6/2018: Tariffrevisjonen for Dnk pr. 01.05.2018 – resultatet kan iverksettes

Publisert: 24/10/2018
Det vises uravstemning over Hovedtariffavtale (HTA) for organer i Den norske kirke (Dnk), jf. rundskriv 5/2018 med vedlegg. Disse medlemmene har ved uravstemning vedtatt det anbefalte forslaget til ny hovedtariffavtale. Arbeidstakerorganisasjonene har også godtatt forslaget. Resultatet kan derfor iverksettes.

1.1 Innledning      

KA vil i dette rundskrivet kommentere og presisere endringene. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at organisasjonsmedlemmer i KA ikke omfattes av denne tariffrevisjonen, da forhandlingene om ny HTA for organisasjonsmedlemmer ennå ikke er sluttført.

Det gjøres oppmerksom på at det gjelder ulike sentrale lønnstillegg i kapittel 4 for ansatte i hhv. Fellesråd/menighetsråd og rettssubjektet Den norske kirke (prestetjenesten, bispedømmeråd og Kirkerådet). Den enkelte ansatte skal kun ha det lønnstillegget som gjelder for den virksomhet vedkommende er ansatt i. Dvs at man avhengig av stillingstype enten skal ha et kronetillegg eller et prosenttillegg, og ingen ansatte skal få begge deler.

1.2 Uravstemning

Ved fristenes utløp torsdag 18. oktober 2018 klokken 10 hadde 187 av KAs medlemmer i Dnk avgitt stemme. Av disse stemte 186 JA og 1 NEI til det anbefalte forhandlingsresultatet. Oppgjøret er derfor godkjent, jf. vedtekter for KAs arbeidsgivervirksomhet § 5. Arbeidstakerorganisasjonene har også godkjent resultatet.

1.3 Spørsmål/veiledning

Ved spørsmål knyttet til temaer i dette rundskrivet kan KAs arbeidsgiveravdeling kontaktes. KA vil utarbeide en FAQ med de vanligste spørsmålene til oppgjøret. Nye tabeller for garantilønn og ansiennitetsopprykk vil bli publisert på KAs nettsider snart.

 

2. En felles HTA for organer i Dnk

2.1 Innledning

Tilleggsavtalen til KAs ordinære HTA, som ble fremforhandlet for rettssubjektet Den norske kirke (rDnk) for perioden 01.01.2017 til 30.04.2018, er nå innlemmet og integrert i den ordinære HTA.

Tilleggsavtalens bestemmelser er enten harmonisert, bortfalt eller videreført helt eller delvis som gjeldene for alle, også for arbeidstakere i fellesråd/menighetsråd, eller som særbestemmelser gjeldende kun for arbeidstakere i rDnk.

2.2 Endringer i ny avtale

Endringene som er avtalt i den nye Hovedtariffavtalen ligger vedlagt.

KA vil i dette rundskrivet kommentere og presisere en del av endringene. Rent redaksjonelle endringer/oppdateringer og andre endringer uten materielt innhold av betydning kommenteres ikke. For ordens skyld bemerkes at der det ikke er gjort endringer, videreføres avtalen som den var i forrige tariffperiode.

 

3. Økonomi

Fellesråd/menighetsråd:

3.1 Sentrale lønnstillegg i kapittel 4 – fellesråd/menighetsråd

Alle lønnstillegg i kapittel 4 gis med virkning fra 01.08.2018. Justeringene gjelder kun de som var ansatt pr. 30.04.2018. Arbeidstakere ansatt etter denne dato får ikke tillegg som følge av disse forhandlingene.  

For ansatte innplassert i lønnsgruppene 1-5 gis det følgende kronebeløp i tillegg i hel stilling. Deltidsansatte gis en forholdsmessig økning ut fra stillingsprosenten.

 

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Gr 1

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

Gr 2

4 800

4 800

4 800

4 800

4 800

4 800

4 800

Gr2B

5 200

5 200

5 200

5 200

5 200

5 200

5 200

Gr 3

5 700

5 500

5 500

5 500

5 500

6 800

5 600

Gr 4

6 700

6 700

6 700

6 700

6 700

6 700

6 700

Gr 5

5 700

5 700

5 700

5 700

5 700

5 700

5 700

Tilleggene i tabellen ovenfor legges i sin helhet til den enkeltes årslønn i full stilling med virkning fra 01.08.2018, selv om arbeidstaker i forveien skulle ha en lønn for ligger over garantilønnen, for eksempel som følge av lokale forhandlinger.

Alle lønnsgrupper, samt laveste årslønn/garantilønn vil bli økt tilsvarende.

Dersom arbeidstaker har endret ansiennitetsgruppe i perioden mellom 30.04.2018 og 31.07.2018, skal arbeidstaker først få ansiennitetstillegg iht. «den gamle» tabellen pr. 01.08.2017. Deretter gis det generelle lønnstillegget fra tabellen over, tilhørende den nye ansiennitetsgruppen fra 01.08.2018.

3.2 Stillinger uten fastsatt garantilønn («unormerte stillinger»)

For ansatte i stillingskodene 5160, 5242, 5241, 5246, 5104, 5219, 5201, 5102, 5224, 5245 og 5199 gis det et tillegg på 1,3 % av den enkeltes grunnlønn. Grunnlaget for prosentøkningen er lønn, pr. 30.04 2018. Virkningsdato er 01.08.2018.

Ansatte som lokalt er knyttet til en bestemt lønnsgruppe 1 til 5, jf. HTA kapittel 4 pkt. 4.5.7. følger justeringene for den aktuelle lønnsgruppen, og gis ikke prosentillegg.

3.3 Økning i tillegg for særskilt arbeidstid – først fra 2019

Lørdags- og søndagstillegget øker til minst kr. 53 pr. time, og det ordinære kvelds- og nattillegget øker til minst kr. 28 pr. time med virkningsdato fra 01.01.2019.

Tabellen i HTA kapittel 1 pkt. 5.4.1 (kvelds- og nattillegg ved skift/turnus) bortfaller, og tillegget justeres til minst kr. 56 pr. time for alle som er omfattet av bestemmelsen, med virkningsdato fra 01.01.2019.

3.4 Tillegg for fullført Kirketjenerskole for stillingskode 5124 Fagarbeider

Fagarbeidere i stillingskode 5124 Fagarbeider som har fullført Kirketjenerskolen, skal gis et tillegg på kr 10 000. Det er bare fagarbeidere med fagbrev som omfattes av dette tillegget, og arbeidstakere som er plassert i denne lønnsgruppen uten å ha fagbrev omfattes ikke. For de som har gjennomført kirketjenerskolen før 01.05 2018 skal det kontrolleres at disse lønnsmessig nå ligger minst 10.000 over garantilønnen. For fagarbeidere med fagbrev som fullfører kirketjenerskolen etter 01.05.2018, gis et tillegg i den enkeltes grunnlønn på 10.000 kr, uavhengig av hvor mye man evt. ligger over garantilønn allerede.

3.5 Høyere garantilønn for stillingskode 5200 Domkantor/5253 Domorganist

Arbeidstakere i stillingskode 5200 Domkantor/5253 Domorganist, skal lønnes minimum kr 25 000 høyere enn garantilønn for 5202 Kantor (øket fra kroner 15 000).

 

Rettssubjektet Den norske kirke (rDnk):

3.6 Sentrale tillegg

Virkningsdato for tilleggene er 01.05.2018. Det gis et tillegg til alle arbeidstakere i kapittel 4 i rDnk på 1,7 % av den enkeltes grunnlønn pr. 30.04.2018. Justeringene gjelder kun de som var ansatt pr. 30.04 2018. Arbeidstakere ansatt etter denne dato får ikke tillegg i disse forhandlingene. Dette gjelder både stillinger som er innplassert i lønnsgrupper og de unormerte stillingene. Alle tabeller for lønnsgrupper, samt laveste årslønn/garantilønn på alle unormerte stillingskoder, øker tilsvarende. Nye lønnsrammer, samt laveste årslønn/garantilønn på de unormerte stillingene, vil publiseres på KAs nettsider

3.7 Tillegg for særskilt arbeidstid

Arbeidstakere som i henhold til HTA kap. 1 §§ 5 og 6 får tilleggslønn (kveld, natt, lørdag/søndag, helge- og høytid m.m.) i etter statlige bestemmelser, følger lønnsjusteringene i det statlige tariffområdet.

 

4. Øvrige lønnsjusteringer

4.1 Avlønning av alderspensjonister

Avlønning av alderspensjonister etter HTA kapittel 1 § 12.5 økes til kr 201 pr. faktisk arbeidet time, med virkning fra 01.05.2018.

4.2 Unge arbeidstakere

Unge arbeidstakere får minstelønn etter alder, iht. ny tabell pr. 01.08.2018:

4.3 Lønn under avtjening av verneplikt – endring for rDnk

For rDnk er det gjort endring i kapittel 1 §§ 9.2.1 og 9.2.2, slik at godtgjørelse fra militære myndigheter nå går i fradrag før full lønn utbetales, også for tjenester som varer 7 dager eller mindre. Ordningen blir dermed lik for rDnk og menighetsråd/fellesråd.

4.4 Utlønningsform

Kapittel 1 § 15 Utlønningsform er endret slik at tidligere regler som gjaldt for rDnk – med en justering – nå gjelder for alle ansatte i rDnk og fellesråd/menighetsråd. Det gir en mer detaljert regulering av blant annet lønningsdag, forskuddslønn samt lønnsutbetaling ved pensjon og dødsfall.

 

5. Lokal lønnspolitikk, lokale drøftinger og lønnssamtale

5.1 Lokal lønnspolitikk

I kapittel 3 pkt. 3.2 Lokal lønnspolitikk e det kommet inn en tydeliggjøring av at lokal lønnspolitikk skal utformes slik at kvinner og menn likebehandles i vurdering av lønn og avansement for arbeid av lik verdi.

Videre er det inntatt et punkt om at ved dokumenterte lønnsforskjeller som ikke kan forklares med annet enn kjønn, skal arbeidsgiver i samråd med de tillitsvalgte rette opp lønnsforskjellene i henhold til likestillings- og diskrimineringsloven § 34.

5.2 Lokale drøftinger

Forpliktelsen til å avholde årlig(e) drøftingsmøter er tydeliggjort i ordlyden.

5.3 Lønnssamtale

I kapittel 6 pkt. 3.2.2 er det avtalt at ved gjeninntreden etter foreldrepermisjon med varighet utover 6 måneder, skal arbeidstakeren tilbys en samtale om kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling.

 

6. Diverse endringer i kapittel 3 og 4

6.1 Ny lederlønnsbestemmelse – mellomledernivå

Fra 01.05.2019 innføres en ny lederlønnsbestemmelse for mellomledere, som gir åpning for lokal lønnsdannelse for flere ledere enn i dag. Det er avtalt tvistemulighet ved uenighet i lønnsforhandlinger for disse. All bruk av bestemmelsen skal godkjennes av en sentral nemnd før bestemmelsen kan tas i bruk lokalt for ansatte i virksomhetene.

6.2 Virkemidler

Det har kommet inn et nytt punkt «Virkemidler» i kapittel 4, som regulerer/presiserer hvilken type virkemidler som kan være aktuelle ved lønnsforhandlinger etter hhv. Pkt. 4.1 (lokale forhandlinger), 4.2 (særskilte forhandlinger) og 4.3 (beholde og rekruttere arbeidstakere).

6.3 Delegering av lokale lønnsforhandlinger

Under kapittel 4 pkt. 4.1 er det nå kommet inn en presisering om at lokale lønnsforhandlinger kan delegeres innenfor virksomheten. Dette krever avtale mellom partene lokalt, og potten oppdeles tilsvarende. Ved uenighet om delegasjon benyttes tvisteløsningsbestemmelsene i HA § 4-3. Slik delegasjon kunne også avtales før denne presiseringen kom inn i HTA.

6.4 Utvidelse kapittel 4 pkt. 4.3 Beholde og rekruttere arbeidstakere

Forhandlingsbestemmelsen er utvidet slik partene kan avtale tidsavgrenset eller varig lønnsendring for en arbeidstaker eller grupper av arbeidstakere som har gjort en ekstraordinær arbeidsinnsats. Bestemmelsen har tidligere bare vært gjeldende for rDnk, men er nå blitt gjort gjeldende for alle.

6.5 Innføring av ny, tom lønnsgruppe 4B

Det opprettes en ny lønnsgruppe 4B for arbeidstakere med 4- årig spesialutdanning pluss 1-årig nødvendig tilleggsutdanning. Partene er imidlertid enige om at denne nye lønnsgruppen ikke skal tas i bruk i kommende tariffperiode (til 30.04.2020).

6.6 Endring av introduksjonstekstene til de enkelte lønnsgruppene i kapittel 4 for fellesråd/menighetsråd og endringer i stillingskoder

Det er avtalt tekstlige endringer i innledningstekstene som beskriver kravene for å komme inn i de ulike lønnsgruppene i kapittel 4 for fellesråd/menighetsråd. Disse endringene er ikke av materiell karakter, men er kun ment som en klargjøring.

6.7 Nye lønnsgrupper og stillingskoder

Det opprettes en ny stillingskode «Seniorrådgiver» i stillinger uten fastsatt garantilønn (unormerte stillinger) for FR/MR.

Lønnskode 5142 Kontorfullmektig endres til 5142 Kontormedarbeider for FR/MR.

For rDnk opprettes to nye stillingskoder, en for Prestevikar, og en for Kandidat i stiftspraksis. Prestevikar innplasseres i samme lønnsgruppe som 1408 Førstekonsulent, og kandidat i stiftspraksis gis samme garantilønn som 1433 Seniorsekretær.

Vi minner om at fellesråd og menighetsråd kun skal bruke lønnsgruppene for fellesråd/menighetsråd. Rettssubjektet Den norske kirke har egne lønnsgrupper, og skal kun benytte disse.

6.8 OU-ordningene

OU-trekket på 210 kr for arbeidstakere i fellesråd/menighetsråd, som frem til nå har vært trukket én gang i året, skal fra 2019 trekkes månedlig med 1/12, slik man har gjort for rDnk. Alle fastlønte og timelønte inkludert vikariater og engasjementer av mer enn 6 måneder varighet skal trekkes. Det er ikke gjort endringer i OU-ordningen for rDnk.

6.9 Lønnsjusteringer øvrige kapitler

Lønnsoppgjøret for arbeidstakere i kapittel 3.4 (ledere) og kapittel 5 (Lokalt lønns- og stillingsregulativ) skal gjennomføres i henhold til HTAs bestemmelser. Fastsetting av lønn for arbeidstakere i disse stillingen foregår årlig, og i sin helhet lokalt i den enkelte virksomhet, uavhengig av de nye reguleringene i kapittel 4. Vurdering av lederlønninger foretas en gang i året. De lokale partene skal gjennomføre forhandlinger for stillinger i kapittel 5  innen 1. oktober hvert år.

6.10 Ingen lokale forhandlinger for stillinger i kapittel 4 i 2018

Det ble ikke avtalt lokale forhandlinger for stillinger i kapittel 4 i 2018, hverken for fellesråd/menighetsråd eller for rDnk. Dette gjelder både stillinger i lønnsgrupper og stillinger uten garantilønn (unormerte) i kapittel 4.

6.11 Partssammensatte grupper i tariffperioden 2018-2020

Det er opprettet fem nye sentrale partssammensatte utvalg som skal se på ulike temaer i den kommende tariffperioden.

a) Pensjon – hvis det er behov for det er partene enige om å opprette et partssammensatt utvalg knyttet opp mot evt. endringer i offentlig tjenestepensjon og/eller endringer i kl. § 40 om rDnks tilknytning til Statens pensjonskasse

b) Lønnssystem kapittel 4 - div. tema, se KAs tilbud 5

c) Gravplasskolen – kartlegging av kompetansebehov innen gravferdsdriften m.m.

d) Erfaringer med de to OU-ordningene (OU1 og OU2) med sikte på samordning, forenkling, kostnadseffektivisering og evt. videreføring.

e) Evaluere innføringen av nytt pkt. 3.4.2 i HTA om lederlønn, se omtale av dette ovenfor under rundskrivet pkt. 6.1.

6.12 Den økonomiske rammen for oppgjøret

For fellesråd/menighetsråd:

Sentrale tillegg                           0,5 %

Overheng                                   1,9 %

Anslag glidning                           0,4 %

Årslønnsvekst 2017-2018:       2,8 %

Overheng til 2019:                    0,83%

I tillegg kommer en kostnad i 2019 på 0,06 % for økning for særskilt arbeidstid.

 

For rDnk:

Sentrale tillegg                             1,13 %

Særskilt arbeidstid (tilleggslønn)  0,02 %

Overheng                                     1,24 %

Anslag glidning                             0,42 %

Årslønnsvekst 2017-2018:         2,8 %

Overheng til 2019:                      0,70%

 

6.13 Ny HTA

Det er nedsatt et partssammensatt redaksjonsutvalg som skal gjennomgå HTA. Bestemmelser som gjelder kun for noen virksomheter skal markeres særskilt og gjøres mest mulig leservennlige.

Hefte med ny HTA vil bli trykket så snart som mulig etter at redaksjonsutvalget er ferdig med sitt arbeid.

 

Marit Halvorsen Hougsnæs
adm. dir.                                                                                 

Ingrid B. Tenfjord
direktør

 

(Vedlegg og pdf-versjon i boksen til høyre)

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone