Offentlige anskaffelser

Iverksetting av nye innkjøpsregler er utsatt

Publisert: 20/06/2006
Iverksettelsen av de nye innkjøpsbestemmelsene er utsatt til 1. januar 2007. Årsaken til utsettelsen er iflg. Fornyings- og administrasjonsdepartementet(FAD) at innkjøpsdirektivene fra EU først må godkjennes av alle EØS-landene før de norske reglene kan tre i kraft.
Nye forskrifter om offentlige anskaffelser ble fastsatt ved kgl.res. 7. april 2006. Det nye regelverket er tidligere omtalt på KAs nettside den 30.09.05. Regjeringen har ventet med iverksettelse i påvente av at innkjøpsdirektivene fra EU skal komme inn i EØS-avtalen. På grunn av forsinkelser med innlemming av de nye innkjøpsdirektivene trer ikke den nye forskriften om offentlige anskaffelser i kraft fra 1. juli slik som tidligere ble varslet. Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) tar sikte på iverksettelse fra 1. januar 2007.

Terskelverdien på 500.000 gjelder
En av de viktigste endringene i forskriften, nemlig å øke den nasjonale terskelverdien fra kr 200.000 til kr 500.000 ble vedtatt med virkning fra september 2005. Den økte terskelverdien gjelder derfor uavhengig av om forskriften får utsatt iverksettelse. Denne terskelverdien er avgjørende for når man er pliktig å anvende prosedyrereglene i forskriften. Innkjøp under denne terskelverdi skal likevel følge de grunnleggende prinsipp om at innkjøp skal være åpne, ikke være diskriminerende, kunne etterprøves og skje etter konkurranse, mens innkjøp over grensen må følge detaljerte prosedyre- og kunngjøringsregler.

Sanksjonsregler
Utsatt iverksettelse medfører bl.a. at de nye sanksjonsreglene mot grove brudd på innkjøpsreglene ikke blir gjort gjeldende før 1. januar 2007. Formålet med de nye sanksjonsbestemmelsene er å motvirke kameraderi og korrupsjon og åpner for at innkjøp som skjer uten konkurranse, i strid med regelverket, kan bli straffet med gebyr på inntil 15% av innkjøpets verdi.

Protokollføring og offentlighet 
Som en konsekvens av at den nasjonale terskelverdien ble økt fra kr 200.000 til kr 500.000 ble det tatt inn en ny bestemmelse om en forenklet protokollføring for alle innkjøp over kr 100.000 (Forskriftens § 3-2). Utsatt iverksettelse av forskriften medfører at krav om protokollføring av alle innkjøp med verdi over 100.000 kroner vil være i et vakum fram til 1. januar 2007. 
I tilknytning til protokollføring har det vært reist spørsmål om offentlighet omkring slike protokoller. Her gjelder at anskaffelsesprotokoll i dag kan unntas offentligheten etter forskrift av 14. febr. 1986. Statsråden har imidlertid henvist til at det i forslag til ny offentlighetslov er foreslått å gjøre anskaffelsesprotokoller offentlige etter at valg av leverandør er fattet.

Lenker
Forskrift om offentlige anskaffelser (pdf)

Pressemelding fra departementet (FAD) om innkjøpsregelverket og utsettelsen samt mer bakgrunnstoff 
    
Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone