9/2018: Tariffrevisjonen for organisasjonsmedlemmer pr. 01.05.2018 – resultatet kan iverksettes

Publisert: 29/11/2018
Det vises til uravstemning over Hovedtariffavtale for organisasjonsmedlemmer, jf. rundskriv 8/2018 med vedlegg. Disse medlemmene har ved uravstemning vedtatt det anbefalte forslaget til ny hovedtariffavtale. Arbeidstakerorganisasjonene har også godtatt forslaget. Resultatet kan derfor iverksettes.

Innledning

1.1 Iverksettelse av tariffoppgjør

Tariffoppgjøret for medlemmene som er omfattet av Hovedtariffavtale for organisasjonsmedlemmer kan med dette iverksettes.

1.2 Hvem er omfattet?

Dette tariffoppgjøret gjelder for KAs organisasjonsmedlemmer:

  • IKO (IKO-forlaget AS og IKO – kirkelig pedagogisk senter)
  • Frivillighetssentralen i Vestby
  • KIFO, institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning
  • Kristelig studieforbund
  • Hekta – trosopplæring for ungdom
  • Stiftelsen kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

1.2 Uravstemning

Ved fristenes utløp fredag 23. november 2018 klokken 12 hadde 3 av KAs organisasjonsmedlemmer avgitt stemme. Av disse stemte alle JA og ingen stemte NEI til det anbefalte forhandlingsresultatet. Oppgjøret er derfor godkjent, jf. vedtekter for KAs arbeidsgivervirksomhet § 5. Arbeidstakerorganisasjonene har også godkjent resultatet.

1.3 Endringer i ny avtale

Endringene som er avtalt i den nye hovedtariffavtalen ligger vedlagt i sin helhet. KA vil i dette rundskrivet kommentere og presisere en del av endringene. Rent redaksjonelle endringer/oppdateringer og andre endringer uten materielt innhold av betydning kommenteres ikke. For ordens skyld bemerkes at der det ikke er gjort endringer, videreføres avtalen som den var i forrige tariffperiode.

1.4 Spørsmål/veiledning

Ved spørsmål knyttet til temaer i dette rundskrivet kan KAs arbeidsgiveravdeling kontaktes. Ny tabell for garantilønn og ansiennitetsopprykk følger vedlagt.

 

2. Økonomi

2.1 Sentrale lønnstillegg i kapittel 4

Alle lønnstillegg i kapittel 4 gis med virkning fra 01.08.2018. Justeringene gjelder kun de som var ansatt pr. 30.04.2018. Arbeidstakere ansatt etter denne dato får ikke tillegg som følge av disse forhandlingene.  

For ansatte innplassert i lønnsgruppene 1-5 gis det følgende kronebeløp i tillegg i hel stilling. Deltidsansatte gis en forholdsmessig økning ut fra stillingsprosenten.

 

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Gr 1

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

Gr 2

4 800

4 800

4 800

4 800

4 800

4 800

4 800

Gr2B

5 200

5 200

5 200

5 200

5 200

5 200

5 200

Gr 3

5 700

5 500

5 500

5 500

5 500

6 800

5 600

Gr 4

6 700

6 700

6 700

6 700

6 700

6 700

6 700

Gr 5

5 700

5 700

5 700

5 700

5 700

5 700

5 700

Tilleggene i tabellen ovenfor legges i sin helhet til den enkeltes årslønn i full stilling med virkning fra 01.08.2018, selv om arbeidstaker i forveien skulle ha en lønn som ligger over garantilønnen, for eksempel som følge av lokale forhandlinger.

Alle lønnsgrupper, samt laveste årslønn/garantilønn vil bli økt tilsvarende, jfr. ny tabell for garantilønn og ansiennitetsopprykk pr. 01.08.2018.

Dersom arbeidstaker har endret ansiennitetsgruppe i perioden mellom 30.04.2018 og 31.07.2018, skal arbeidstaker først få ansiennitetstillegg iht. «den gamle» tabellen pr. 01.08 2017. Deretter gis det generelle lønnstillegget fra tabellen over, tilhørende den nye ansiennitetsgruppen fra 01.08.2018.

Arbeidstakere som er ansatt etter 01.05.2018 skal ikke ha lønnstillegg som følge av årets forhandlinger. Arbeidsgiver må imidlertid sjekke om slike arbeidstakere ligger minst på ny garantilønn pr. 01.08.2018.

2.2 Stillinger uten fastsatt garantilønn («unormerte stillinger»)

For ansatte i stillingskodene 5160, 5242, 5241, 5246, 5104, 5219, 5201, 5102, 5224, 5245 og 5199 gis det et tillegg på 1,3 % av den enkeltes grunnlønn. Grunnlaget for prosentøkningen er lønn, pr. 30.04.2018. Virkningsdato er 01.08.2018.

Ansatte som lokalt er knyttet til en bestemt lønnsgruppe 1 til 5, jf. HTA kapittel 4 pkt. 4.5.7 følger justeringene for den aktuelle lønnsgruppen, og gis ikke prosentillegg.

2.3 Økning i tillegg for særskilt arbeidstid – først fra 2019

Lørdags- og søndagstillegget øker til minst kr. 53 pr. time, og det ordinære kvelds- og nattillegget øker til minst kr. 28 pr. time med virkningsdato fra 01.01.2019.

Tabellen i HTA kapittel 1 pkt. 5.4.1 (kvelds- og nattillegg ved skift/turnus) bortfaller, og tillegget justeres til minst kr. 56 pr. time for alle som er omfattet av bestemmelsen, med virkningsdato fra 01.01.2019.

 

3. Øvrige lønnsjusteringer

3.1 Avlønning av alderspensjonister

Avlønning av alderspensjonister etter HTA kapittel 1 § 12.5 økes til kr 201 pr. faktisk arbeidet time, med virkning fra 01.05.2018.

3.2 Unge arbeidstakere

Unge arbeidstakere får minstelønn etter alder, iht. ny tabell pr. 01.08.2018:

 

Alder

 

Pr. år

 

Pr. mnd.

Ordinær timelønn

35,5 t/u

37,5 t/u

→ 14 år

145 500

12 125

             78,82

             74,62

15 år

203 700

16 975

           110,35

           104,46

16 år

232 800

19 400

           126,11

           119,38

17 år

261 900

21 825

           141,87

           134,31

3.3 Utlønningsform

Kapittel 1 § 15 Utlønningsform er endret og heter nå «Lønnsutbetaling». Det gir en mer detaljert regulering av blant annet lønningsdag, forskuddslønn samt lønnsutbetaling ved pensjon og dødsfall.

 

4. Lokal lønnspolitikk og lokale drøftinger

4.1 Lokal lønnspolitikk

I kapittel 3 pkt. 3.2 Lokal lønnspolitikk er det kommet inn en tydeliggjøring av at lokal lønnspolitikk skal utformes slik at kvinner og menn likebehandles i vurdering av lønn og avansement for arbeid av lik verdi.

4.2 Lokale drøftinger

Forpliktelsen til å avholde årlig(e) drøftingsmøter er tydeliggjort i ordlyden, jfr. kapittel 3, pkt. 3.2.1.

 

5. Diverse endringer i kapittel 4

5.1 Utvidelse kapittel 4 pkt. 4.3 Beholde og rekruttere arbeidstakere

Forhandlingsbestemmelsen er utvidet slik partene kan avtale tidsavgrenset eller varig lønnsendring for en arbeidstaker eller grupper av arbeidstakere som har gjort en ekstraordinær arbeidsinnsats.

5.2 Endring av introduksjonstekstene til lønnsgruppene i kapittel 4

Det er avtalt tekstlige endringer i innledningstekstene i lønnsgruppe 2 til og med 5 som beskriver kravene for å komme inn i de ulike lønnsgruppene i kapittel 4. Disse endringene er ikke av materiell karakter, og er kun ment som en klargjøring.

5.3 Nye lønnsgrupper og stillingskoder

Det opprettes en ny stillingskode «Seniorrådgiver» i stillinger uten fastsatt garantilønn (unormerte stillinger).

Lønnskode 5142 Kontorfullmektig endres til 5142 Kontormedarbeider.

 

6. Vedr. lønnsoppgjør etter kap. 3 og 5 samt lokale forhandlinger etter kap. 4

6.1 Lønnsjusteringer øvrige kapitler

Lønnsoppgjøret for arbeidstakere i kapittel 3.4 (ledere) og kapittel 5 (Lokalt lønns- og stillingsregulativ) skal gjennomføres i henhold til HTAs bestemmelser og er dermed ikke omfattet av de sentralt avtalte lønnstilleggene som fremgår av dette rundskrivet.

Fastsetting av lønn for arbeidstakere i disse stillingen foregår årlig, og i sin helhet lokalt i den enkelte virksomhet, uavhengig av de nye reguleringene i kapittel 4.

Vurdering av lederlønninger i kapittel 3 foretas en gang i året. De lokale partene skal gjennomføre forhandlinger for stillinger i kapittel 5 innen 1. oktober hvert år.

6.2 Ingen lokale forhandlinger for stillinger i kapittel 4 i 2018

Det ble ikke avtalt lokale forhandlinger for stillinger i kapittel 4 i 2018. Dette gjelder både stillinger i lønnsgrupper og stillinger uten garantilønn (unormerte) i kapittel 4.

 

7. Diverse

7.1 OU-ordningene

Arbeidstakernes andel på kr 210 pr. årsverk pr. år har frem til nå vært trukket én gang i året, men skal fra 2019 trekkes månedlig med 1/12. Alle fastlønte og timelønte inkludert vikariater og engasjementer av mer enn 6 måneder varighet skal trekkes.

7.2 Partssammensatt utvalg i tariffperioden 2018-2020

Det er opprettet et nytt sentralt partssammensatt utvalg som skal gjennomgå hele HTA med tanke på aktuelle endringer og tilpasninger for virksomhetene som er en del av denne.

7.3 Den økonomiske rammen for oppgjøret

Sentrale tillegg                             0,50 %
Overheng                                     0,89 %
Anslag glidning                            0,44 %
Årslønnsvekst 2017-2018:        2,8 %

7.4 Ny HTA

Ny HTA for organisasjonsmedlemmer kommer på nett og blir distribuert til medlemmene så snart den er trykket.

 

Marit Halvorsen Hougsnæs
adm. dir.                                                                      

Ingrid B. Tenfjord
direktør

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone