Sentrale særavtaler er reforhandlet

Publisert: 17/02/2017
De sentrale særavtalene er reforhandlet. Dette rundskrivet går igjennom de endringene som er gjennomført.

Saksbehandler: Ane Nore Nyhus      Dato: 17. februar 2017

Særavtale om reiseregulativet
I avtalen pkt. 3 er det gitt et tak for kompensasjon for at arbeidstaker stiller egen bil til disposisjon i tjenesten. Dette beløpet er endret til inntil kr 13 000. Beløpet er likt med justeringen i kommunal sektor.

Ordningen med administrativ forpleining er avviklet i staten og er derfor tatt ut av særavtale om reiseregulativet.

Nye satser i statens regulativ for skyss- og kostgodtgjørelse mv. fremkommer i vedlegget til avtalen. Satsene finnes også her.

Avtalen videreføres ellers uten endringer for perioden 1.januar 2017 til 31. desember 2018. 

Avtalen gjelder også for rettssubjektet Den norske kirke.

Særavtale for kirkelige stillinger
Leir
Kompensasjon for leirdøgn er økt fra kroner 700 til kroner 750 per døgn. Innslagstidspunktet er fremdeles 8. leirdøgn. 

Avtalen videreføres ellers uten endringer for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2018.

Til veiledningen er det lagt til at dersom gjennomføring av leir krever dispensasjon fra arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid, skal arbeidsgiver søke slik dispensasjon senest tre uker før leirens oppstart.
 
Det er videre nedsatt et partssammensatt utvalg som skal gå igjennom særavtalens bestemmelser om leir. Utvalget skal levere sin rapport innen 1. oktober 2018. 

Avtalen gjelder ikke for ansatte i rettssubjektet Den norske kirke som er omfattet av særavtale om arbeidstid, fritid og beredskap for prester i Den norske kirke (arbeidstidsavtalen) og særavtale om fridager for proster og enkelte sokneprester og spesialprester i Den norske kirke (lederavtalen).  Disse særavtalene har egne bestemmelser om leir som er prolongert fram til 30.06.2017. Hvilke leirbestemmelser som vil gjelder for disse arbeidstakerne fra 1. juli vil først være avklart etter reforhandlingen av de to nevnte særavtalene. 

Særavtale for arbeidstøy
Avtalen videreføres uten endringer for perioden 01.januar 2017 til 31. desember 2018.

I veiledningsteksten er det tydeliggjort at eiendomsforholdet til arbeidstøy skal avklares og dokumenteres skriftlig. 

Avtalen gjelder også for rettssubjektet Den norske kirke.

Særavtale for ledere
Avtalen videreføres uten endringer for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2018.

Avtalen gjelder også for rettssubjektet Den norske kirke.

Særavtale for barnehager mv
Avtalen videreføres uten endringer for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2018.

Særavtale for barnehager – Oslo
Avtalen videreføres uten endringer for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2018.

De nye avtaletekstene vil bli gjort tilgjengelig på www.ka.no (se for øvrig vedlagte pdf-er), og det vil bli trykket et nytt hefte som også inneholder veiledninger til tre av avtalene slik som i forrige periode. Partene gjennomgår veiledningsteksten sammen før opptrykk.

Frank Grimstad                  Marit Halvorsen Hougsnæs
adm. dir.                            direktør

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone