8/2018: HTA for organisasjonsmedlemmer - Tariffrevisjonen pr. 01.05.2018 - uravstemning

Publisert: 01/11/2018
Resultatet fra forhandlingene i tariffoppgjøret går nå til uravstemning hos medlemmene. Svarfrist er fredag 23. november 2018 klokken 12:00.

Forhandlingene om ny (hovedtariffavtale) HTA for organisasjonsmedlemmer startet i juni, men ble satt på pause til etter Dnk-avtalen ble avklart. På kvelden 25. oktober kom partene frem til et anbefalt forslag til ny avtale. Forslaget går nå til uravstemning hos medlemmene, med svarfrist fredag 23. november 2018 klokken 12:00. Det blir gjennomført elektronisk avstemning. Det anbefalte forslaget følger i sin helhet som vedlegg til dette rundskrivet.

 

Forhandlingene

Det var i år første gang denne avtalen ble reforhandlet. Forhandlingene som ble påstartet før sommeren, ble avsluttet på kvelden 25. oktober etter at partene hadde kommet til enighet.

 

Økonomi

For ansatte i lønnsgrupper i HTA kapittel 4 pr. 30. 04. 2018 gis det følgende kronebeløp i tillegg i hel stilling, med virkning fra 01.08.2018:

 

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Gr 1

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

Gr 2

4 800

4 800

4 800

4 800

4 800

4 800

4 800

Gr2B

5 200

5 200

5 200

5 200

5 200

5 200

5 200

Gr 3

5 700

5 500

5 500

5 500

5 500

6 800

5 600

Gr 4

6 700

6 700

6 700

6 700

6 700

6 700

6 700

Gr 5

5 700

5 700

5 700

5 700

5 700

5 700

5 700


Lørdags- og søndagstillegget øker til minst kr. 53 pr. time, og kvelds- og nattillegget øker til minst kr. 28 pr. time fra 01.01.2019. For de som får kveldstillegg etter HTA kapittel 1 pkt. 5.4.1 bortfaller tabellen, og tillegget justeres med det til minst kr. 56 pr. time.For ansatte i unormerte stillinger i kapittel 4 gis det et tillegg på 1,3 % av den enkeltes grunnlønn pr. 30.04.2018 med virkning fra 01.08.2018.

 

Endringer

Avlønning av alderspensjonister iht. kapittel 1 § 12.5 økes til kroner 201 pr time med virkning fra 01.05.2018.

Kapittel 1 § 15 Utlønningsform er endret og heter nå «Lønnsutbetaling». Det gir en mer detaljert regulering om blant annet lønningsdag, forskuddslønn samt lønnsutbetaling ved pensjon og dødsfall.

Det gjøres også noen endringer i innledningstekstene som beskriver krav for å komme inn i de ulike lønnsgruppene i kapittel 4, uten at dette er ment som en materiell endring.

Det er opprettet et nytt sentralt partssammensatt utvalg som skal gjennomgå hele HTA med tanke på aktuelle endringer og tilpasninger for virksomhetene som er en del av denne.

Stillingskode 5142 Kontorfullmektig i lønnsgruppe 1 er endret til 5142 Kontormedarbeider. Videre er det opprettet en ny stillingskode «Seniorrådgiver» i stillinger uten fastsatt garantilønn (unormerte stillinger).

 

Øvrige endringer

Det er i tillegg til ovennevnte endringer gjort noen strykninger i avtaleteksten uten materiell betydning, for å tilpasse avtalen for virksomhetene som er en del av denne. Videre er noen stillingskoder strøket. Det er også gjort noen andre tekstlige endringer med begrenset materiell betydning. Disse endringene vil ikke bli nærmere omtalt i rundskrivet, men kan leses i sin helhet i vedlegget.

 

Kostnad/økonomi

Det anbefalte forslaget har en ramme på 2,8 %. Overhenget til 2019 er estimert til 0,82 %.

 

Uravstemning – KAs vedtekter

I KAs vedtekter § 5 er det fastsatt følgende om godkjenning av Hovedtariffavtalen:

a) Hovedtariffavtale og Hovedavtale skal være gjenstand for uravstemning blant tilsluttede medlemmer som omfattes av avtalene, jf. § 4. […]

b) […]

c) Ved uravstemning anses en tariffavtale som vedtatt når 2/3 av de omfattede medlemmene svarer JA til det anbefalte forhandlingsforslaget. Disse medlemmene må i tillegg representere minst halvparten av arbeidstakerne som omfattes av tariffavtalen.  Medlemmer som ikke avgir stemme, anses å ha stemt ja til forhandlingsresultatet. Antall arbeidstakere i faste stillinger pr. 1. desember det foregående år legges til grunn. Alle tilsluttede medlemmer etter § 4 og som omfattes av avtalen, blir bundet av et uravstemningsresultat. […]

 

Styrets anbefaling

Styret har behandlet det anbefalte resultatet, og er fornøyd med dette. Styret anbefaler medlemmene å stemme JA ved uravstemningen.

 

Stemmerett, prosedyre, frist

Det er KAs medlemmer som er tilsluttet arbeidsgivervirksomheten som kan avgi stemme, jf. vedtektene. Siste frist for KAs medlemmer til å avgi stemme er satt til fredag 23. november 2018 klokken 12:00. Stemmen må være KA i hende innen dette tidspunkt.

Det vil kun bli elektronisk avstemning. Lenke til avstemning vil bli sendt direkte til oppgitt kontaktperson, normalt daglig leder.  Denne vil komme i løpet av fredag 2. november. Hver virksomhet skal kun få én e-post, og det vil kun være mulig å benytte avstemningslenken én gang. E-posten med lenke kan videresendes til andre dersom det ikke er opprinnelig mottaker som skal gjennomføre innrapporteringen av virksomhetens stemme.

Når du skal stemme må du oppgi ditt navn, din stilling/verv, dato for vedtaket om å stemme ja eller nei, samt din/deres stemme.

Dersom det skulle oppstå tekniske problemer, du ikke har mottatt e-post med lenke, eller det ikke er mulig for dere å stemme elektronisk av en eller annen grunn kan du sende en e-post til ka@ka.no med emnetittel «Uravstemning», eventuelt ring oss på 23 08 14 00.

 

Utbetaling av ny lønn

Det skal ikke utbetales ny lønn før Hoved­tariffavtalen er godkjent av partene – herunder også fagforeningene. Det vil bli gitt melding om resultatet av uravstemningen og svar fra arbeidstakerorganisasjonene på KAs nettsider så snart det fore­ligger.

 

Spørsmål eller behov for mer informasjon

Hele det anbefalte forslaget ligger  vedlagt i KAs tilbud 4. Dersom noe er uklart i det anbefalte forslaget, eller du av andre grunner har spørsmål til det materielle innholdet, kan du kontakte arbeidsgiveravdelingen i KA.

Vi presiserer at uravstemningen kun gjelder HTA for organisasjonsmedlemmer, og ikke for organer i Den norske kirke

 

Marit Halvorsen Hougsnæs
adm.dir.

Ingrid B. Tenfjord
direktør

 

Vedlegg:  KAs tilbud 4

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone