Nye gravplasskart skal være digitale

Østenstad kirkegård i Asker. Foto: KA
Publisert: 19/12/2018
1. januar 2019 trer den såkalte SOSI-standarden i kraft. Det betyr at kart over nye gravplasser og utvidelser må være digitale.

Kulturdepartementet har nylig sendt ut rundskriv om at gravferdsforskriftens § 4 annet ledd settes i verk fra 1. januar 2019. Det betyr at det skal utarbeides digitale gravkart ut fra SOSI-standarden ved all planlegging av nyanlegg og utvidelse av gravplass.

– Forventer et digitalt taktskifte

Ved vesentlig endring av gravplass vil det også være et krav om å benytte standarden i forbindelse med produksjon av nye gravkart. Dette er et krav som byggherrer fra 2019 må legge inn i kravspesifikasjonen til prosjekterende firma.

– At produktspesifikasjonen for SOSI-gravplass nå er godkjent av Kartverket, bør bety et taktskifte i arbeidet med digitalisering av de gravkartene som i dag finnes i papirformat. En felles standard åpner for muligheten til å få gravkartene inn i Statens Kartverks databaser som en del av det offentlige kartgrunnlaget, sier direktør i avdeling for kirkebygg og eiendomsforvaltning i KA, Randi Moskvil Letmolie.

Aktuelt med pilotprosjekt

KA bygger nå ut Kirkebyggdatabasens eiendomsregister til også å omfatte alle gravplassene i Norge, uansett kommunal eller kirkelig forvaltning. Registeret vil utgjøre referansen for en nasjonal kartdatabase hos Kartverket.

– Vi erfarer at flere har spørsmål til hvordan komme i gang med omlegging fra gravkart i papirformat til digitalt format. KA vil utvikle et ressursnotat og et tilpasset kortkurs om temaet. Det er også aktuelt å følge opp pilotfellesråd som grunnlag for kunnskapsspredning, sier avdelingsdirektøren.

Les mer om SOSI gravplass.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone