Siste sjanse for rentekompensasjon?

Publisert: 08/11/2017
Regjeringen foreslår i neste års statsbudsjett å fjerne rentekompensasjonsordningen for istandsetting av kirkebygg. For 2017 er det imidlertid satt av en rekordstor ramme på inntil 1 mrd kroner. KA anmoder derfor alle fellesråd som har prosjekter om å søke.

For 2018 har KA kommet med innspill om å videreføre ordningen med 500 millioner.

Mange fellesråd går glipp av store besparelser når de ikke bruker rentekompensasjonsordningen. En beregning KA har gjort, viser at rentekompensasjon tilsvarende et tiltak med en kostnadsramme på 1.500.000 totalt vil utgjøre 450.000 kroner gitt at rentenivået blir liggende på dagens nivå de neste 20 årene. Dette vil si at Staten nesten dekker 1/3 av kostnaden om man ser bort fra inflasjon. Rentekompensasjon utbetales som hovedregel til kommunen, men kommunen står fritt til å overføre disse midlene til fellesrådet. I de tilfeller hvor fellesrådet eller andre bidrar med midler til tiltak som det innvilges rentekompensasjon for, plikter kommunen å kanalisere midlene tilbake til det organ som har dekket utgiftene. Det er ikke et krav om at tiltakene blir finansiert ved opptak av lån for å benytte ordningen. 

Viktige kjennetegn ved ordningen:

  • Det er ikke et krav om at tiltakene som får støtte er lånefinansiert. Dermed har mange fellesråd mulighet til å søke om støtte selv om kommunen ikke finansierer dette med lån. Tiltak som er helt eller delvis er finansiert gjennom fond eller gaver, kan også omfattes av ordningen. 
  • Prosjekter skal være igangsatt senest 18 måneder etter at søknaden er godkjent av Husbanken. KA anbefaler at det søkes om tilskudd nå i høst for tiltak som planlegges igangsatt i 2017.
  • Tiltaket må være på minst kr 100 000.
  • Tiltak som får støtte omfatter reparasjon/restaurering og ekstra vedlikehold av alle deler av selve kirkebygget, slik som vegger, tak, gulv og inventar. I tillegg vil tiltak for bedre brann-/tyverisikring, økt tilgjengelighet og funksjonalitet for funksjonshemmede, utskifting eller omfattende rehabilitering av elektrisk anlegg og VVS, utskifting eller oppgradering av oppvarmingssystem og restaurering, istandsetting eller nykjøp av orgler. En mer presis beskrivelser av støtteverdige tiltak finner du her.
  • Både kommunen eller kirkelig fellesråd kan søke om rentekompensasjon.

Info om ordningen: Har du spørsmål om rentekompensasjon og søknader el, så ta kontakt med oss i KA på ka@ka.no.
 

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone