Stillingsbeskrivelse: Kateket

Publisert: 02/03/2012
Forslag til stillingsbeskrivelse uatarbeidet av KA i 2012. Samtidig publiseres stillingsbeskrivelse for menighetspedagog. Begge stillingsomtalene krever lokal tilpasning og bearbeidelse.

1. Formalia

Stillingskode: 5176/ 5204
Stillingsbenevnelse: Kateket
Stillingsinnehaver:
Fellesråd:
Evt. nærmere om tjenestested/sokn (p.t):

2. Plassering i organisasjonen

- Tilsettingsmyndighet: NN kirkelig fellesråd (jf kl.§ 14 tredje ledd)
- Nærmeste overordnede: Kirkevergen eller den dette er delegert til.
- Ved utførelse av gudstjenestelige og liturgiske funksjoner står kateketen under ledelse av sokneprest eller forrettende prest .
- Kateketen har selvstendig ansvar for den faglige (innholdmessige og metodiske/ didaktiske) utførelse av eget undervisningsarbeid

Dersom det er flere undervisningsmedarbeidere i et område/menighet, tas det inn nærmere lokalt fastsatte bestemmelser om hvem som evt. ivaretar ledelses-/koordineringsansvar. Der det er en eller flere kateketer, legges ansvaret normalt til en av disse. Lederens/koordinatorens mandat beskrives nærmere i stillingsbeskrivelsen. Dersom koordineringsoppgavene er lagt til en annen stilling, beskrives kateketens forhold til denne også i særskilt punkt.

3. Formålet med stillingen

Formålet med stillingen er at alle døpte i soknet/soknene skal få tilbud om grunnleggende opplæring i den kristne tro, tilpasset egne språklige, kulturelle og psykologiske forutsetninger og forøvrig i samsvar med menighetsrådenes lokalt fastsatte planer (mål og omfang).

4. Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaver 

Kateketen skal:
• Være en aktiv pådriver i menigheten/enes trosopplærings- og undervisningsarbeid
• Bidra til at alle døpte barn, unge og foreldre/ foresatte som hører til i soknet er godt kjent med menighetens undervisningstilbud
• Utføre undervisning for aldersgruppene …
Arbeidet forutsettes å skje i forståelse med barnas foreldre/ foresatte
• Medvirke til planlegging og gjennomføring av et visst antall gudstjenester 
• Bidra til bred deltakelse og aktiv involvering fra barna/unge og deres foreldre/ foresatte i menighetens fellesskap.
• Ha et særlig ansvar for at barn/unge med spesielle behov får tilbud om tilpasset opplæring og inkluderes i menighetens fellesskap.
• Rekruttere, utruste og veilede frivillige medarbeidere
• Ta initiativ til samarbeid med ulike eksterne samarbeidspartnere som f. eks. barnehage, skole og organsasjoner. 
• Planlegge og gjennomføre menighetens studie- og undervisningsarbeid blant voksne 
• Ivareta og sikre arbeidet med flerspråklig trosopplæring

Andre arbeidsoppgaver

• Planleggings-, budsjett- og rapporteringsoppgaver i forhold til menighetsråd/ fellesråd/ bispedømmeråd/ biskop/ kirkeråd i samsvar med lokalt fastsatte rutiner 
• Medvirker til etablering av rutiner for evaluering og brukertilbakemelding
• Sekretæroppgaver/ medlemskap i følgende utvalg opprettet av menighetsråd/ fellesråd:

5. Egenutvikling

• Kateketen har ansvar for egen faglig oppdatering og personlig fornyelse.

6. Andre forhold

• Kateketen vigsles til tjeneste og undervisningen forutsettes utført i samsvar med Den norske kirkes læregrunnlag
• Kateketen er underlagt taushetsplikt og skal undertegne erklæring om dette.
• Det kreves fremlagt barneomsorgsattest i medhold av kl § 29 som forutsetning for tilsetting
• Kateketen skal for øvrig utføre sin tjeneste innenfor rammer fastsatt i Tjenesteordning for kateket, fastsatt av Kirkemøtet 20.11.2004.

7. Kriterier for jobboppfyllelse

• At målene fastsatt i menigheten/es lokale undervisningsplaner blir nådd innen fastsatte frister
• At tiltakene oppnår bred deltakelse.
• At det kan dokumenteres høy brukertilfredshet. 
• At arbeidet blir evaluert og videreutviklet.
• At et tilstrekkelig antall frivillige er engasjert.
• At menighetene nyter tillit hos samarbeidspartnere som barnehager, skole og andre aktuelle organisasjoner i lokalsamfunnet. 
• At undervisningsarbeidet beriker gudstjenestelivet i menigheten.
 

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone