Stillingsbeskrivelse: Menighetspedagog

Publisert: 24/04/2015

Forslag til stillingsbeskrivelse utarbeidet av KA i 2012. Samtidig publiseres ny stillingsbeskrivelse for kateket. Begge stillingsomtalene krever lokal tilpasning og bearbeidelse.

1. Formalia

Stillingskode: 5248/5235

Stillingsbenevnelse: Menighetspedagog

Stillingsinnehaver:

Fellesråd:

Evt. nærmere om tjenestested/sokn (p.t):

2. Plassering i organisasjonen

 • Tilsettingsmyndighet: NN kirkelig fellesråd (jf kl.§ 14 tredje ledd)

 • Nærmeste overordnede: Kirkevergen eller den dette er delegert til.

 • Ved utførelse av gudstjenestelige og liturgiske funksjoner står menighetspedagogen under ledelse av sokneprest eller forrettende prest.

 • Menighetspedagogen har selvstendig ansvar for den faglige (innholdmessige og metodiske/ didaktiske) utførelse av eget undervisningsarbeid

Dersom det er flere undervisningsmedarbeidere i et område/menighet, tas det inn nærmere lokalt fastsatte bestemmelser om hvem som evt. ivaretar ledelses-/koordineringsansvar. Der det er en eller flere kateketer, legges ansvaret normalt til en av disse. Menighetspedagogens relasjon til leder/koordinator beskrives nærmere under dette punkt i stillingsbeskrivelsen.

3. Formålet med stillingen

Formålet med stillingen er at alle døpte i soknet/soknene skal få tilbud om grunnleggende opplæring i den kristne tro, tilpasset egne språklige, kulturelle og psykologiske forutsetninger og forøvrig i samsvar med menighetsrådenes lokalt fastsatte planer (mål og omfang).

4. Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaver

Menighetspedagogen skal:

 • Være en aktiv pådriver i menigheten/enes trosopplærings- og undervisningsarbeid

 • Bidra til at alle døpte barn, unge og foreldre/ foresatte som hører til i soknet er godt kjent med menighetens undervisningstilbud

 • Gjennomføre undervisningen for aldersgruppene ……….

 • Arbeidet forutsettes å skje i forståelse med barnas foreldre/ foresatte

 • Medvirke til planlegging og gjennomføring av et visst antall gudstjenester

 • Bidra til bred deltakelse og aktiv involvering fra barna/unge og deres foreldre/ foresatte i menighetens fellesskap.

 • Ha et særlig ansvar for at barn/unge med spesielle behov får tilbud om tilpasset opplæring og inkluderes i menighetens fellesskap.

 • Rekruttere, utruste og veilede frivillige medarbeidere

 • Ta initiativ til samarbeid med ulike eksterne samarbeidspartnere som f. eks. barnehage, skole og organisasjoner.

 • Planlegge og gjennomføre menighetens studie- og undervisningsarbeid blant voksne

 • Ivareta og sikre arbeidet med flerspråklig trosopplæring

Andre arbeidsoppgaver

 • Planleggings-, budsjett- og rapporteringsoppgaver i forhold til menighetsråd/ fellesråd/ bispedømmeråd/ biskop/ kirkeråd i samsvar med lokalt fastsatte rutiner

 • Medvirker til etablering av rutiner for evaluering og brukertilbakemelding

 • Sekretæroppgaver/ medlemskap i følgende utvalg opprettet av menighetsråd/ fellesråd:

5. Egenutvikling

 • Menighetspedagogen har ansvar for egen faglig oppdatering og personlig fornyelse.

6. Andre forhold

 • Undervisningen forutsettes utført i samsvar med Den norske kirkes læregrunnlag.

 • Menighetspedagogen kan forrette gudstjenester innrettet mot undervisningsoppdraget dersom biskopen gir fullmakt

 • Menighetspedagogen er underlagt taushetsplikt og skal undertegne erklæring om dette.

 • Det kreves fremlagt barneomsorgsattest i medhold av kl § 29 som forutsetning for tilsetting

7. Kriterier for jobboppfyllelse

 • At målene fastsatt i menigheten/es lokale undervisningsplaner blir nådd innen fastsatte frister.

 • At tiltakene oppnår bred deltakelse.

 • At det kan dokumenteres høy brukertilfredshet.

 • At eget arbeid blir evaluert og videreutviklet.

 • At et tilstrekkelig antall frivillige er engasjert.

 • At menighetene nyter tillit hos samarbeidspartnere som barnehager, skole og andre aktuelle organisasjoner i lokalsamfunnet.

 • At undervisningsarbeidet beriker gudstjenestelivet i menigheten.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone