Statsbudsjettet 2018: Svikter på nytt kirkebyggene og bygger ned folkekirken

Publisert: 12/10/2017
– Regjeringen sier nå i realiteten nei til statlige bidrag til tiltak for å styrke vedlikehold og sikring av kirkebygg. Dette reagerer KA sterkt på, sier administrerende direktør Frank Grimstad.

Stortinget har flere ganger pekt på behovet for statlige tiltak for bedre kirkebyggforvaltning. I 2015 vedtok Stortinget at regjeringen skulle utarbeide en strategi for hvordan kirker med store kulturminneverdier kan sikres et forsvarlig vedlikeholdsnivå. Stortinget ba spesielt regjeringen om å vurdere opprettelse av bevaringsprogrammer for kirker. 
– Regjeringen har så langt ikke fulgt opp dette vedtaket, og ingen tiltak er omtalt i forslaget til ny lovgivning og finansieringsordning for tros- og livssynssamfunn. Heller ikke i statsbudsjettet for 2018 foreslås det noen tiltak fra statens side overfor de nesten 1000 kirkene som er kategorisert som fredede eller verneverdige, sier Grimstad.
     
Rentekompensasjonsordningen for styrket vedlikehold av kirker er nå det eneste statlige tiltak for styrket vedlikehold av kirker. Denne ordningen foreslår Regjeringen å fjerne i 2018. 
– KA er svært kritisk til at Regjeringens svar på Stortingets anmodning om styrket innsats for kirkebyggvedlikehold er å avvikle nåværende tilskuddsordning uten å foreslå noen ny ordning, eller noen andre statlige tiltak, sier Frank Grimstad. 

Det budsjetteres for øvrig med en gradvis nedbygging av Den norske kirke ved at driftsbudsjettet kun øker med om lag en prosent. Dette er en godt lavere vekst enn pris- og lønnsveksten, noe som gir et stramt og krevende budsjett for folkekirken.
– Forslaget til statsbudsjett er en nedbygging av prestetjenesten og trosopplæringen i en hverdag der behovet for kirkelig nærvær er like stort som før. Det er et paradoks at så fort staten gir fra seg arbeidsgiveransvaret for de ansatte i kirken til kirken selv, kutter de aktivt i personalkostnadene. Dermed blir det særdeles krevende å være arbeidsgiver, sier Frank Grimstad, direktør i KA.

Kraftig kutt for lydbokbibliotek
Regjeringen foreslår ellers å kutte bevilgningen til KABBs lydbibliotek med 25 prosent.
– Dette er en katastrofe for vårt tilbud om lydbøker til blinde og svaksynte, sier generalsekretær Ingvar Nevland i Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB). 

I statsbudsjettet er tilskuddet til organisasjonens bibliotekdrift redusert fra 3,2 til 2,5 millioner kroner. KABB tilbyr kristen litteratur på lyd, og har opplevet en sterk vekst i antall syns- og lesehemmede lånere det siste året. Det statlige tilskuddet til lydbiblioteket fikk en økning i 2015. Dette ga oss mulighet til å gi et bedre tilbud. I fjor økte tilskuddet mindre enn prisstigningen. Om forslaget vedtas, er vi tilbake der vi var før 2015. Da må vi redusere tilbudet vårt fremfor å bygge det ut. Håpet var blant annet at vi fremover kunne produsere flere tidsskrifter for utlån, sier Nevland.
KABB har et budsjett på ca. 8,5 millioner kroner, og nesten en tredjedel av inntektene er frivillige gaver. 
– Vi jobber allerede med veldig knappe marginer, og kan ikke forvente at giverne skal bidra med enda 700 000 kroner i en håndvending, sier Ingvar Nevland i KABB.

Kuttes i tilskuddet til K-STUD
Også tilskuddet til alle landets studieforbund er foreslått kuttet kraftig. Kuttet på 22 millioner vil blant annet ramme K-STUD (Kristelig studieforbund). K-STUD er et offentlig godkjent studieforbund som fremmer og styrker livslang læring i medlemsorganisasjonenes menigheter, organisasjoner og institusjoner.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone