En omfattende kirkelig reform - 47 nye og større fellesråd

Publisert: 21/06/2017
8. juni 2017 fattet Stortinget vedtak om en rekke nye kommunesammenslåinger. Dette får direkte konsekvens for kirkelig fellesråd som også må slå seg sammen. Totalt blir det 47 «nye» fellesråd.

Utgiftene ved sammenslåing av fellesråd skal dekkes av kommunene. Dette slås fast i Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder (avsnitt 4.4.9). Kirkelig fellesråd/ fellesnemnd må gå i dialog med kommunene/ kommunal fellesnemnd om tildeling av midler lokalt.

«Vi ser det som helt nødvendig at kirkelige fellesråd får økonomisk støtte fra kommunene til gjennomføringen av sammenslåingen for å sikre best mulige prosesser også på kirkelig side. Derfor er det gledelig at departementet har skrevet en slik presisering i sin veileder», uttaler Stina Hansteen Solhøy og Randi Moskvil Letmolie i KA.

I disse dager er det svært mange kirkelige fellesråd som utarbeider søknad om midler. Til hjelp i dette arbeidet har KA laget et forslag til skjema som kan danne grunnlag for dialogen og søknaden. Her peker vi på viktige elementer som f eks lønnsutgifter, konsulenthonorarer, bygg og anlegg, IKT mm. Disse elementene må vurderes ut fra lokale forhold og lokalt skjønn. 

Hva kan KA bidra med?

Sammenslåing gjør at de kirkelige fellesråd stilles overfor nye utfordringer fremover. Det handler om å organisere selve prosjektet, lykkes med gjennomføringsprosessen så vel som å sikre medbestemmelse for de ansatte i fellesrådene.

God håndtering av prosjektet og av arbeidsgiverrollen er i denne sammenheng viktige nøkler for å lykkes. Som en hjelp til dette har KA utarbeidet en egen veileder. Denne revideres nå og ny utgave av veilederen vil bli lagt ut KAs nettsider i løpet av august. Det vil også vil også bli mulig å kjøpe den i trykket format. Endringene bygger på erfaringer gjort i forbindelse med pågående og avsluttede sammenslåingsprosesser. 

KA tilbyr også rådgivning og bistand innen alle fellesrådets ansvarsområder etter konkrete bestillinger. Priser finner du her.

Kontaktpersoner for spørsmål om kommunereform og sammenslåing av fellesråd er Stina Hansteen Solhøy og Randi Moskvil Letmolie.


 

Del i sosiale medier:
Relaterte lenker

Powered by Cornerstone