Valgregler til KA styre

Publisert: 19/01/2016

Sist vedtatt av KAs landsråd 2011

Valg av styre i KA reguleres i vedtektenes (§ 9). Landsrådet velger valgkomité som
forbereder valg av styret (§ 12).

Styret velges på følgende måte: 
1. Medlemmer og varamedlemmer velges for to år. Alle kan gjenvelges. 
2. Valgkomiteen fremmer forslag til styreleder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer. 
3. Både personer i og utenfor landsrådet kan velges. Valgkomiteens kandidatliste skal avspeile medlemsmassens sammensetning. Kandidatene bør ha variert kompetanse og erfaring fra kirke og samfunnsliv. Forslaget skal ha minst 40 % representasjon av hvert kjønn. 
4. Valgkomiteens forslag til kandidatliste sendes ut sammen med saksdokumentene til landsrådet, og skal inneholde opplysninger om kandidatenes alder, adresse, kompetanse og erfaring. 
5. Styreleder og nestleder velges ved egne valg først. Ved stemmelikhet foretas ny avstemming. Dersom det fremdeles er stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 
6. Landsrådet kan fremme forslag til endring av valgkomiteens framlegg. Endringsforslag bør ikke endre på kjønnsbalansen. Endringsforslag avgjøres ved egne valg per kandidat. Når endringsforslagene er vedtatt, stemmes det over hele styresammensetningen.
 

Del i sosiale medier:
Relaterte artikler

Powered by Cornerstone