Tariffrevisjonen pr. 01.05.2017 – resultatet kan iverksettes

Publisert: 05/07/2017
Partene har forhandlet om en regulering for 2. avtaleår, jf. HTA kapittel 4 pkt. 4.4. Forhandlingene har foregått i to omganger, for hhv. fellesråd og øvrige medlemmer, og for rettssubjektet Den norske kirke. Forhandlingsresultatene er nå vedtatt av KAs styre og av arbeidstakerorganisasjonene, og kan derfor iverksettes. I dette rundskrivet vil vi gjennomgå endringene og det praktiske rundt iverksettingen av resultatet.

For begge forhandlingene er resultatet innenfor tilsvarende ramme som for sammenlignbare tariffområder og frontfagmodellen. Resultatet gjennomgås i det videre under pkt. A for fellesrådene m.fl., og under pkt. B for rettssubjektet Den norske kirke.

I august vil det komme et nytt rundskriv som vil gi en nærmere beskrivelse av rammene for gjennomføring av lokale forhandlinger.

Ved spørsmål knyttet til temaer i dette rundskrivet kan KAs arbeidsgiveravdeling kontaktes.


A. FELLESRÅD OG ØVRIGE MEDLEMMER

I.     INNLEDNING

1.    Forhandlingene
Forhandlingene ble gjennomført 20. juni 2017. Partene ble enige om et anbefalt forslag. Forslaget er nå vedtatt av KAs styre, jf. vedtekter for KAs arbeidsgivervirksomhet § 5.1. Alle arbeidstakerorganisasjonene har også godkjent resultatet.

2.    Generelt om forhandlingsresultatet
Det ble ved forhandlingene i 2016 også enighet om sentrale lønnstillegg og lokal pott for ansatte i kapittel 4 i 2017. Den økonomiske rammen ga ikke grunnlag for ytterligere tillegg i 2017, den eneste økonomiske justeringen som er gjort ved forhandlingene i år utover det som ble avtalt i 2016, er avlønning for arbeidstakere på alderspensjonistvilkår, jf. pkt. III 1. nedenfor. 

3.    Angående organisasjonsmedlemmer
For de av KAs medlemmer som ikke er kirkelige organer, er det som mange kjenner til fremforhandlet en egen HTA som etter planen skal tre i kraft 01.01.2018. Frem til dette skjer skal organisasjonene som vanlig forholde seg til lønnsjusteringene som redegjøres for under punkt A i dette rundskrivet.


II. LØNNSJUSTERINGER I KAPITTEL 4

1.    Sentrale lønnstillegg i kapittel 4
Alle lønnstillegg gis med virkning fra 01.08.2017. Justeringene gjelder kun ansatte i HTA kapittel 4 pr. 30.04.2017. Arbeidstakere ansatt etter denne dato får ikke tillegg etter dette punkt. 

Tilleggene i tabellen nedenfor legges i sin helhet på den enkeltes årslønn i full stilling med virkning fra 01.08.2017, selv om arbeidstaker i forveien skulle ha en lønn som ligger over minstelønn, for eksempel som følge av lokale forhandlinger. 

 

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Lgr1 

4500

4500

4500

4500

4500

4500

4500

Lgr 2

5000

5000

5000

5000

5000

5000

7500

Lgr 3

2500

2500

2500

2500

2500

2500

13300

Lgr 4

0

0

0

0

0

0

15000

Lgr 5

24700

24800

25000

25300

25700

25700

25900

Tabellen finnes i en større versjon i vedlegget til rundskrivet.

Dersom arbeidstaker har endret ansiennitetsgruppe i perioden mellom 30.04.2017 og 31.07.2017, skal arbeidstaker først få ansiennitetstillegget iht. tabellen pr. 01.05.2016 i HTA kapittel 4 pkt. 4.8, og deretter lønnstillegget fra tabellen over tilhørende den nye ansiennitetsgruppen fra 01.08.2017. 

Ny tabell pr. 01.08.2017 for garantilønn/laveste årslønn og ansiennitetstillegg ligger som vedlegg til dette rundskrivet.

2.    Unormerte arbeidstakere
Til ansatte i stillingskodene 5160, 5242, 5241, 5246, 5104, 5219, 5201, 5102, 5224, 5245 og 5199 (unormerte arbeidstakere) gis det et tillegg på 2,0 % av den enkeltes grunnlønn pr. 30.04.2017. Virkningsdato er 01.08.2017. Dette gjelder ikke for de som lokalt er knyttet til en bestemt lønnsgruppe 1 til 5, jf. HTA kapittel 4 pkt. 4.5.7. Disse følger justeringene for den aktuelle lønnsgruppen.

3.    Unge arbeidstakere
Unge arbeidstakere får minstelønn etter alder, iht. ny tabell pr. 01.08.2017:

Alder

Pr. år

Pr. måned

Ord. timelønn

35,5 t/uke

37,5 t/uke

à 14 år

143 250

11 937

77,60

73,46

15 år

200 550

16 712

108,64

102,85

16 år

229 200

19 100

124,16

117,54

17 år

257 850

21 487

139,68

132,23

 

III. ØVRIGE LØNNSJUSTERINGER

1.    Avlønning av alderspensjonister
Med virkning fra 01.05.2017 er timelønnen kr. 196, jf. HTA kapittel 1 § 12.5.

2.    Kapittel 3.4 og 5
Lønnsoppgjøret for arbeidstakere i kapittel 3.4 og kapittel 5 skal gjennomføres i henhold til HTAs bestemmelser. Fastsetting av lønn for arbeidstakerne i disse stillingene kan skje årlig, og i sin helhet lokalt i den enkelte virksomhet.


IV. OPPRETTELSE AV NY LØNNSGRUPPE

Det ble i 2016 avtalt at det skal opprettes en ny lønnsgruppe 2B – fagarbeider med ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning (minimum 60 fagskolepoeng/60 studiepoeng). Dette skal være en faglig fordypning/spesialisering innen eget fagfelt. 

Lønnsgruppen opprettes med virkning fra 01.08.2017. De som skal ha tillegg etter pkt. A II 1 skal gis dette først. Deretter skal fagarbeidere som oppfyller krav til innplassering i lønnsgruppen, overføres pr 01.08.2017 og årslønn justeres opp til laveste utregnede årslønn. Er noen allerede  lønnsplassert over nytt nivå, overføres disse uten at det får lønnsmessige konsekvenser.

KA forutsetter at det i den enkelte virksomhet må tas en konkret vurdering av om en arbeidstaker kvalifiserer for overføring til ny lønnsgruppe 2B. Det forutsettes at fagskoleutdanningen er relevant for arbeidsgiver og for de krav som stilles til stillingen arbeidstaker innehar. 

Utdanningen skal også ha minst 60 studiepoeng/fagskolepoeng, og relevante kurs/utdanninger av mindre omfang, for eksempel kirketjenerskolen, gir ikke rett til lønnsgruppe 2B. Utdanningen, herunder antall studiepoeng/fagskolepoeng må dokumenteres. KA antar at omfanget av arbeidstakere som skal overføres til den nye lønnsgruppen er forholdsvis begrenset.

Stillingskode 5254 «Fagarbeider med fagskoleutdanning» skal benyttes for arbeidstakerne som overføres til den nye lønnsgruppen.


V. LOKALE FORHANDLINGER

Det er avsatt en pott til lokale forhandlinger etter HTA kapittel 4 pkt. 4.1 på 0,9 % pr. 01.09.2017. Forhandlingene skal gjennomføres innen 01.11.2017, og frist for anke/organisatorisk behandling er 15.11.2017. KA vil i august komme tilbake med et eget rundskriv om gjennomføringen av lokale forhandlinger.


VI. ØKONOMI/KOSTNADSBEREGNING

Den økonomiske rammen i lønnsoppgjøret er beregnet som følger:

Sentrale tillegg                         0,90 %

Lokal pott                                0,30 %

Overheng                                 0,88 %

Anslag lønnsglidning                0,37 %

Årslønnsvekst 2016-2017:        2,4 %

 

B. RETTSSUBJEKTET DEN NORSKE KIRKE

I. INNLEDNING

1.    Forhandlingene
Forhandlingene ble gjennomført 22. og 23. juni 2017. Partene ble enige om et anbefalt forslag. Forslaget er nå vedtatt av KAs styre, jf. vedtekter for KAs arbeidsgivervirksomhet § 5.1. Alle arbeidstakerorganisasjonene har også godkjent resultatet.

2.    Generelt om forhandlingsresultatet
Etter overføringen fra staten til rettssubjektet Den norske kirke pr. 01.01.2017, og samtidig innmelding i KA, er det første gang det forhandles om lønnsjustering for disse ansatte utenfor staten. Av praktiske årsaker har forhandlingen i 2017 vært gjennomført separat fra de øvrige medlemmene i KA. Forhandlingsresultatet innebærer et generelt prosenttillegg til alle ansatte, og en pott til lokale forhandlinger. 


II. LØNNSJUSTERINGER I KAPITTEL 4

Det gis et tillegg til alle arbeidstakere i kapittel 4 på 1,09 % av den enkeltes grunnlønn pr. 30.04.2017. Virkningsdato er 01.05.2017. Tillegget gis til både stillinger som er innplassert i lønnsrammer og de unormerte stillingene.

Alle lønnsrammer, samt laveste årslønn/ garantilønn på alle unormerte stillingskoder, øker samtidig tilsvarende.

Stillinger som lokalt er knyttet til en bestemt lønnsgruppe 1-5 i HTA etter HTA § 4.5 nr. 7 eller Tilleggsavtalen til HTA Kapittel 4 punkt «Virkemidler» bokstav d, følger de lønnsjusteringer som er gjort for denne gruppe/ansiennitet i HTA, jf. over, og får ikke tillegg etter første avsnitt.

Nye lønnsrammer, samt laveste årslønn/ garantilønn på de unormerte stillingene, vil publiseres på KAs nettsider.


III. ØVRIGE LØNNSJUSTERINGER

Lønnsoppgjøret for arbeidstakere i kapittel 3.4 og kapittel 5 skal gjennomføres i henhold til HTAs bestemmelser. Fastsetting av lønn for arbeidstakerne i disse stillingene kan skje årlig, og i sin helhet lokalt i den enkelte virksomhet.

For lønn til arbeidstakere på alderspensjonist-vilkår samt til unge arbeidstakere, vises det til disse punkt A over.


IV. LOKALE FORHANDLINGER

Det er avsatt en pott til lokale forhandlinger etter HTA kapittel 4 pkt. 4.1 på 0,9 % pr. 01.11.2017. Forhandlingene skal gjennomføres innen 01.11.2017, og frist for anke/organisatorisk behandling er 15.11.2017. KA vil i august komme tilbake med et eget rundskriv om gjennomføringen av lokale forhandlinger.


V. ØKONOMI/KOSTNADSBEREGNING

Den økonomiske rammen i lønnsoppgjøret er beregnet som følger:

Sentrale tillegg                         0,73 %

Lokal pott                                0,15 %

Overheng                                 1,16 %

Anslag glidning                        0,40 %

Årslønnsvekst 2016-2017:        2,4 %

 

Marit Halvorsen Hougsnæs
fungerende adm. dir.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone