Enige om avtaleverk for fristilt folkekirke

Sluttføringen av forhandlingene i går kveld. Organisasjonene som er representert på bildet: KA, Presteforeningen, Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Akademikerne, MFO, Samfunnsviterne, Delta, Diakonforbundet, Akademikerforbundet, KUFO og Parat. Foto: Øyvind Håbrekke, KA
Publisert: 30/11/2016
«Vi har hatt som målsetting å gi rettssubjektet Den norske kirke og deres tilsatte en god start ved å ha et avklart avtaleverk på plass fra første dag. Vi er glade for å ha kommet til enighet med arbeidstakerorganisasjonene.» Det sier direktør Marit Halvorsen Hougsnæs i KA etter forhandlingsløsningen som kom på plass tirsdag kveld.

«Våre viktigste forutsetninger er innfridd. Det er KAs avtaleverk som ligger til grunn samtidig som lønns- og arbeidsvilkårene for dem som skal overdras er sikret, men uten særlig økte kostnader. Det har vært sentralt både av hensyn til økonomien i rettssubjektet Den norske kirke og ut fra målsettingen om å få etablert kirken som ett tariffområde,» sier Halvorsen Hougsnæs.

«Det har samtidig vært behov for overgangsordninger i form av tilleggsavtaler til Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. Bak de avtalene som nå er fremforhandlet, ligger det en omfattende gjennomgang av både statens og KAs avtaleverk.» Halvorsen Hougsnæs er direktør i arbeidsgiveravdelingen i KA.

 

" Dette er vårt felles bidrag til å sikre trygghet under omstilling."

 

«Vi er opptatt av å bygge videre på en god kultur for partssamarbeid,» sier forhandlingssjef i KA, Ane Nore Nyhus. «Jeg er svært fornøyd med å ha møtt aktive arbeidstakerorganisasjoner som vi opplever vil det beste for rettssubjektet Den norske kirke.  Etableringen av rettssubjektet Den norske kirke vil naturligvis være krevende.

Vi er glade for at gode systemer for medbestemmelse er på plass fra første dag. Vårt ønske er at rettssubjektet Den norske kirke vil profitere positivt på det arbeid partene har nedlagt. Dette er vårt felles bidrag til å sikre trygghet under omstilling,» sier forhandlingssjefen videre.

«Kirkerådet er svært tilfreds med at partene er blitt enige om et avtaleverk. Dette er viktig for å lykkes med den store omstillingsprosessen Den norske kirke står midt oppe i, ikke minst for å skape trygghet og ryddige vilkår for de ansatte,» sier Kristin Gunleiksrud Raaum, leder i Kirkerådet.

Første januar etableres rettssubjektet Den norske kirke, og om lag 1.600 ansatte overføres fra staten til det nye rettssubjektet.  Kirkerådets arbeidsgiverutvalg vedtok i juni i år at det nye rettssubjektet vil erklære seg ubundet av statens tariffavtaler og ba KA om å igangsette arbeidet med å fremforhandle nye avtaler.

Invitasjonen til å starte opp forhandlingene gikk ut til de aktuelle arbeidstakerorganisasjoner rett over sommeren. Forhandlingene har pågått siden 14. september.

Rettssubjektet Den norske kirke blir medlem i KA fra 1. januar. Avtalene vil bli signert av partene etter nyttår.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone