Vårens viktigste møteplass for KA-sektoren

KA arrangerer strategikonferanser i mars, april og mai. Foto: TK Filmproduksjon/KA
Publisert: 25/01/2019
Alle strategikonferansene er åpne for påmelding. – Vi vil signalisere et variert og dagsaktuelt innhold og at konferansene ikke bare omhandler tariff og andre helt klassiske arbeidsgivertemaer, sier Marit Halvorsen Hougsnæs.

– Disse konferansene skal være gode møtesteder, der ledere i KAs medlemsvirksomheter blir oppdatert på aktuelle temaer og kan hente ny inspirasjon sammen med andre i samme situasjon, sier administrerende direktør Marit Halvorsen Hougsnæs i KA.

Det som tidligere ble omtalt som «arbeidsgiverkonferanser», heter nå «strategikonferanser». Målgruppen er ansatte og folkevalgte ledere i kirkelige fellesråd, bispedømmeråd, Kirkerådet og andre kirkelige virksomheter. Det blir arrangert konferanser i alle bispedømmer (Oslo/Borg og Stavanger/Bjørgvin slås sammen) i løpet av mars, april og mai. I tillegg blir det en egen konferanse for KAs organisasjonsmedlemmer.

– Ved å endre navnet vil vi signalisere et variert og dagsaktuelt innhold, og at konferansene ikke bare omhandler tariff og andre helt klassiske arbeidsgivertemaer, sier Hougsnæs.

Mellomoppgjør: – Viktig oppdatering

En av bolkene på konferansene er likevel om lønnsoppgjøret til våren/sommeren. Dette er et såkalt mellomoppgjør, som vil si at det i utgangspunktet kun er rene lønnsjusteringer som forhandles, og ikke hele avtalen.

– Selv om det er mellomoppgjør, er det viktig å holde medlemmene oppdatert på økonomiske utsikter både på vår sektor og i Norge generelt, og å si noe om hva som kan forventes i årets oppgjør. Vi ønsker også å benytte anledningen til å si litt om også andre tariffspørsmål enn selve lønnsforhandlingene, sier direktør i arbeidsgiveravdelingen i KA, Ingrid B. Tenfjord.

Ny kirkeordning og ny lov

Kirkerådet behandler i slutten av januar forslag til nytt regelverket som er tenkt å erstatte de paragrafene i dagens kirkelov som regulerer interne forhold i Den norske kirke. Regelverket, omtalt som kirkeordning, skal vedtas på Kirkemøtet i slutten av mars. Den nye tros- og livssynsloven kommer tidligst til behandling i Stortinget i vår, og vil da kunne tre i kraft fra 2020.

Den innledende bolken på konferansene vil derfor inneholde oppdatert informasjon om den aktuelle politiske og kirkepolitiske situasjon, og gi rom for felles erfaringsutveksling mot slutten av en kirkelig valgperiode.

– Det er kirkevalg i september 2019.  Det er viktig at de kirkelige rådenes erfaringer fra valgperioden 2015-2019 blir fanget opp. Det er særlig betydningsfullt siden det pågår flere gjennomgripende reformer av kirkelig sektor samtidig – både kommunereform og kirkereform. Vi vil legge til rette for at slik erfaringsdeling skal bli mulig på disse konferansene, sier Hougsnæs.

Samhandling, handlekraft og kirkebygg

Ledelse står selvsagt også på programmet, denne gangen under tittelen «Samhandling og handlekraft i kirkelig ledelse – seks bud for en sunn kirkelig ledelseskultur.»

Et annet aktuelt tema som tas opp, er kirkebyggets posisjon i en ny tid: Hvordan kan vi knytte kirkebygget tettere til lokalsamfunnet, åpne opp for egnede aktiviteter, revitalisere verdiene, engasjere, tilgjengeliggjøre og aktualisere?

Mens man mange steder stenger postkontor, legger ned skoler og sentraliserer, står kirkebygget tilbake som et geografisk, historisk og identitetsmessig fastpunkt, et felleskapsbygg, sier direktør for kirkebygg og eiendomsforvaltning i KA, Randi Moskvil Letmolie.

Hvordan kan vi forsterke båndene mellom kirkebygget og lokalbefolkningen, tenke nytt omkring hva kirken kan brukes til, og samtidig presentere byggets kvaliteter, historie, arkitektur, estetikk og selve annerledesrommet? spør hun.

Det vil også bli en bolk med kort informasjon om aktuelle saker som kirkevalget og arbeidsrett, men med hovedvekt på en lokal sak.

Les mer og meld deg på her:

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone