Taushetsplikt og offentlighetsplikt

Forvaltningsmessig taushetsplikt

Forvaltningsmessig taushetsplikt gjelder ifølge forvaltningsloven § 13 for alle tilsatte og rådsmedlemmer i Den norske kirke i de saker der et kirkelig organ "utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan", i praksis som gravferdsmyndighet.

Kirkemøtet har i kirkeordningen § 42 også bestemt at forvaltningslovens regler skal gjelde for hele virksomheten til alle kirkelige organer.

Veiledning om dette finner du i temaheftet «Informasjon eller taushet – Behandling av personopplysninger og andre saksopplysninger», revidert i desember 2019.

Yrkesmessig taushetsplikt

Enkelte yrkesgrupper er også underlagt yrkesmessig taushetsplikt. Dette gjelder prester (straffeloven § 211), diakoner som er utdannet sykepleiere (helsepersonelloven § 21) og barnehagetilsatte (barnehageloven §§ 20-22). Hva den yrkesmessige taushetsplikten omfatter og hva som unntas er litt ulikt for de ulike yrkesgruppene.

Offentleglova

Kirkelige organer ifølge kirkeordningen bundet av offentleglova, som gir regler om at saksdokumenter og andre dokumenter i organene er offentlige, med mindre annet følger av lov eller forskrift.

Powered by Cornerstone