Hovedtariffavtale for organisasjoner pr. 01.01.2018 - uravstemning

Publisert: 04/12/2017
Det er forhandlet frem en egen hovedtariffavtale for KAs organisasjonsmedlemmer. Bakgrunnen for dette er at KAs hovedtariffavtale ikke er tilpasset medlemmer som ikke er organer i Den norske kirke, spesielt når det gjelder pensjonsordning. I dette rundskrivet vil vi gjennomgå det anbefalte forslaget til avtale, med vekt på det som er endret i forhold til någjeldende hovedtariffavtale. Fristen for uravstemning er torsdag 14. desember klokken 12. Det er kun KAs organisasjonsmedlemmer som kan stemme.

I. Innledning

Forhandlingene om avtalen ble gjennomført våren 2017. Det var en forutsetning for enighet mellom partene at KA ble tatt opp som deltaker i Fellesordningen for AFP og sluttvederlag slik at disse ordningen kunne bli del av avtalen. KA ble godkjent som deltaker i Fellesordningen av Arbeidsdepartementet i slutten av august. I etterkant av dette har partene også blitt enige om en overgangsordning til de nye pensjonsbestemmelsene. Etter at dette nå er avklart sendes avtalen ut til uravstemning til de berørte virksomhetene.

I rundskrivets punkt V ligger det en oversikt over hvilke virksomheter som blir bundet av avtalen fra 01.01.2018, og som derfor er omfattet av denne uravstemningen. Oversikt over hvilke fagforeninger som er part i avtalen, finnes i punkt VI. Hele det anbefalte forslaget (KAs tilbud 5) følger som vedlegg til dette rundskrivet.


II. Hovedpunkter

Endringene i den nye hovedtariffavtalen gjelder i stor grad reglene om pensjon, herunder AFP. Øvrige rettigheter og plikter i nåværende HTA videreføres i all hovedsak.

a) Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Det er i hovedsak ikke gjort endringer i rettigheter og plikter som er gitt i kapittel 1 Fellesbestemmelser. Dette omfatter blant annet regler om tilsetting, oppsigelse, arbeidstid, godtgjøring for særskilt arbeidstid og overtid, ferie, lønn under sykdom og foreldrepermisjon etc., yrkesskadeforsikring, ansiennitetsberegning og permisjon. 

Det er nye bestemmelser for ytelser etter dødsfall/ gruppelivsforsikring. Dette skyldes at ordningen med etterlattepensjon oppheves og at dette kompenseres med en tilsvarende høyere engangsutbetaling til arvingene ved en ansatts dødsfall. For virksomheter som fortsetter med offentlig tjenestepensjon vil ordningen med etterlattepensjon fortsette, og de nåværende ytelsene etter dødsfall opprettholdes på samme nivå. 

b) Kapittel 2 Pensjonsforhold

Etter den nye avtalen er hovedregelen en hybridpensjonsordning. Det årlige innskuddet skal være på til sammen 7 % av pensjonsgrunnlaget fra første krone og opp til 12G. For lønn mellom 7,1G og 12G dekkes en tilleggssats på 18,1 %. Arbeidstaker dekker 2 %.

Virksomheter som har en offentlig tjenestepensjonsordning, og som ønsker å fortsette med denne, kan gjøre det. Hvis man velger å fortsette med offentlig tjenestepensjon, må virksomheten selv søke Fellesordningen for AFP om fritak fra privat AFP. Hvis ikke, blir ansatte i virksomheten omfattet av ordningen med privat AFP og virksomheten må dekke premien til AFP på 2,5% av utbetalt lønnen, se mer under punkt II c) om AFP. 

Virksomheter som eventuelt har andre private pensjonsordninger kan ikke fortsette med disse, men må endre pensjonsordningen til en hybridordning som oppfyller de krav til ordningen som er fremforhandlet i avtalen kapittel 2. 

Prosess ved endring av pensjonsavtale 
Partene har blitt enige om prosessregler som skal følges ved innføring av hybridpensjon. Det stilles bl.a. krav om tillitsvalgtes medvirkning i prosessen. Tillitsvalgte skal orienteres så tidlig som mulig, og Hovedavtalens bestemmelser om medvirkning skal legges til grunn. Det skal utarbeides en plan for prosessen som sikrer at tillitsvalgte og ansatte gis grundig informasjon om konsekvensene av at pensjonsordningen endres. 

Den pensjonsleverandør som til slutt velges skal bekrefte at pensjonsordningen tilfredsstiller de vilkår som følger av Hovedtariffavtalen kapittel 2. Det skal også beregnes om det vil foreligge enkeltstående og/ eller individuelle tap som følge av endring av pensjonsordning basert på realistiske forutsetninger. Beregning av eventuell kompensasjon på individnivå skal utføres av en uavhengig konsulent. Partene lokal i den enkelte virksomhet avtaler kriterier for slik kompensasjon.  

Overgangsperiode
For de virksomhetene som i dag er part i KAs gjeldende hovedtariffavtale, og som denne uravstemningen gjelder for, jf. punkt V, er det avtalt overgangsregler for innføring av ny pensjonsordning. Ny pensjonsordning i henhold til avtalen må for disse være på plass senest innen utgangen av 2018. KA oppfordrer virksomhetene til å starte prosessen så raskt som mulig da det vil måtte påregnes noe tid for å få til gode interne prosesser i overensstemmelse med de retningslinjer som er fastsatt.

Overgangsregler for ansatte over 55 år
Ved overgang fra ytelsespensjonsordninger/ offentlig tjenestepensjonsordning til ny pensjonsordning, lukkes eksisterende pensjonsordning for ansatte med mindre enn 12 år igjen til fylte 67 år.  Disse skal i en lukket ordning beholde offentlig tjenestepensjon og AFP, og eventuelle særaldersgrenser videreføre for disse. Bakgrunnen for dette er at ansatte over 55 år ikke har nok opptjeningstid til å oppfylle vilkåret om medlemstid i ordningen for privat AFP. For å få rett til AFP i privat sektor må den ansatte ha jobbet i en virksomhet som er del av ordningen i syv av de siste ni år ved fylte 62 år. Det er ingen samordning mellom AFP i privat og offentlig sektor. Ansatte over 55 år skal derfor fortsette på nåværende ordning og beholder pensjon og AFP-rettighetene i offentlig sektor etter den nåværende Hovedtariffavtalen. 

Veiledning
KA vil snarest komme med ytterligere veiledning knyttet til innføring av de nye pensjonsbestemmelsene.

c) Avtalefestet pensjon - AFP
Avtalen omfatter AFP for privat sektor. AFP ordningen i privat sektor skiller seg fra ordningen i offentlig sektor på flere punkter. Felles for ordningene er at uttaket kan starte fra fylte 62 år, ellers er det få likheter mellom ordningene.  

Offentlig AFP er et midlertidig tillegg som gis som erstatning for lønn for ansatte mellom 62-67 år. Det er begrensede muligheter til å ha lønnet arbeid i kombinasjon med offentlig AFP. AFP i privat sektor derimot er en ekstra pensjon som gis som et livsvarig tillegg og som kan tas ut mellom 62 til 67 år. Det er ubegrenset adgang til å kombinere AFP i privat sektor med lønnet arbeid. 

AFP i privatsektor vil omfatte alle ansatte fra det tidspunkt tariffavtalen gjøres gjeldende. Det er i utgangspunktet ingen overgangsordning for AFP-ordningen slik som for øvrige pensjonsforhold, jf. punkt II b). Fra og med tariffavtalens ikrafttredelse vil derfor AFP-ordningen inntre. For den enkelte ansatte vil medlemstiden begynne å løpe. For virksomheten påløper premie som p.t. er 2,5% av utbetalt lønn mellom 1-7,1G for ansatte til og med det kalenderåret den ansatte fyller 61 år. Fellesordningen for AFP vil på grunnlag av innrapportert lønn til skatteetaten fakturere den enkelte virksomhet. For mer informasjon om premiebetaling, se Fellesordningens hjemmeside her.

De virksomheter som vil fortsette med offentlig tjenestepensjon eller som har enkeltansatte som vil fortsatt ha offentlig pensjonsordning, må søke fritak for privat AFP fra Fellesordningen for AFP. Hvis ikke, blir virksomhet forpliktet til å dekke AFP-kostnaden på 2,5% av utbetalt lønn også for de ansatte som har offentlig tjenestepensjon med offentlig AFP. Det er ikke mulig for ansatte å kombinere offentlig og privat AFP. 

d) Øvrige kapitler

Det er ikke gjort endringer av betydning i de øvrige kapitlene i Hovedtariffavtalen. Det vil bli foretatt en gjennomgang av stillingsbetegnelsene i kapittel 3.4, 4 og 5, med tanke på å sile ut noen av betegnelsene som er tilknyttet kun organer i Den norske kirke, og eventuelt utvide med tilpassede betegnelser for organisasjonsmedlemmer.

e) Vedlegg

Vedleggene til HTA justeres ved at vedtekter for tjenestepensjon, vedlegg 2 utgår. Pensjonsordningen er nå fastsatt i kapittel 2. Det vil imidlertid være nødvendig med et vedlegg for vedtekter for AFP, nytt vedlegg 2. Det kommer også inn et nytt vedlegg 3 for vedtekter for sluttvederlag ordning. Sluttvederlag er en økonomisk kompensasjon til arbeidstakere som blir sagt opp uten at oppsigelsen skyldes eget forhold, eller når arbeidsforholdet opphører, helt eller delvis, som følge av uførhet eller kronisk sykdom. Ordningen inngår i Fellesordning for AFP og sluttvederlag. 

De fleste øvrige vedlegg videreføres som i någjeldende Hovedtariffavtale. Organisasjonsmedlemmene vil ta del i samme OU-ordning som KAs øvrige medlemmer. 

f) Særavtaler

Noen av de sentrale særavtaler som er fremforhandlet i KA vil gjelde også for virksomheter som omfattes av ny tariffavtale for organisasjoner. Dette er følgende særavtaler:
•    Særavtale om reiseregulativet
•    Særavtale om arbeidstøy
•    Særavtale for ledere
•    Særavtale for kirkelige stillinger

III. Hovedavtalen

Det er én Hovedavtale i KA, som utløper 31.12.2017. Denne er for tiden er under reforhandling. Organisasjonsmedlemmer vil fortsatt være bundet av denne i likhet med KAs øvrige medlemmer. Dersom det skulle komme egne bestemmelser for organisasjonsmedlemmer i Hovedavtalen etter reforhandling vil vi informere om dette.


IV. Varighet, praktisk gjennomføring senere forhandlinger

For å følge de vanlige intervallene for hovedtariffavtaler, vil denne avtalen kun gjelde til 30.04.2018. 

Deretter vil den reforhandles på vanlig vis, og KA vil ha som mål å gjøre avtalene ytterligere tilpasset organisasjons-medlemmer. I den forbindelse vil det også bli innkalt til en egen arbeidsgiverkonferanse for organisasjonsmedlemmer i forkant av forhandlingene til våren.


V. Virksomheter bundet av avtalen

Følgende virksomheter vil bli bundet av avtalen, og kan stemme i uravstemningen:
•    IKO 
•    KIFO 
•    K-stud
•    Vestby frivilligsentral
Ytterligere organisasjonsmedlemmer har meldt seg inn i KA etter forhandlingene, men disse skal godkjennes av de sentrale parter før de formelt kan tiltre avtalen.


VI. Fagforeninger som er part i avtalen

Følgende fagforeninger er part i den nye Hovedtariffavtalen for organisasjoner:
•    Akademikerforbundet
•    Delta
•    Diakonforbundet
•    Fagforbundet
•    Fellesorganisasjonen
•    Forskerforbundet
•    Kirkelig undervisningsforbund
•    Lederne
•    Parat
•    Presteforeningen
•    Samfunnsviterne
•    Utdanningsforbundet

VII. Stemmerett, prosedyre, frist 

I KAs vedtekter § 5 er det fastsatt følgende om godkjenning av Hovedtariffavtalen: 

a) Hovedtariffavtale og Hovedavtale skal være gjenstand for uravstemning blant tilsluttede medlemmer som omfattes av avtalene, jf. § 4. […] 
c) Ved uravstemning anses en tariffavtale som vedtatt når 2/3 av de omfattede medlemmene svarer JA til det anbefalte forhandlingsforslaget. Disse medlemmene må i tillegg representere minst halvparten av arbeidstakerne som omfattes av tariffavtalen.  Medlemmer som ikke avgir stemme, anses å ha stemt ja til forhandlingsresultatet. Antall arbeidstakere i faste stillinger pr. 1. desember det foregående år legges til grunn. Alle tilsluttede medlemmer etter § 4 og som omfattes av avtalen, blir bundet av et uravstemningsresultat. […] 

Det er KAs medlemmer som er tilsluttet arbeidsgivervirksomheten og den aktuelle Hovedtariffavtalen som kan avgi stemme, jf. vedtektene. For denne avtalen gjelder det kun virksomhetene angitt i punkt V over. Siste frist for å avgi stemme er satt til torsdag 14. desember 2017 klokken 12:00. Stemmen må være KA i hende innen dette tidspunkt. 

Det vil kun bli gjennomført elektronisk avstemning. Lenke til avstemning vil bli sendt direkte til den enkelte daglige leder/kontaktpersons e-postadresse rett etter at dette rundskrivet er sendt ut. Det vil kun være mulig å benytte avstemningslenken én gang. E-posten med lenke kan videresendes til andre dersom det ikke er mottaker som skal gjennomføre avstemningen.
 
Når du skal stemme må du oppgi ditt navn, din stilling/verv, dato for vedtaket om å stemme ja eller nei, samt din/deres stemme.


VIII. Spørsmål og kontaktinformasjon

Ved spørsmål knyttet til det tekniske ved uravstemningen, kontakt Peter Møller på peter.moller@ka.no, eller på telefon 911 35 007.

Ved spørsmål om det materielle innholdet i den nye Hovedtariffavtalen, kontakt spesialrådgiver Mona C. Sjødal på mona.sjodal@ka.no.

Dersom du har øvrige spørsmål, kan forhandlingssjef Ingrid B. Tenfjord kontaktes på ingrid.tenfjord@ka.no

 

Frank Grimstad                                               Marit Halvorsen Hougsnæs
administrerende direktør                                 direktør

Vedlegg: Anbefalt forslag til ny Hovedtariffavtale for organisasjoner – KAs tilbud 5
 

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone