KA-RUNDSKRIV 08/15 AV 20.04.2015

De sentrale særavtaler er reforhandlet

Publisert: 08/06/2015
De sentrale partene har gjennomførte reforhandlinger av alle de sentrale særavtalene for perioden 1.1.2015 til 31.12.2016. Dette rundskrivet gjennomgår de endringene som er gjort.

Særavtale om reiseregulativet

I avtalen pkt. 3 er det gitt et tak for kom-pensasjon for at arbeidstaker stiller egen bil til disposisjon i tjenesten. Dette beløpet er endret til inntil kr 12 200. Beløpet er likt med justeringen i kommunal sektor.

Nye satser i statens regulativ for skyss- og kostgodtgjørelse mv. fremkommer i rundskriv 1/2015.

For øvrig er avtalen uendret for ny periode 01.01.2015 til 31.12.2016.

Særavtale for kirkelige stillinger

Kirkemusikere

I særavtalen pkt. 3.2 reguleres det hvordan lønn til vikarer for enkelttjenester ved kirkelige handlinger og gudstjenester kan avtales. Dersom partene lokalt ikke blir enige om annen måte å fastsette tidsom-fanget på, skal:

  • to kirkelige handlinger som følger på hverandre lønnes som to enkelt-tjenester.
  • to gudstjenester som følger på hverandre uten ugrunnet opphold, lønnes for halvparten av tiden fra og med gudstjeneste nr. 2.

Leir

I pkt. 4.2 som omhandler arbeidstid på leier, er det tatt inn en presisering om at arbeids-giver har ansvar for at søknad om fravik på arbeidsmiljølovens bestemmelser om ar-beidstid sendes til de sentrale parter (KA).

I siste strekpunkt i avtalen pkt. 4.3 er det regulert at arbeidstakere som har mange døgn på leir, har rett på godtgjøring. Denne godtgjøringen inntrer fra og med det 8. leierdøgnet pr år. Tidligere inntrådte dette fra og med det 9. leirdøgnet. Beløpet er dessuten justert opp til kr 700 pr døgn i samsvar med lønnsveksten i perioden.

Særavtalen er gjort gjeldende for perioden 01.01.2015 til 31.12.2016.

Særavtale om arbeidstøy

Avtalen videreføres uten endringer for perioden 01.01.2015 til 31.12.2016.

Særavtale for ledere

Avtalen videreføres uten endringer for perioden 01.01.2015 til 31.12.2016.

Særavtale for barnehager mv

Tittelen «førskolelærer» endres til «barnehagelærer». Avtalen videreføres ellers uten endringer for perioden 01.01.2015 til 31.12.2016.

Særavtale for barnehager – Oslo

Tittelen «førskolelærer» endres til «barnehagelærer». Avtalen videreføres ellers uten endringer for perioden 01.01.2015 til 31.12.2016.

De nye avtaletekstene er gjort tilgjengelig på www.ka.no, og det vil bli trykket et nytt hefte som også inneholder veiledninger til tre av avtalene slik som i forrige periode. Partene gjennomgår veiledningsteksten sammen før opptrykk.


Frank Grimstad
adm. dir.

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone