Enighet om ny arbeidstidsavtale for prester og lederavtale for proster

Publisert: 30/06/2017
Det har siden begynnelsen av mai vært forhandlet om de sentrale særavtalene om henholdsvis arbeidstid for prester og lederavtale for proster. Partene kom torsdag kveld til enighet om nye avtaler. Avtalene har gyldighet fra 01.07.2017-31.12.2018, det vil si det samme utløp som de øvrige særavtalene på KA-området.

Forhandlingsresultatet innebærer at mye videreføres fra eksisterende avtale. Det er i tillegg gjort justeringer på blant annet følgende områder:

  • Beredskap: Beredskap er i sin helhet flyttet ut av avtalen, og de sentrale parter forutsetter at ordning og eventuelle nødvendige avtaler inngås i virksomheten. En partssammensatt arbeidsgruppe i rettssubjektet Den norske kirke skal nedsettes, og det er frist frem til 01.01.2018 med å få en ny ordning på plass. I mellomtiden gjelder nåværende regler som en overgangsordning. Partene har også inntatt følgende i protokollen: «Frem til ordning for beredskap er på plass i virksomheten skal bestemmelsene i § 12 Beredskap i Særavtale om arbeidstid, fritid og beredskap for prester i Den norske kirke for perioden 01.01.2017-30.06.2017 følges. Ny ordning for beredskap og nødvendige avtaler i tilknytning til dette skal tre i kraft senest 01.01.2018, og en partssammensatt arbeidsgruppe mellom virksomheten og de berørte organisasjoner skal nedsettes umiddelbart. Fram til ny avtale er på plass må situasjonen i de områdene i landet der beredskapsordningen er under press tas opp i drøftingsmøter mellom partene for å finne løsninger.»
  • Leir: De samme reglene som gjelder for øvrige kirkelige ansatte gjelder nå også for prestene, med noen unntak. Blant annet er all arbeidstid, inntil 16 timer i døgnet, aktiv tid. Det er inngått avtale om et generelt unntak fra aml. § 10-12 (4) innenfor disse rammene, slik at det i motsetning til på KA-området for øvrig ikke er nødvendig å søke sentral fagforening for hver leir. For prostene er den faste kompensasjonen på 1000 kroner per døgn tatt ut, og eventuell kompensasjon vurderes etter regelen i § 4 annet ledd.
  • Det er noen justeringer/presiseringer på hvem som er ansvarlig ved utforming av arbeidsplaner.
  • Det er gjort endringer i bestemmelsene om fast tilleggslønn, blant annet skal tillegg for helligdag og høytid i utgangspunktet ikke innberegnes i det faste tillegget.
  •  Avtalene har fått regler om overflytting fra arbeidstidsavtalen til lederavtalen eller omvendt.
  • Ordning for fleksitid/avspasering skal flyttes inn i lokal særavtale.
  • Generelt er det foretatt en del opprydning og strykning i avtalene, som ikke er av materiell karakter.

Partene er enige om å gjennomgå og revidere den felles veiledningen til avtalene så snart som mulig. Disse vil legges ut så snart de er klare. Avtalene slik de ser ut i reforhandlet form ligger under «Relaterte dokumenter».

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone