Framtidig kyrkjeordning med særleg fokus på den lokale kyrkja

Publisert: 10/01/2012
Eit ressurshefte for drøfting og refleksjon i sokneråd og kyrkjeleg fellesråd

Framtidig kyrkjeordning med særleg fokus på den lokale kyrkjaHeftet er laga av KA for å mobilisere til brei medverknad i diskusjonane om folkekyrkja
si framtid i Noreg. Heftet gir ei innføring i ein del av dei mange viktige spørsmål det
skal takast stilling til i åra som kjem. I heftet blir både fakta, verdiar og prinsipp presenterte. Det blir også tydeleggjort nokre viktige vegval, og nokre hovudmodellar blir teikna.

Gjennom heftet håper vi å stimulere til prinsipiell re? eksjon om Den norske kyrkje sin eigenart og moglegheiter i dagens samfunn.

Vert dela ut gratis på rådskursa

Heftet vert dela ut gratis til deltakarane på alle KA sine om lag 70 fellesrådskurs i januar og februar 2012.

Ekstraeksemplar kan ein kjøpe i
Nettbutikken til KA
for kr 90 pr eks + porto

Finst og på bokmål!

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone