7/2018: OU-trekk november 2018 (gjelder også 2019 og 2020)

Publisert: 26/10/2018
De sentrale partene er enige om et felles arbeid med opplæring og utvikling (OU) i KA-området. Som en del av avtalen skal det avsettes midler lokalt til dette formålet. Arbeidsgiver skal foreta trekk hos de tilsatte ved utlønning i november. Vær obs på at det fra 2019 skal foretas månedlig trekk for alle ansatte.

Avtalegrunnlag

Avtalen med mandatet for OU-styrets arbeid er tatt inn som vedlegg 6 i Hovedtariffavtalen, og har to ulike ordninger. Dette rundskrivet gjelder ordningen for fellesråd, menighetsråd og organisasjonsmedlemmer.

Finansiering av OU-arbeidet

OU-arbeidet finansieres med et trekk fra de lokale parter som tilsvarer 0,15 % av den registrerte grunnlønnsmassen hvert år i tariffperioden. Det konkrete beløpet beregnes og faktureres fra KA til den enkelte arbeidsgiver ut fra de dataene som innrapporteres til lønns- og personalregisteret (LPR) pr 1. desember 2018.

Arbeidstakers andel

Den delen av finansieringen som den enkelte arbeidstaker skal dekke, er fastsatt til kroner 210 pr. årsverk pr. år. Arbeidsgiver foretar et engangstrekk i lønn fra hver arbeidstaker på novemberlønnen 2018. Trekket er ikke skattefritt, det vil si at det skal trekkes av netto lønn. Alle fastlønte og timelønte skal trekkes, inkludert de som er i vikariater og engasjementer av mer enn 6 måneder varighet. Det skal beregnes forholdsvis for deltidsstillinger.

Oppbevaring og betaling av trekket

Trekket oppbevares av arbeidsgiver som kortsiktig gjeld i balanseregnskapet i 2018. I løpet av første halvår 2019 sender KA en faktura som inneholder både arbeidstakernes (trekket fra november-lønn) og arbeidsgivers andel av OU-midlene. Fakturaens pålydende (totalt 0,15 % av grunnlønnsmassen pr 1. desember) minus arbeidstakers andel blir arbeidsgivers andel. 

Årlig trekk fra neste år

Fra og med 2019 skal OU-trekket gjøres hver måned, med 1/12 av det årlige trekket hver gang. På denne måten blir også kostnadene jevnere fordelt for arbeidstakere som kun er ansatt deler av året. Vi ber arbeidsgiverne forberede nødvendige rutiner for å gjøre denne endringen fra og med januar 2019 – det vil ikke komme ytterligere rundskriv om dette.

Rettssubjektet Den norske kirke

Rettssubjektet Den norske kirke (rDnk) har en egen OU-ordning, og dette rundskrivet gjelder derfor ikke for rDnk.

 

Marit Halvorsen Hougsnæs
administrerende direktør

Ingrid B. Tenfjord
direktør

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone