Sammenslåing av fellesråd – kommunereformen i Den norske kirke

Kommunereformen fører til at det blir opprettet 47 «nye» kirkelige fellesråd fram mot 2020, mens 121 fellesråd forsvinner i sin nåværende form. Pål Arne Winsnes bistår KAs medlemmer i disse prosessene.
Sammenslåing av fellesråd – kommunereformen i Den norske kirke

KA har opprettet en rådgivingstjeneste i forbindelse med kommunereformen og tilhørende sammenslåing av kirkelige fellesråd. Ta gjerne kontakt med seniorrådgiver Pål Arne Winsnes (tlf. 908 00 685 / pal.arne.winsnes@ka.no).

Arkiv og sammenslåing av kirkelige fellesråd

Lurer du på hvordan du skal gå fram for å opprette nytt arkiv og avslutte de gamle arkivene ved sammenslåing av kirkelig fellesråd? Se her for egen veileder om arkiv  som nylig er utarbeidet for kirkelige fellesråd som skal slå seg sammen. 

Prosjektledersamlinger

KA har gjennomført egne samlinger for alle prosjektledere som jobber med sammenslåing av fellesråd. Den fjerde og siste samlingen foregikk 21.-22. mars 2019 på Gardermoen. Ressursmateriell fra disse samlingene er lagt ut på et eget digitalt arbeidsrom på Kirkebakken (Den norske kirkes intranett) og inneholder blant annet verktøy, erfaringsdeling og presentasjoner fra samlingene. Arbeidsrommet er lukket men det er mulig for de som ikke har deltatt på prosjektledersamlingene å få tilgang ved å sende e-post til pal.arne.winsnes@ka.no. Tilgang til prosjektrommet koster kr. 2 500,- 

Rådgiving

KA tilbyr rådgiving ute i de lokale fellesrådsområdene. Rådgiving kan for eksempel være innenfor prosjektledelse, prosjektorganisering, prosjektplanlegging, økonomi, arbeidsrett, gravferdsforvaltning, kirkebygg og eiendom, medbestemmelse osv. Ta kontakt med en av oss, så vil vi bistå dere lokalt eller per telefon og e-post.

Lokale samlinger og seminarer

KA kan også bidra på lokale samlinger og seminarer for ansatte i nye stabsfellesskap. Slike seminar kan gjennomføres på dagtid fra 0900 – 1400. Se mer info om dette her.

Vi tilbyr også seminarer for folkevalgte i menighetsråd/fellesråd og fellesnemder. Slike seminar kan gjennomføres på ettermiddag/kveld eksempelvis fra 1800 – 2100. Mer info finner du her.

Begge disse seminarene kan skreddersys etter behov, og aktuelle tema kan være erfaringer fra andre prosjekter, organisering av prosjektet og arbeidsgrupper, hvordan bygge en felles kultur og nye samarbeidsformer, framdriftsplaner, handlingsrom, hvordan ivareta arbeidsmiljøet under omstilling, bruk av ROS-analyser, tverrfaglig samarbeid og fagutvikling.

Priser for rådgivning, foredrag og seminarvirksomhet finner du her.

Organisasjonsnummer ved sammenslåing av fellesråd

KA har bedt om en uttalelse fra Brønnøysundregistrene – Enhetsregisteret om det er prinsipielle og/eller praktiske hensyn som skulle tilsi at kirkelige fellesråd som må slå seg sammen på grunn av kommunereformen kan/bør videreføre ett av de eksisterende organisasjonsnumrene eller om de nye sammenslåtte enhetene bør få et helt nytt organisasjonsnummer fra og med 1.1.2020. Les mer her om Enhetsregisterets uttalelse og om KAs anbefaling her.

Sjekklister og kartleggingsverktøy

I en fellesrådssammenslåing er det viktig å få oversikt over hvert fellesråds virksomhet og eventuelt endre eller harmonisere ulike rutiner, regler mv. for nytt fellesråd. Som hjelp til dette arbeidet har KA laget forslag til sjekklister innenfor temaene gravferd og lønns- og arbeidsvilkår.

Sjekkliste gravferdsforvaltning (pdf)

Sjekkliste lønnsvilkår - særavtalene (word)

Sjekkliste lønns- og arbeidsvilkår (word)

Andre ressurser

KAs veileder for kirkelige fellesråd som slår seg sammen som følge av kommunesammenslåinger

Arbeidsrettslige spørsmål ved en kommunesammenslåing (rapport fra KS)

Om kommunereformen (ressursside fra regjeringen)

Offentlige anskaffelser - KAs ressurssider

KS læring Dette en en nasjonal løsning for deling av kunnskap og kompetanse for kommuner og fylkeskommuner. For fellesråd som skal slå seg sammen er det mye relevant ressursstoff tilgjengelig her under "Nye kommuner og fylkeskommuner". Portalen krever påmelding første gang, deretter skjer pålogging via elektronisk ID. Portalen er gratis og åpen for alle. 

Kartverket har utviklet en sjekkliste for kommunereformen fra 1.1.2020. Den inneholder mange nyttige tips og råd om saker det er viktig å gjøre før 1.1.2020 plassert inn i en tidsplan. Les mer her.

Powered by Cornerstone