Brannsikring av kirkebygg

Publisert: 13/04/2010
Brannsikring av kirkebygg - en temaveileder for kirkebyggforvalterne og lokale tilsynsmyndigheter

Brannsikring av kirkebyggGjennom organisatoriske tilnærminger skal brannsikkerheten i alle bygg, også kirker, være tilfredsstillende og i samsvar med regelverkets krav. Med organisatorisk tilnærming menes et internkontrollsystem som omfatter plassering av ansvar og oppgaver i organisasjonen, kartlegging av risiko, etablering av tiltak og tilrettelegging av prosedyrer og instrukser både for drift og egenkontroll. Når dette er på plass, skal sikkerheten være god nok. Likevel har brannvernmyndighetene etablert et tilsynsregime, som gjennom kontroll og eventuell reaksjon skal påse at regelverkets krav blir fulgt opp.

Temaveilederen fokuserer spesielt på planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn, og de utfordringer man kan møte i tilsynssammenheng. Den er ikke ment som en lærebok i brannsikring av kirker, men gir henvisninger til kilder med mulige valg av løsninger. Temaveiledningen skal gi innsikt i spesielle forhold rundt brannsikring av kirker, og dermed gi leseren grunnlag for vurdering av alternative branntekniske tiltak. Spesielt for fredede og verneverdige kirkebygninger er det viktig å finne frem til gode løsninger som ikke forringer kirkens antikvariske og arkitektoniske verdier.

Heftet er et godt supplement til heftet om Brannvern i kirkebygg utgitt i 2007 i samarbeid med Brannvernforeningen
Begge kjøpes i KAs nettbutikk

Del i sosiale medier:
Relaterte lenker
Powered by Cornerstone