Taushetsplikt og offentlighetsplikt

Forvaltningsmessig taushetsplikt

Forvaltningsmessig taushetsplikt gjelder for alle tilsatte og rådsmedlemmer i Den norske kirke (forvaltningsloven § 13). Veiledning om dette finner du i temaheftet «Informasjon eller taushet – Behandling av personopplysninger og andre saksopplysninger», revidert i desember 2019.

Yrkesmessig taushetsplikt

Enkelte yrkesgrupper er også underlagt yrkesmessig taushetsplikt. Dette gjelder prester (straffeloven § 211), diakoner som er utdannet sykepleiere (helsepersonelloven § 21) og barnehagetilsatte (barnehageloven §§ 20-22). Hva den yrkesmessige taushetsplikten omfatter og hva som unntas er litt ulikt for de ulike yrkesgruppene.

Offentleglova

Kirkelige organer er iht. kirkeloven § 38 bundet av offentleglova, som gir regler om at saksdokumenter og andre dokumenter i organene er offentlige, med mindre annet følger av lov eller forskrift.

Powered by Cornerstone