Offentlige anskaffelser

Regelverket for offentlige anskaffelser er omfattende. Likevel må kirkelige fellesråd og menighetsråd, som offentlige organ, forholde seg til regelverket.

Offentlig sektor i Norge gjør innkjøp for mellom to og tre hundre milliarder kroner i året. For å bidra til at innkjøp fra offentlig sektor skjer på en kostnadseffektiv måte er konkurranse et viktig virkemiddel. Et åpent offentlig marked vil bidra til effektive anskaffelsesprosesser og sikre likebehandling i anskaffelsene. Kravene om åpenhet er også viktige for å unngå korrupsjon og kameraderi ved offentlige innkjøp. For å oppnå disse formål er det vedtatt et omfattende regelverk som regulerer offentlige anskaffelser

Kan gi gunstigere innkjøp

Selv om regelverket er komplisert er det viktig å være oppdatert på hovedtrekkene i regelverket. Det kan gi et negativt omdømme å ikke etterleve regelverket, og brudd på regelverket kan gi store ekstra økonomiske belastninger. Ofte blir regelverket fremstilt som byråkratisk og komplisert, men man skal ikke glemme at etterlevelse av regelverket bør kunne resultere i gunstigere og billigere innkjøp.

Når inntrer regelverket?

Reglene gjelder både for kjøp av varer og tjenester og er utformet slik at det er noen grunnprinsipper som må følges uansett beløpsstørrelser. For større innkjøp er det i tillegg bestemte prosedyrer som må følges. For kirkesektoren vil innkjøp ut over slike terskelverdier være mest aktuelt i forbindelse med nybygg og større rehabiliterings-/vedlikeholdsprosjekter på kirker og andre bygg. Innkjøp av maskiner/ utstyr til kirkegårdsdrift kommer også ofte over terskelverdier. Orgelanskaffelser er et annet område hvor regelverket kommer til anvendelse.

Hva kan KA bidra med?

KA har kompetanse til å kunne bistå og gi råd om hvilke prosesser som må gjennomføres. Ved større investeringer er det imidlertid viktig med innkjøpsfaglig kompetanse lokalt, bl.a. med tanke på utarbeidelse av konkurransegrunnlag med kravspesifikasjoner og tildelingskriterier.

 

Powered by Cornerstone