Jobber med å møte nye krav til varslingsrutiner

1. juli 2017 ble det lovfestet at virksomheter med mer enn fem ansatte skal ha skriftlige varslingsrutiner. Foto: Andreas Haldorsen/flickr
Publisert: 09/02/2018
De fleste fellesrådene i Den norske kirke har varslingsrutiner som helt eller delvis tilfredsstiller de nye kravene i arbeidsmiljøloven. Mange oppgir at saken står høyt på agendaen for tiden.

1. juli i fjor ble arbeidsmiljøloven endret, slik at alle virksomheter med mer enn fem ansatte nå er pålagt å ha skriftlige rutiner for varsling. Dette har ikke vært et lovkrav tidligere.

Rutinene skal inneholde oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold, fremgangsmåte for varsling og fremgangsmåte for mottak, behandling og oppfølging av varsling. Rutinene skal være lett tilgjengelige for alle medarbeidere.

25 prosent omfattes ikke av kravet

KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter har spurt kirkevergene i Den norske kirke om deres fellesråd har varslingsrutiner som tilfredsstiller lovens krav. Av 416 kirkeverger har 286 (68,8 prosent) besvart undersøkelsen.

Den største gruppen er de som svarer klart ja. Sammen med dem som svarer «delvis» utgjør disse om lag to tredeler av fellesrådene. Resten svarer nei eller «vet ikke».

  • 35,7 prosent svarer ja.
  • 28,3 prosent svarer delvis.
  • 30,4 prosent svarer nei.
  • 5,6 prosent svarer at de ikke vet.

Det er viktig å merke seg at 25 prosent av fellesrådene (104 av 416) har fem eller færre ansatte. Disse fellesrådene er ikke omfattet av lovkravet om skriftlige varslingsrutiner, noe som langt på vei kan forklare nei-andelen på 30,4 prosent. Dette innebærer også at overskriften på Vårt Lands sak om undersøkelsen, «Bryter lov om varsling», trolig bare gjelder et fåtall av fellesrådene.

Oppløftende å se økt bevissthet

 Svarene viser at de fellesrådene som omfattes av det nye lovkravet, i stor grad er i mål med eller i ferd med å oppfylle det. I tillegg tyder tilbakemeldingene på at mange jobber aktivt med dette nå, sier Ingrid B. Tenfjord, forhandlingssjef i KA.

Det er oppløftende å registrere økt bevissthet rundt denne tematikken. Flere oppgir at varslingsrutiner står på agendaen på kommende fellesrådsmøter, stabsmøter, kurs og lignende, påpeker hun.

Mange jobber med saken

Dette er noen av kommentarene til undersøkelsen:

«Flott at det blir belyst, og vi skal sørge for å få på plass gode varslingsrutiner som gjøres kjent for alle medarbeidere.»

«Målet er å få på plass rutiner første halvdel av 2018.»

«Vi har rutinene, men de har ikke vært lett tilgjengelige. Det er nå endret.»

«Veldig bra at dette også blir et tema i Den norske kirke.»

Undersøkelsen er foretatt blant fellesrådene i Den norske kirke. Det er ett fellesråd i hver kommune, og disse er arbeidsgiver for alle kirkelig ansatte bortsett fra prestene.

Eksempel på varslingsrutine

Flere av kirkevergene gir uttrykk for ønske om hjelp fra sentralt hold. Ingrid B. Tenfjord viser til at KA i fjor sommer publiserte et rundskriv om de nye reglene for varsling. På ka.no finnes også eksempel på varslingsrutine og en huskeliste for arbeidsgivere.

Kirkerådet, som er arbeidsgiver for prestene i Den norske kirke samt for kontoransatte på bispedømmenivå og sentralt, er også medlem i KA. HR-sjef Sissel Vartdal opplyser at Kirkerådet har varslingsrutiner som tilfredsstiller arbeidsmiljølovens krav.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone