg ser fram til å videreutvikle samarbeidet med Kirkerådet i tiden fremover. Samarbeidsavtalen gir et godt grunnlag for dette, sier Hougsnæs.

Direktør i Kirkerådet, Ingrid Vad Nilsen, er enig:

– Dette dokumentet er helt nødvendig for det videre arbeidet med å utvikle Den norske kirke som folkekirke, samfunnsaktør og arbeidsplass, sier hun.

 Tar høyde for overlapping

Da den første samarbeidsavtalen ble inngått i 2001, var formålet å sikre samordning av nasjonale service- og rådgivningsoppgaver overfor menighetene. Nasjonale ressurser skulle brukes mest mulig koordinert.

– Dette er fortsatt viktig. I de fleste situasjoner tilsier KA og Kirkerådets ulike roller og mandat en naturlig rolle- og oppgavefordeling. Samarbeidsavtalen tar samtidig høyde for at det finnes overlappende innsatsområder. Disse er identifisert og oppdatert, og avtalen nedfeller en gjensidig forpliktelse for begge parter til å gå i dialog om hvem som skal gjøre hva, sier Hougsnæs.

Kirkerådet ble medlem i KA 1. januar 2017, da arbeidsgiveransvaret for prester, bispedømmerådsansatte og sentralkirkelig ansatte ble overført fra staten.

–  Ettersom både de kirkelige fellesråd og Kirkemøtet/Kirkerådet er medlemmer i KA, har KA et legitimt mandat til å opptre på vegne både av soknene og rettssubjektet Den norske kirke. Det gjelder først og fremst som tariffpart, der alle kirkelige arbeidsgiverorganer har overdratt sitt partsansvar til KA, sier Hougsnæs.

Tydeliggjør nye samhandlingsmønstre

Den nye samarbeidsavtalen etablerer nye samhandlingsmønstre særlig på to områder: For det første på områder der Kirkemøtet eller Kirkerådet fatter beslutninger som påvirker rammebetingelsene til KAs øvrige medlemmer. Det kan for eksempel handle om økonomiske tilskudd, kvalifikasjonskrav for stillinger, oppgavefordeling/kirkeordning og så videre.

Avtalen tydeliggjør også nye samhandlingsmønstre i situasjoner der både KA og Kirkerådet arbeider for å fremme synspunkter inn mot politiske myndigheter. Det er enighet om å tilstrebe felles opptreden, også i situasjoner der en kan ha avvikende standpunkt om hva som er den beste politiske løsning.

Samarbeidsavtalen etablerer dessuten en årlig konsultasjonsordning mellom KA og Kirkerådet i forkant av budsjettbehandlingen i Kirkerådet. I slike situasjoner vil KA opptre på vegne av sine øvrige medlemmer.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone