Medlemskap i KA

Virksomheter kan ha enten fullt medlemskap (med overdratt partsansvar) eller interessemedlemskap i KA.

KA har en økumenisk forankring, og følgende virksomheter kan bli medlem:

 • Den norske kirkes rådsorganer og enheter under disse.
 • Kristne kirker, trossamfunn og menigheter og organer/enheter under disse.
 • Virksomheter med et kirkelig/kristelig formål.
 • Diakonale, pedagogiske og øvrige virksomheter med kirkelig forankring.

Virksomheter med fullt medlemskap har rett til rådgivning og bistand ved inngåelse, revisjon og tolkning av tariffavtaler og andre avtaler med de ansattes organisasjoner.

Alle medlemmer har rett til rådgivning og bistand fra KA ved:

 • tolkning av lover og bestemmelser.
 • forebygging og løsning av rettstvister og interessetvister.
 • utforming av arbeidsgiver- og personalpolitikk
 • dyktiggjøring av folkevalgte/styremedlemmer og ansatte i lønns- og personalsaker.

Alle medlemmer har også rett til:

 • interessepolitisk bistand
 • tilbud om kurs/konferanser/nettverkssamlinger til medlemspriser (evt. ulike priser for ulike målgrupper/kurstemaer)
 • medlemsfordeler ved fremforhandlede avtaler
 • juridisk, økonomisk og organisasjonsfaglig rådgivning, inkludert individuell og kollektiv arbeidsrett.

Medlemskategorier:

Fullt medlemskap: For virksomheter som overdrar sitt partsansvar til KA. Medlemmer i fullt medlemskap er bundet av gjeldende tariffavtaler og er forpliktet til å:

 • fastsette lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med avtaler KA inngår med de ansattes organisasjoner
 • slutte opp om felles lønnspolitikk
 • følge de retningslinjer som fastsettes i en konfliktsituasjon
 • gi KA de opplysninger som er nødvendige for gjennomføring av organisasjonens formål

Interessemedlemskap: For virksomheter som ikke kan eller vil overdra partsansvaret til KA, men som vil benytte seg av KAs kompetanse og interessepolitiske arbeid.

Ta gjerne kontakt med avdelingsdirektør Knut Are Hole for en uforpliktende samtale om hva KA kan tilby din virksomhet.

 

Medlemskontingent 2020

Etter KAs vedtekter § 7d skal Landsrådet vedta rammer for KAs medlemskontingent. Satsene vedtas av styret.

KATEGORI 1

Kirkelige fellesråd og menighetsråd i kommuner med ett sogn:

 • 10 promille av de første 5,5 mill. kr. av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. *)
 • 7,9 promille av de neste 10,5 mill. kr. av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. *) 
 • 3,2 promille av de neste 59 mill. kr. av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. *)
 • 1,1 promille over 75 mill. kr. av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. *)
 •  Minimumskontingent kr. 10 000 

Menighetsråd, organisasjoner, institusjoner, stiftelser:

 • 5,0 promille av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. *)
 • Minimumskontingent kr. 7 500, og maksimumskontingent kr. 26 500.
 • Medlemmer i denne gruppa som driver barnehager, skal ha maksimumskontingent kr. 36 500.

Den norske kirke (rettssubjektet):

 • 10 promille av de første 5,5 mill. kr. av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. *)
 • 7,9 promille av de neste 10,5 mill. kr. av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. *) 
 • 3,2 promille av de neste 59 mill. kr. av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. *)
 • 1,2 promille over 75 mill. kr. av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. *)

*) Arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget for fellesråd og menighetsråd i kommuner med ett sogn, hentes fra rådenes regnskaper for 2017 (innrapportert til SSB). Andre medlemmer vil bli tilskrevet og bedt om å sende inn arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget for 2018. For alle kategoriene er det arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget før eventuell refusjon i grunnlaget er trukket fra (for eksempel sykepenger fra NAV).

KATEGORI 2

Organisasjoner / institusjoner / stiftelser som ikke overdrar partsansvaret:

Skal normalt betale mellom 30 % og 50 % av den kontingentsats som følger av følgende:

 • 5,0 promille av de første 5 mill. kr. av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget.
 • 3,0 promille av de neste 5 mill. kr. av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget.
 • 2,0 promille av de neste 50 mill. kr. av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget.
 • 1,0 promille over 60 mill. kr. av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget.

Minimumskontingent kr. 6.500 

Styret fastsetter kontingenten for den enkelte organisasjon i forbindelse med godkjenning av søknad om medlemsskap.

Powered by Cornerstone