Uttalelse - Forslag til endringer i forskrift til aml § 17-2 (Tvisteløsningsnemnda)

Publisert: 21/06/2016

Vår dato: 29.02.2016     Saksbehandler: Randi M Letmolie

Vi viser til høring på forslag om endringer i forskrift om tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven. 

KAs medlemmer – kirkelig fellesråd, har hatt noen saker oppe i tvisteløsningsnemda. KA er tilfreds med ordningen og ser nytten av nemndas eksistens og dets mandat.

KA har følgende innspill til høringen:

Nemndas sammensetning:
KA støtter forslaget om å utvide nemnda til å bestå av en leder, to nestledere samt seks medlemmer henholdsvis tre fra arbeidstakersiden og tre fra arbeidsgiversiden samtidig som man beholder bemanningen av nemda til tre for hver enkelt sak. Etter vår vurdering vil dette gi nemnda økt kapasitet og raskere behandling av saker. Denne kapasitetsendringen vil også komme våre medlemmer til gode.

Det foreslås videre at bransjemedlemmer bare skal oppnevnes ved særlig behov og at det er leder som gjør denne vurderingen. 

KA har erfaring for at der kirkelig fellesråd har vært oppnevnt som representant for kirkelig arbeidsgiver, har dette vært svært viktig for å sette saken inn i rett kontekst ut fra virksomhetenes særegne forhold. Vi er opptatt av at kriteriet for hva som vurderes som særlige behov ikke defineres for strengt og foreslår en noe annen formulering i forslaget til forskrift § 2 (1) siste ledd: 

I tvister der hensynet til sakens opplysninger tilsier det, innkalles to medlemmer med særlig kunnskap om den bransjen … Nemndas leder beslutter hvorvidt vilkåret for å innkalle ekstra medlemmer er tilstede.  
 
Hjemmel for å oppnevne settemedlemmer:
KA støtter forslaget om å ta inn muligheten for å oppnevne settemedlemmer dersom det viser seg påkrevd. 

Hjemmel for å avvise eller avslå åpenbare saker:
KA støtter forslaget om at virkelige åpenbare tilfeller kan avvises, men poengterer at også i slike avgjørelser bør det stille tydelig krav om begrunnelse jf forskriftsforslaget § 5 (4).

Frister:
KA støtter en harmonisering av frister. Samtidig vil vi understreke viktigheten av forslagets innstramning med hensyn til skriftlighet jf forskriftsforslaget § 4 første ledd. Vi mener dette vil skape mer ryddighet og øke profesjonaliteten både hos arbeidsgiver og arbeidstaker da særlig i de små virksomhetene blant våre medlemmer.

KA støtter videre forslaget om på et senere tidspunkt å vurdere om fristene skal tas inn i arbeidsmiljøloven. Vi tror at dette absolutt vil bedre tilgjengeligheten for både arbeidsgiver og arbeidstaker.  

Saksbehandling:
Det foreslås her å ta ut leddet «og sakens øvrige opplysninger» og kun vise til skriftlige opplysninger i saken. 

KA støtter nemndas praksis med skriftlig saksbehandling. Vi legger til grunn at det å fjerne dette leddet ikke er til hinder for å innhente opplysninger fra evt bransjeoppnevnte medlemmer i nemnda.
 

Vennlig hilsen
KA

Marit Halvorsen Hougsnæs                        Randi M Letmolie
direktør                                                     OU-sjef

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone