Høring - endringer i barnehageloven

Publisert: 19/10/2017

Vår dato: 17.10.2017     Saksbehandler: Øystein Dahle

Det vises til Kunnskapsdepartementets høringsbrev av 22. juni 2017 med forslag om en minimumsnorm for grunnbemanning i barnehager, skjerpet norm for pedagogisk bemanning og plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO.
 
KA er en arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Vi har om lag 65 barnehager som medlemmer. De fleste av disse barnehagene er relativt små, og er selvstendige barnehager med en lokal eier. Vi har en samarbeidsavtale med PBL som innebærer at alle KAs barnehagemedlemmer også tilbys medlemskap i PBLs interessevirksomhet. KA har også en samarbeidsavtale med IKO Kirkelig pedagogisk senter. Vi viser også til deres høringsuttalelse i denne saken.

Minimumsnorm for grunnbemanning og pedagogisk bemanning
KA vil i utgangspunktet gi sin tilslutning til krav om en fastsatt bemanningsnorm for grunnbemanning i barnehagene, da dette vil være et viktig bidrag til økt forutsigbarhet og et mer likeverdig barnehagetilbud for alle barn. Vi er også positive til forslaget om å skjerpe kravet til pedagogisk bemanning. Vi vil samtidig understreke at disse endringene vil kunne gi ekstra økonomiske utfordringer for små og enkeltstående private barnehager. Det er bl.a. mer krevende å oppfylle disse kravene til bemanning i små barnehager, noe som ikke blir hensynstatt i dagens finansieringsordning som kun vektlegger en gjennomsnittsberegning i kommunen som grunnlag for tilskudd. 

Tiltakene som foreslås når det gjelder bemanningsnorm må derfor medføre en gjennomgang av dagens finansieringssystem for å sikre bedre økonomiske rammer for  mindre private barnehager. Vi mener at høringsnotatet i for liten grad vurderer de økonomiske konsekvensene som forslagene kan gi for private barnehager, og da særlig de mindre barnehagene. Vi frykter at en normer for bemanning og styrket pedagogandel uten en tilsvarende justering av finansieringssystemet vil kunne svekke grunnlaget for mange av de mindre barnehagene. Disse barnehagene representerer et viktig supplement i et mangfoldig barnehagetilbud som må sikres forutsigbare økonomiske rammebetingelser. 

Samarbeid om overgangen mellom barnehage og skole/SFO
KA støtter forslaget om at det innføres en gjensidig plikt for barnehager og skoler til å
samarbeide om overgangen fra barnehage. 


Vennlig hilsen
KA

Øystein Dahle
direktør
 

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone