Kirkemøtet har valgt KA!

Publisert: 08/04/2014
Kirkemøtet ber om at det blir forhandlet fram en samarbeidsavtale med en arbeidsgiverorganisasjon, fortrinnsvis KA, og gir Kirkerådet fullmakt til å godkjenne denne. - Jeg er svært glad for den tillitserklæringen som Kirkemøtet har gitt KA gjennom dette vedtaket. Vi ser frem til de videre samtaler om en samarbeidsavtale, og til å bidra til en vellykket virksomhetsoverdragelse der prestene og øvrige statlige tilsatte i Den norske kirke blir ivaretatt på en god måte. Det sier styreleder i KA, Eigil Morvik.

Kirkemøtet har nå ferdigbehandlet sak om etablering av arbeidsgiveransvar. Avstemningen viste at det er bred oppslutning om å gå inn i forhandlinger med KA. Her er hele vedtaket:

Vedtaket lyder slik:

I a) Kirkemøtet ber Kirkerådet opprette et Arbeidsgiverutvalg.

b) Kirkemøtet ber om at det blir forhandlet fram en samarbeidsavtale med en arbeidsgiverorganisasjon, fortrinnsvis KA, og gir Kirkerådet fullmakt til å godkjenne denne.

c) Kirkemøtet tar stilling til endelig innmelding i en arbeidsgiverorganisasjon så snart det er ønskelig og juridisk mulig.

d) Kirkemøtet vil på et senere tidspunkt i arbeidet med kirkeordningen ta endelig stilling til hvordan arbeidsgiverorganiseringen skal utformes.

II

1. Oppnevning

Arbeidsgiverutvalget består av fire representanter. Utvalget består av Kirkerådets leder, Kirkerådets nesteleder, preses og ett medlem valgt av og blant Kirkerådets medlemmer. Funksjonstiden er 2 år. Leder og nestleder i Kirkerådet er leder og nestleder i Arbeidsgiverutvalget.

Arbeidstakere i Den norske kirke kan ikke velges som arbeidsgiverrepresentanter. Preses er unntatt fra denne bestemmelsen. Dersom Kirkerådets leder eller nestleder er arbeidstakere i Den norske kirke, må Kirkerådet velge andre representanter og vararepresentanter til Arbeidsgiverutvalget av og blant Kirkerådets medlemmer.

Kirkerådet velger personlig vararepresentant blant Kirkerådets medlemmer, til hver representant i Arbeidsgiverutvalget. Visepreses er vara for preses.

2. Formål

Arbeidsgiverutvalget har som hovedformål å sørge for utvikling av en overordnet arbeidsgiverpolitikk som Kirkemøtet vil legge rammene for.

3. Oppgaver fram til rettssubjektivitet foreligger

  • Arbeidsgiverutvalget ivaretar videre utforming av arbeidsgiverfunksjonen på vegne av Kirkemøtet og Kirkerådet.
  • Arbeidsgiverutvalget skal gi innspill om behov for utvikling av regelverk som fastsettes i lov eller av Kirkemøtet, som for eksempel tjenesteordningene.
  • Arbeidsgiverutvalget skal gi innspill til å utvikle og forvalte kompetansekrav, etter- og viderutdanning, lederutvikling m.m.

Arbeidsgiverutvalget har ikke myndighet på venge av bispedømmerådene eller Kirkerådet som statlige forvaltningsorganer eller arbeidsgiverfunksjoner som følger av å være virksomhet i staten.

4. Rapportering

Arbeidsgiverutvalget rapporterer til Kirkerådet.

5. Revisjon

Dette mandatet må vurderes fortløpende og revideres senest ved opprettelsen av Den norske kirke som eget rettssubjekt.

 

Del i sosiale medier:
Relaterte lenker

Powered by Cornerstone