Tilgang til gravregister for kommersielle interesser

Publisert: 02/06/2016
Det siste året har kirkelige fellesråd og kommunale forvaltninger over hele landet mottatt søknader fra firmaer som søker tillatelse til å selge gravstelltjenester til de ansvarlige for gravene. Nå er vi gjort kjent med at en aktør har bedt om tilgang til gravregistre, for å kunne ta direkte kontakt med sine potensielle kunder. Det er etter KAs vurdering ikke anledning til å benytte gravregisteret for å lage slike lister. 

Opplysninger om hvem som er fester har blant annet blitt vurdert av departementet i Rundskriv V-18 B/2006, hvor det står:
«Departementet antar at opplysning om hvem som har festerett til en grav, i utgangspunktet ikke er et personlig forhold som er taushetsbelagt, jf. forvaltningsloven § 13 annet ledd. Dersom festeretten kan røpe et personlig forhold som er taushetsbelagt, vil imidlertid også opplysninger om hvem som er fester, kunne være underlagt taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1. I slike tilfeller må kirkegårdsmyndighetene innhente samtykke fra festeren for å kunne opplyse om hvem som er fester av graven.»

Av dette forstår KA det slik, at dersom fellesrådet skulle gitt gravregistrene til eksterne, ville en måtte hente inn samtykke fra samtlige gravansvarlige. Dette siden fellesrådet ikke har oversikt over om opplysning til utenforstående om festeretten kan røpe et personlig forhold for noen av festerne som er taushetsbelagt. Der et organ gjør unntak fra innsyn i deler av et dokument, åpner offentlighetslova § 12 for å unnta hele dokumentet fra innsyn dersom det vil være urimelig arbeidskrevende for organet å skille ut det sensitive innholdet. Etter KAs vurdering vil denne bestemmelsen kunne legges til grunn her, da det vil være urimelig arbeidskrevende for fellesrådet å skulle sende ut og sjekke mottak av og innhold av svar for alle festerne i festeforhold inngått med fellesrådet.    

Videre hjemler offentlighetslova § 14 at det gjøres unntak fra innsyn i organinterne dokument når dette er utarbeidet for intern saksbehandling. Forutsetningen er at dokumentet ikke inneholder vedtak i saker som ikke er unntatt offentlighet eller generelle retningslinjer for saksbehandlingen i organet. Det er rimelig å anta at et gravregister kan ses som et slikt dokument.  
 

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone