Gjennomfører høring om ny kirkeordning i høst

Kirkemøtet skal vedta ny kirkeordning våren 2019. Foto: Kirkerådet
Publisert: 24/09/2018
Kirkerådet har nå sendt forslag til ny kirkeordning på høring med frist 15. desember. «Disse bestemmelser er ikke ment å medføre endringer i dagens ordninger», heter det i høringsbrevet.

Dagens kirkelov regulerer organiseringen og ansvarsfordelingen innad i Den norske kirke. Nå er denne loven og to andre lover på vei til å bli erstattet av en felles lov om tros- og livssynssamfunn. Med dette som utgangspunkt har Kirkerådets sekretariat den siste tiden jobbet med forslag til ny ordning for Den norske kirke.

I sitt septembermøte vedtok Kirkerådet et regelutkast som nå er sendt på høring. Dokumentet er på 14 sider. Det dokumentet som Kirkerådet ble forelagt til sitt junimøte og som ble sendt tilbake til sekretariatet, var på 272 sider.

– Vesentlig mer håndterlig

«Kirkerådets flertall så behov for å presisere hva høringen skal dreie seg om og hvordan spørsmålsstillingene skal formuleres. Kirkerådet ba om å få seg forelagt et kort sammendrag av høringsnotatet med forslag til hvilke spørsmål høringsinstansene bes om å ta stilling til, før høringen lanseres», het det da i en nyhetsmelding på kirken.no.

– Høringsdokumentet er blitt vesentlig mer håndterlig. Det er betydelig kortere, enklere i form og mindre radikalt når det gjelder dagens oppgave- og myndighetsfordeling, sier Hougsnæs.

– Jeg oppfatter det likevel ikke som et status-quo-forslag. De indirekte virkningene av at kirkeloven bortfaller, er for store til det. Jeg tror likevel det skal være mulig å få til en reell og ryddig diskusjon om de konkrete endringsforslagene som her legges på bordet.  

Viderefører dagens ordning

Det foreslåtte regelsette legger opp til å videreføre oppgave- og ansvarsfordelingen i kirken slik den er nå.

«Kirkerådet sender her ut et forslag til bestemmelser som skal erstatte kirkeloven når denne oppheves. Disse bestemmelser er ikke ment å medføre endringer i dagens ordninger. Forslaget til trossamfunnslov forutsetter at kirken selv gir nærmere regler i en kirkeordning som fastsettes av Kirkemøtet», heter det i høringsbrevet.

– Hovedutfordringen med denne saken er at vi ikke vet hvordan trossamfunnsloven blir til slutt. På noen områder klargjør Kirkerådets sekretariatet hvilke premisser de har lagt til grunn for sitt forslag, for eksempel når det gjelder finansieringsansvar, sier administrerende direktør i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, Marit Halvorsen Hougsnæs.

– Min utfordring til Kirkerådet er å tydeliggjøre flere slike forutsetninger i det dokumentet som sendes ut på høring. Det er avgjørende for høringsinstansene å forstå hva slags forståelse av Kirkemøtets fremtidige organiseringskompetanse som er lagt til grunn og i hvor stor grad omtalen av soknets ansvar og to organer antas å bli lovregulert eller ikke. Misforståelser om slike forutsetninger kan føre til at svarene avgis på feilaktig grunnlag og dermed mister verdi. Det så vi tydelig sist vinter i høringen til trossamfunnsloven. Jo tydeligere og mer avklarte premisser, desto større sannsynlighet for en vellykket høring.

Følger ikke opp Veivalg-vedtak

I høringsbrevet varsles det at et regelspeil, som viser paragrafene i den foreslåtte kirkeordningen sammenstilt med dagens kirkelov, vil bli lagt ut på Kirkerådets nettsider.

Forslaget til ny kirkeordning følger for øvrig ikke opp Kirkemøtets vedtak 08/16 om «Veivalg for fremtidig kirkeordning», der den såkalte modell C («modifisert» utgave av dagens organiseringsmodell) ble vedtatt.

Høringen er åpen, og alle inviteres til å besvare med utgangspunkt i følgende spørsmål: «Har høringsinstansen innspill til det vedlagte forslag til kirkeordning som kan gjelde når ny trossamfunnslov trer i kraft?»

– I god dialog med Kirkerådet

Høringsfristen er foreslått satt til 15. desember 2018. Marit Halvorsen Hougsnæs mener tiden blir knapp, men at opplegget er gjennomførbart – også i en høringstrøtt kirke.

– I KA skal vi nå lese nøye gjennom det som foreligger. Vi vil identifisere hvilke spørsmål som er av særlig interesse for våre medlemmer og gjøre våre foreløpige vurderinger tilgjengelige etter vårt styremøte 20.-21. september – både via nettsider og ved deltakelse på ulike typer samlinger. Vi er for øvrig nå i god dialog med Kirkerådet både om innretning og prosess på det videre arbeidet, sier Hougsnæs.

Det legges opp til endelig vedtak når Kirkemøtet samles i Trondheim fra 27. mars til 2. april 2019.

Interessert i arbeidsliv, kirkepolitikk og andre KA-fagområder? Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone