Tilleggsavtale til hovedavtalen

Publisert: 20/01/2017

Rettssubjektet Den norske kirke er fra 1. januar 2017 medlem i KA. Med bakgrunn i dette er KAs tariffavtaler gjort gjeldende for rettssubjektet Den norske kirke. KAs eksisterende tariffavtaler er imidlertid ikke på alle punkter dekkende for rettssubjektets virksomhet, og på noen punkter har det vært et ønske fra Kirkerådet at de ansatte i rettssubjektet skal få med seg enkelte utvidede rettigheter fra statens tariffavtaler over på KA-sektoren. 

Med bakgrunn i dette har KA og alle de sentrale arbeidstakerorganisasjonene forhandlet om tilleggsavtaler til hovedavtalen og hovedtariffavtalen på KA-sektoren. Tilleggsavtalene må leses i kombinasjon med KAs ordinære tariffavtaler. 

Tilleggsavtalen til hovedavtalen og rundskrivet følger kronologisk systematikken i hovedavtalen. 

Tilleggsavtale til hovedavtalen

KAs hovedavtale (HA) gjelder for rettssubjektet Den norske kirke (rDnk), men med en del særregler fastsatt i en tilleggsavtale.  

Henvisningen til paragrafene er til KAs hovedavtale. Når henvisningen er til statens hovedavtale er dette særskilt angitt. 

Link til hovedavtalen med tilleggsavtale finner du her.
 
Begrepsbruk:
Sentrale parter: 
I denne sammenheng brukes begrepet sentrale parter om KA og den enkelte arbeidstakerorganisasjons sentrale ledd, jf. HA § 1-3.
Lokale parter:
Lokale parter er i denne sammenheng den enkelte virksomhet (KR) og arbeidstakerorganisasjonenes lokale ledd, jf. HA § 1-4.

Lokal nemnd (Supplerende bestemmelse til HA § 4-2 tredje ledd):
Hovedavtalen § 4-2 har bestemmelser om lokal nemnd når forhandlinger om lokal særavtale ikke fører fram. Det er i tilleggsavtalen fastsatt en særskilt sammensetning av nemnda, dersom tvisten dreier seg om inngåelse av lokal tilpasningsavtale til hovedavtalen.

Formål (Supplerende bestemmelse til HA § 7-1):
Paragraf 7-1 i hovedavtalen angir formålet med avtalen. Tilleggsavtalen har en supplerende bestemmelse om formål blant annet med bakgrunn i at rettssubjektet Den norske kirke er en landsdekkende virksomhet med flere nivåer innenfor virksomheten enn det som ellers er tilfellet for de fleste av KAs medlemmer.

Former for medbestemmelse (Supplerende bestemmelse til HA § 7-3): 
HA paragraf 7-3 sier at medbestemmelsen etter avtalen utøves gjennom ordningen med tillitsvalgte m.m. I tillegg er det nå ytterligere presisert i tilleggsavtalen at medbestemmelse også skal utøves der det etableres prosjekter, styringsgrupper, interimsorganisasjoner eller lignende i saker som kan få vesentlig betydning for de tilsattes arbeidssituasjon.

Tilpasning av avtalen (Supplerende bestemmelse til HA § 7-4):
I tilleggsavtalen er det fastsatt at i rettssubjektet Den norske kirke skal det lages en tilpasningsavtale om medbestemmelse mellom partene i virksomheten. Tilpasningsavtalen skal «omfatte rettssubjektet Den norske kirke som samlet virksomhet og inneholde nærmere regler om hvordan medbestemmelsesordningene skal tilpasses en landsdekkende virksomhet.» (Før virksomhetsoverdragelsen var det innenfor det statlige tariffavtaleregelverket en tilpasningsavtale for hele prestetjenesten på menighetsplan, en for hvert bispedømmekontor og en for Kirkerådet.) Når alle de tidligere statlige virksomhetene er slått sammen til ett rettssubjekt, skal man ha en felles avtale som blant annet regulerer på hvilke nivåer medbestemmelsen skal skje.

Tilpasningsavtalen skal regulere hvordan medbestemmelse skjer når det gjelder etter- og videreutdanning, samt klarlegge arbeidsdelingen mellom arbeidsmiljøutvalget og de evt. øvrige fora for medbestemmelse. 

Tilpasningsavtalen forhandles på virksomhetsnivå mellom Kirkerådet og de tillitsvalgte i virksomheten. Kirkerådet har inngått ny tilpasningsavtale for virksomheten «rettssubjektet Den norske kirke» og denne ble gjort gjeldende fra 1. januar 2017. Denne erstatter de tidligere 13 tilpasningsavtalene.

Politiske beslutninger (Supplerende bestemmelse til HA § 9-3):
Her er det tatt inn en bestemmelse om hvordan medbestemmelsen skal utøves når det gjelder politiske beslutninger som blir truffet av kirkelige organer som Kirkemøte, Kirkeråd og bispedømmeråd. Rettighetene etter hovedavtalen må utøves slik at den kirkelige administrasjon gjennomfører de kirkepolitiske organers beslutninger, samtidig sikres medbestemmelse når det gjelder forhold som er relevant for arbeidssituasjonen til de ansatte. Bestemmelsen tydeliggjør avveiningen mellom bedriftsdemokrati på den ene side og det alminnelige kirkelige demokrati på den annen side, på samme måte som man ser det i statens hovedavtale § 2 nr. 3 og 4.

Informasjon og drøfting (Erstatning for HA § 9-4):
Paragraf 9-4 i KAs hovedavtale erstattes av disse bestemmelsene om informasjon og drøfting. Bestemmelsene er i hovedsak lik bestemmelsene i hovedavtalen i staten § 17 (gml. § 11) og § 18 (gml. § 12). Det skal ikke lenger føres forhandlinger om de sakene som er regulert i hovedavtalen i staten § 19 (gml. § 13). Disse sakene er isteden tatt inn i drøftingsbestemmelsen i tilleggsavtalen. 

Regler for tjenestefri på arbeidsstedet for tillitsvalgte (Erstatning for HA §§ 9-5, 9-6, 9-7 og 9-10)
Paragrafene 9-5, 9-6, 9-7 og 9-10 i KAs hovedavtale erstattes av reglene i tilleggsavtalen. Reglene fra statens hovedavtale om tjenestefri for tillitsvalgte er i all hovedsak videreført.

Administrasjonsutvalg/partssammensatt utvalg (HA §10-1 gjelder ikke for rettssubjektet Den norske kirke):
Bestemmelsen om administrasjonsutvalg som i kirkeloven § 35 for fellesrådene, gjelder ikke for rDnk, og følgelig er også HA § 10-1 heller ikke gjeldende for rettssubjektet. Medbestemmelsen i rDnk forutsettes med bakgrunn i dette derfor å foregå innenfor andre fora enn dette, eksempelvis «kontaktmøter». Hvilke fora som etableres skal avtales og nedfelles i tilpasningsavtalen, se ovenfor.

Tilsetting (HA § 10-2 gjelder ikke for rettssubjektet Den norske kirke):
Ettersom bestemmelsen om administrasjonsutvalg ikke gjelder for rettssubjektet er § 10-2 heller ikke gjeldende. Det skal likevel selvsagt være medbestemmelse i tilsettingssaker. Tillitsvalgte har rett til å uttale seg om tilsetting, overflytting, opprykk og forfremmelse til stilling som omfattes av tariffavtalen, jf. HA § 9-3 bokstav f). For øvrig vises det til de personalreglement Kirkemøtet har fastsatt som regulerer tilsettingsprosessen og hvordan medbestemmelsen konkret skal utøves i tilsettingssaker, jf. KM sak 4/16. 
Se link.

Arbeidsmiljøutvalg (Supplerende til HA § 11-1):
Bestemmelsen fastslår at det skal opprettes et sentralt arbeidsmiljøutvalg for hele virksomheten, i samsvar med arbeidsmiljøloven § 7-1. I tillegg skal det opprettes regionale arbeidsmiljøutvalg for den enkelte driftsenhet (bispedømme) og evt. for egne arbeidsområder. Dette skal nedfelles i en lokal særavtale som forhandles mellom KR og de tillitsvalgte i virksomheten. 

Likestilling og diskriminering (Supplerende til HA § 12):
Hovedavtalen i KA § 12 har enkelte regler om likestilling og antidiskriminering. Paragraf 12 suppleres av reglene i tilleggsavtalen som har noe utvidede bestemmelser om dette. Reglene i tilleggsavtalen er i stor grad en videreføring av bestemmelsene fra statens hovedavtale § 31 (gml. § 21).  

Varighet:
Tilleggsavtalen har samme varighet som hovedavtalen i KA-sektoren og løper fra 
1. januar 2017 til 31. desember 2017. Avtalene har altså ulikt starttidspunkt, men varer til samme dato.
 

Frank Grimstad                                Marit Halvorsen Hougsnæs
adm. dir.                                          direktør

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone