Om/Tilskuddsmidler

Tilskuddsmidler

På denne siden finner du informasjon om utlyste tilskuddsmidler som er knyttet til KA og vår virksomhet.

Se www.ouinfo.no for OU-midler (stabstur, reisestipend, nærværsstipend for barnehager, stipend for kirkemusikere etc.)


Kompetanseutvikling i undervisningsstillinger

Det utlyses midler til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger. Søknadsfrist er 1. april 2018. 

Ordningene gjelder for fellesrådsansatte i undervisningsstillinger (normalt kateket/menighetspedagog). Ansatte i stillinger som finansieres gjennom trosopplæringsmidler er likevel ikke støtteberettiget fordi kompetanseutvikling for disse stillingene ligger i det generelle tilskuddet til trosopplæring. For ansatte i stillinger finansiert fra flere kilder, kan det søkes delvis dekning av utgifter. Kateketer med utdanning fra før 2002 (kateketutdanning uten mastergrad) kan søke midler til å ta emner i master i kateketikk/kirkelig undervisning også dersom stillingen er finansiert av trosopplæringsmidler

Søknader skal være et resultat av lokalt samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Svar på søknadene vil foreligge innen 15. mai 2018.

Det er ulike ordninger:

  1. Individuelle søknader til ulike kompetanseutviklingstiltak. For full utlysningstekst, klikk her.
  2. Stipend til 4 ukers studiepermisjon for selvstendig faglig fordypning. For full utlysningstekst, klikk her.
  3. Andre søknader til kompetansetiltak for kateketer/menighetspedagoger. For full utlysningstekst, klikk her.

 

Deltakelse på yrkes- og utdanningsmesser – økonomisk støtte

Yrkes- og utdanningsmesser har for mange elever stor betydning for valg av yrke og utdanning og er derfor en viktig arena for rekruttering til kirkelige stillinger og utdanninger. Det arrangeres mange yrkes- og utdanningsmesser over hele landet. Fellesråd som deltar på yrkes- og utdanningsmesser kan få støtte til blant annet produksjon av materiell (roll-ups, brosjyrer mm), utstyr, leie av stand og evnt utgifter knyttet til bemanning av standen.

Les mer.
 

Tilskudd til utgiftsdekning ved rekruttering av kateket/menighetspedagog i 2017

Fellesråd som har kateket- eller menighetspedagogstilling kan få dekket utgifter til rekruttering av ny person i disse stillingene. 

Les mer.

 

Kompetanseutvikling i undervisningsstillinger

Det utlyses midler til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger. Søknadsfrist er 1. april 2017. 

Ordningene gjelder for fellesrådsansatte i undervisningsstillinger (normalt kateket/menighetspedagog). Ansatte i stillinger som finansieres gjennom trosopplæringsmidler er likevel ikke støtteberettiget fordi kompetanseutvikling for disse stillingene ligger i det generelle tilskuddet til trosopplæring. For ansatte i stillinger finansiert fra flere kilder, kan det søkes delvis dekning av utgifter.

Kateketer med utdanning fra før 2002 (kateketutdanning uten mastergrad) kan søke midler til å ta emner i master i kateketikk/kirkelig undervisning også dersom stillingen er finansiert av trosopplæringsmidler. Dette gjelder også dersom det søkes 4-ukers studiepermisjon for å skrive masteroppgave i kateketikk/kirkelig undervisning.

Søknader skal være et resultat av lokalt samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. 

Det er ulike ordninger:
1.    Individuelle søknader til ulike kompetanseutviklingstiltak. For full utlysningstekst, klikk her.
2.    Stipend til masterstudier i kateketikk/kirkelig undervisning. Ordningen er særlig rettet mot godkjente kateketer med kateketutdanning etter «gammel ordning», dvs. fra før mastergradskravet kom. Ansatte som oppfyller de satte kvalifikasjonskravene for menighetspedagog og ønsker kvalifisering som kateket kan også søke på ordningen. For full utlysningstekst, klikk her.
3.    Stipend til 4 ukers studiepermisjon for selvstendig faglig fordypning. Det åpnes for at stipend kan tildeles ansatte som skal skrive masteroppgave i kateketikk/kirkelig undervisning. For full utlysningstekst, klikk her.
4.    Andre søknader til kompetansetiltak for kateketer/menighetspedagoger. For full utlysningstekst, klikk her.
5.    Stipendordning for én deltaker fra hvert bispedømme som tar lederutdanning for kateketer og menighetspedagoger. For full utlysningstekst, se nedenfor.
 

Stipend til Lederutdanning for kateketer og menighetspedagoger 

Trosopplæringsreformen i Den norske kirke gir mange undervisningsansatte et større lederansvar. Lederutdanningen for kateketer og menighetspedagoger er utviklet for gi undervisningsansatte i kirken en relevant og praktisk ledelseskompetanse til å møte disse utfordringene. 

Les mer.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone