Oppsigelse pga. arbeidsgiverens forhold – nedbemanning o.a.

Publisert: 28/06/2011
Kirkelige organer kan komme i en situasjon hvor det er nødvendig å redusere bemanningen. I og med at ansatte ikke kan permitteres, kan det bli nødvendig å gå til hel eller delvis oppsigelse.

Oppsigelser på grunn av "virksomhetens" forhold krever også "saklig grunn" etter aml. § 15-7.
Eksempler på “saklig grunn” er at det ikke er tilstrekkelige midler til å dekke alle lønnsutgiftene eller at virksomheten vil bli endret, slik at det ikke lenger er behov for alle arbeidstakerne.
I KA-rundskriv nr. 12 fra 2007 gis det en mer utførlig beskrivelse av de arbeidsrettslige regler som gjelder ved omorganisering eller nedbemanning.

Saklighetskravet innebærer at nedbemanningsbehovet kan dokumenteres, og at andre innsparingstiltak har blitt nærmere vurdert. Videre må saksbehandlingen være ryddig og ivareta blant annet hovedavtalens krav i § 9-4 om informasjon til tillitsvalgte osv.

Utvelgelse av hvilken arbeidstaker som skal sies opp må være saklig og iht. hovedtariffavtalen kapittel 1 pkt. 3.3.

Arbeidsgiver plikter å tilby et annet passende arbeid i virksomheten dersom det finnes. Dersom arbeidstaker i prosessen er tilbudt annet passende arbeid, men avslått tilbudet, bør dette dokumenteres skriftlig.

Etter aml. §15-7 (2) skal det i en nedbemanningssak foretas en avveining mellom virksomhetens behov og de ulemper oppsigelsen påfører den enkelte arbeidstaker. Det vil normalt neppe være aktuelt å tillegge individuelle behov hos arbeidstakeren større vekt enn virksomhetens innsparingsbehov, men avveiningskravet signaliserer at ikke enhver innsparingsgevinst berettiger en oppsigelse.

Saksbehandlingsreglene er ulike avhengig av om det dreier seg om enkeltoppsigelser eller masseoppsigelser (se aml.§ 15-2). Saksbehandlingskravene er behandlet som eget temapunkt.
 

Del i sosiale medier:
Relaterte artikler

Powered by Cornerstone