Seksuell trakassering i arbeidslivet

Publisert: 21/11/2017
Det er den utsattes opplevelse som tillegges størst vekt i vurderingen av om det foreligger trakassering.

Gå til samleside om seksuell trakassering og overgrep

Seksuell trakassering defineres som «enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom». Det vil si at det er den utsattes opplevelse som tillegges størst vekt i vurderingen av om det foreligger trakassering.

Hvordan melde saker om seksuell trakassering?

  • Uansett hvordan arbeidsgiver får kjennskap til saker om seksuell trakassering, skal saken tas på alvor og behandles etter vanlig prosedyre.
  • Den utsatte kan melde saken til egen arbeidsgiver, den anklagedes arbeidsgiver, tillitsvalgt, verneombud eller noen vedkommende har tillit til. Dersom saken gjelder egen overordnet kan det være naturlig å gå til lederens overordnede, enten dette er en ansatt eller valgt leder (det siste gjelder dersom den anklagede er øverste ansatte leder i virksomheten).
  • Den som får kjennskap til saken skal snarest mulig informere den anklagedes arbeidsgiver. Anklagedes arbeidsgiver er ansvarlig for å håndtere saken videre.
  • Dersom den utsatte ikke opplever at saken blir tatt tilstrekkelig på alvor, kan saken meldes til Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Behandling av saker om seksuell trakassering

Saker om seksuell trakassering kan ha en karakter som gjør at de rammes av straffelovens bestemmelser om seksuelle overgrep, eller de rammes kun av likestillings- og diskrimineringslovens bestemmelser. Alle typer saker skal håndteres med like stort alvor. Arbeidsgiver har et stort ansvar for sakens opplysning. I alle saker har arbeidsgiver et selvstendig ansvar for å vurdere hvilke arbeidsrettslige konsekvensene saken skal få. 

Vi anbefaler Arbeidstilsynets informasjon om trakassering og mobbing

Mange virksomheter har egne beredskapsplaner.

Vi anbefaler at arbeidsgiver tar kontakt med en juridisk rådgiver, for eksempel i KAs arbeidsgiveravdeling.

Arbeidsrettslige konsekvenser av seksuell trakassering

Avhengig av sakens karakter kan konsekvensen bli alt fra samtale med arbeidsgiver til avskjed. Mange av reaksjonene disse er beskrevet i kapittel 4 i «Veiledningsheftet for kirkelige arbeidsgivere ved mistanke eller anklage mot arbeidstaker om seksuelle overgrep»

Arbeidsgivers reaksjon skal stå i forhold til sakens innhold.

Økonomiske konsekvenser

Arbeidstaker som har vært utsatt for seksuell trakassering fra en annen ansatt kan kreve erstatning og oppreisning, uavhengig av arbeidsgivers skyld. 

Arbeidsgivers plikt til å forebygge seksuell trakassering

Arbeidsgiver har plikt til å forebygge seksuell trakassering.

Spørsmål om det forekommer trakassering kan tas opp i møter med tillitsvalgte. Slike forebyggende tiltak skal iverksettes uavhengig av om det ved arbeidsgivers kartlegging avdekkes en risiko for trakassering i virksomheten. 

Dersom arbeidsgiveren, utdanningsinstitusjonen eller organisasjonen blir klar over at det pågår trakassering i virksomhet en, vil plikten skjerpes. Arbeidsgiver må i et slikt tilfelle gripe fatt i aktuelle problemer, utrede hva som har skjedd og komme frem til en løsning.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone