Ny vigselsliturgi - Arbeidgivers ansvar

Publisert: 31/01/2017
Ny vigselsliturgi for likekjønnede gjelder fra 1. februar 2017. Likekjønnede par har samme rett som ulikekjønnede til å inngå ekteskap i sin lokale kirke.

Vedtaket på Kirkemøtet 2017 i sak 06/17 om «Vigsel og forbønnsliturgi 2017» innebærer at Den norske kirke nå har to liturgier for ekteskapsinngåelse. De to liturgiene gjelder begge som allmenn ordning i kirken. Bispemøtet har utarbeidet en nærmere veiledning til hvordan liturgiene skal praktiseres. Bispemøtets veiledning finner du her.

Kirkelig fellesråds ansvar

Når kirkens medlemmer ønsker vigsel i tråd med den nye liturgien har kirkelig fellesråd ansvar for å sørge for kirke og kirkelig betjening på linje med andre kirkelige handlinger.

KA er kjent med at det i fellesrådene er noe ulik praksis når det gjelder parets soknetilhørighet og tilgang og betaling av kirker i kommunen ved vigsel. Vi forutsetter her at samme praksis gjøres gjeldende ved bruk av de to liturgiene.

Den nye liturgien kan brukes av både like- og ulikekjønnede par.

Arbeidstakers medvirkning

En prest (vigsler) har en lovhjemlet adgang til å reservere seg mot å utføre vigsel av likekjønnede, jf ekteskapslovens § 13.  Det vil være arbeidsgivers ansvar (prost og biskop) å sørge for at retten til kirkelig betjening i forbindelse med vigsel likevel blir imøtekommet på en fullt ut likeverdig måte for likekjønnet som for ulikekjønnet vigsel.

Ekteskapsloven regulerer ikke andre tilsattes medvirkning. Kirkemøtet har gitt uttrykk for at også andre kirkelige tilsatte bør ha en tilsvarende «mulighet til ikke å medvirke» (sak KM 06/17 pkt. 6).  Det tilligger den enkelte arbeidsgiver (kirkelig fellesråd) å håndtere eventuelle anmodninger fra fellesrådstilsatte arbeidstakere om fritak fra medvirkning.  

KA vil anbefale arbeidsgiver å gå i dialog med de tilsatte for å få avklart om og eventuelt hvor mange som ut fra dyp samvittighetsoverbevisning vil finne direkte medvirkningsansvar for gjennomføringen av den liturgiske handling vanskelig.

Arbeidsgiver bør så langt som praktisk mulig, eventuelt i samarbeid med andre fellesråd, søke å legge til rette for at disse arbeidstakerne kan fritas for medvirkning.   Tredjepart (ekteparet) forutsettes å ikke bli berørt av situasjonen.

KA anmoder Kirkelig fellesråd/kirkeverger og proster å videreutvikle gode samarbeidsrutiner slik at de kirkemedlemmer som ber om likekjønnet vigsel, blir imøtekommet og behandlet på en fullt ut likeverdig måte.

 

 
 

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone