Egen oppsigelse - samt muligheten for å trekke oppsigelsen tilbake

Publisert: 23/04/2015
En arbeidstaker kan på fritt grunnlag si opp sin stilling. En oppsigelse innebærer at arbeidsforholdet avsluttes etter at arbeidstakeren har utført sin arbeidsplikt i oppsigelsesperioden.

Det er et formkrav at oppsigelsen skal være skriftlig, jf. aml. § 15-4 (1). Virkningene av formfeil ved en oppsigelse er annerledes for en arbeidstaker enn for en arbeidsgiver. Dersom en arbeidstaker sier opp sin stilling muntlig, blir det et bevisspørsmål om en oppsigelse er gitt.

 

Oppsigelsesperioden starter etter HTA kapittel 1 § 3 pkt. 3.2.1 fra oppsigelsestidspunktet og ikke fra og med første dag i måneden etter at oppsigelsen fant sted, slik arbeidsmiljølovens § 15-3 (4) fastsetter. 

Når ev. prøvetid i forbindelse med ansettelsen er omme, er oppsigelsesfristen for en arbeidstaker som hovedregel på 3 måneder i henhold til HTA kapittel 1 § 3 pkt. 3.2.1.

 

Hovedregelen er at når oppsigelsen er kommet frem til arbeidsgiverens kunnskap, er arbeidstakeren bundet av oppsigelsen, jf. avtalelovens § 7. Med utgangspunkt i avtaleloven § 39 er det i rettspraksis åpnet for at en oppsigelse helt unntaksvis kan tilbakekalles. Grensene for en slik tilbakekallsrett kan ikke angis nøyaktig, men beror på situasjonen. Kravene mht. en tilbakekallsrett er strenge. Det er et vilkår at tilbakekallet kommer før arbeidsgiveren har innrettet seg, og det må foreligge særlige grunner som taler for å godta det forsinkede tilbakekallet. En særlig grunn kan være at oppsigelsen kom etter press fra arbeidsgiveren. Tidsfaktoren i kombinasjon med at arbeidsgiveren har innrettet seg iht. oppsigelsen, for eksempel igangsatt en rekrutteringsprosess, kan tilsi at oppsigelsen ikke kan tilbakekalles med rettslig virkning.

 

Del i sosiale medier:
Relaterte artikler

Powered by Cornerstone