Aktuelt/KA-bloggen

KA-bloggen

Her publiseres innlegg der KAs medarbeidere kommenterer aktuelle saker.

Uke 16

Forbudt nysgjerrighet

Den nye likestillings- og diskrimineringsloven minner oss på at det likevel finnes forbudte former for arbeidsgivernysgjerrighet, skriver Marit Halvorsen Hougsnæs.

Uke 12

Lederskapets kjerne

Godt lederskap handler ikke om å svelge kameler, men om å forvalte fellesskapets fortid og nåtid og samtidig peile ut en retning som kan sikre dets framtid, skriver Marit Halvorsen Hougsnæs.

Uke 10

Noen ganger må det forskjellsbehandles

Det er mulig å ivareta viktige anliggender som er spesielle for Den norske kirke uten å tilsidesette prinsippet om likebehandling, skriver Øystein Dahle.

Uke 7

En seier for det livssynsåpne samfunn

OL-prestene er tilbake etter 18 års fravær. Deres tilstedeværelse har viktig symbolbetydning, uavhengig av hvor mye tilbudet blir brukt, skriver Trygve W. Jordheim.

Uke 5

My way

Å overta etter Frank Grimstad blir ikke som å «hoppe etter Wirkola». Etappen som ligger foran, tilhører en annen idrettsgren enn den som ligger bak, skriver ny administrerende direktør Marit Halvorsen Hougsnæs.

Uke 4

Tid for å finne samlende løsninger
Manglende utredning av sentrale spørsmål gjør at prosessen med ny trossamfunnslov halter. Desto viktigere er det at regjeringen lytter til innspillene i høringen dersom vi skal få en samlende og bærekraftig løsning, skriver Frank Grimstad.

Uke 3

Ja til både likebehandling og særstilling

Grunnloven har en innebygd spenning mellom Den norske kirkes særlige stilling og generell likebehandling av tros- og livssynssamfunn. Det er viktig å få avklart hva de som sitter med makten legger i dette. Frank Grimstad kommenerer ny trossamfunnslov.

Uke 2

Godt samarbeid krever klare avtaler

De kristne barne- og ungdomsorganisasjonene er uvurderlige samarbeidspartnere for Den norske kirkes menigheter. Frank Grimstad kommenterer utviklingen i barne- og ungdomsarbeidet.

Uke 1

TV-prester er heldigvis ikke ekte prester

Nordmenn er generelt svært fornøyde med sine møter med kirken. Det er fint å huske på når vi nå enda en gang møter en outrert TV-prest, skriver Frank Grimstad.

Uke 50

#metoo har gjort noe med oss

Vi vet fortsatt for lite om utbredelsen av trakassering og annen uakseptabel omgangsform blant ansatte i kirken. Vi vet heller ikke hvor veien går videre. Det vi vet, er at vi ikke kan gå tilbake dit vi var. Frank Grimstad kommenterer #metoo.

Uke 49

Fra undergrunnsaktivisme til selvsagt engasjement

På 80-tallet kopierte vi løpesedler mot atomvåpen mens kirkeledelsen bokstavelig talt lå og sov. I dag er motstanden mot atomvåpen  heldigvis en integrert del av det å være kirke, skriver Frank Grimstad i KA-bloggen.

Uke 48

IKO – en verdig Petter Dass-kandidat

"Neste uke deles Petter Dass-prisen ut. En av de tre kandidater er IKO og direktør Marianne Uri Øverland. Det er en verdig kandidat." Frank Grimstad kommenterer Petter Dass-prisen.

Uke 47

Fremtidig tros- og livssynspolitikk

"Mange er nå i innspurten med å gi høringssvar til Kulturdepartementets høring om trossamfunnslov. Engasjementet har vært upåklagelig. Det er bra, for dette er en viktig høring som legger føringer for mange år fremover." Dette skriver Frank Grimstad i ukens KA-blogg.

Uke 44:

Skal kirkebyggforvaltningen tas ut av lokalsamfunnet?

"Kulturdepartementets forslag til ny lov for tros- og livssynssamfunn vil kunne gi vesentlige endringer i rammene for Den norske kirke. Kirkebyggene er ett av områdene der endringene er betydelige. Forslagene har også en profil som gjør at departementets politikk trer tydelig fram." Øystein Dahle kommenterer ny lov for tros- og livssynssamfunns betydning for kirkebyggforvaltningen.

Uke 27:

Tariffmaraton

"Arbeidstidsavtalen for presteskapet ble ferdig reforhandlet i siste liten - et drøyt døgn før avtalen utløp 1. juli. Partenes signatur markerte punktum for et merkeår på tariffområdet for kirkelig sektor." Marit Halvorsen Hougsnæs kommenterer i ukas KA-blogg det siste årets tariffavtaler.

Uke 24:

Nikab - er forbud veien å gå?

"Man bør ikke dekke til ansiktet når man kommuniserer med barn. Men er det klokt å vedta et nasjonalt forbud?" Det spørsmålet stiller Frank Grimstad i denne KA-bloggen etter å ha lest regjeringens høringsnotat.

Uke 21:

Fra livssynspolitikk til kirkepolitikk?

"Når alle partiene nå har hatt landsmøter kan vi lese noen trender ut av de nye partiprogrammene. Kanskje blir det mer stabilitet enn hva mange har trodd." Det skriver Frank Grimstad i ukas blogg.

Uke 20:

Den vanskelige dobbeltrollen - byråer som tilbyder av gravferdssermonier

"Det er en krevende dobbeltrolle i det ene øyeblikket å være mellomledd mellom sørgende og kirke, for så i det neste å være konkurrent til kirka som tilbyder av seremoni. Jeg vil mene at bransjen ville vært tjent med en tydeligere formidling av hvilke prinsipper og verdier som ligger til grunn for deres praksis i dette krevende landskapet." Det skriver Øystein Dahle i denne ukas blogg.

Uke 19:

Interessant test på uenighetskultur

"Denne gangen var det sjeldent mye medieoppmerksomhet om diskusjoner og uenighet på KAs landsråd. Mange har tatt til orde for at vi trenger å utvikle bedre uenighetskultur på kirkelige arenaer. Dette var i så måte en interessant test." Det skriver Øyvind Håbrekke i denne bloggen.

Uke 15:

Ved et 20-årsjubileum

Modernisering av kirkelovgivningen blir vellykket hvis man gjenbruker noen slitesterke byggesteiner som har vist seg å virke. Det skriver Frank Grimstad i KA-bloggen.

Uke 12:

Luther og kirkens organisering

"Bruk Lutheråret til "grasrot-teologi". Lutheråret bør fornye vår evne til å avsløre maktmisbruk og avdekke restene av øvrighetskirken." Det skriver Frank Grimstad i ukas blogg.

Uke 10:

Gå grundigere til verks

"Det er verdt innsatsen å gå grundigere inn i begreper og sentrale verdier i formålsparagrafen når Kunnskapsdepartementet snart skal vedta ny rammeplan for barnehager." Det skriver Øyvind Håbrekke i ukas blogg.

Uke 9:

Livssynsåpen og nøytral?

Det praktiske dialogarbeidet som foregår rundt gravlegging og tilrettelegging på gravplassene, viser vei til en framtidsrettet måte å leve sammen på, i et livssynsmangfold. Det skriver Øystein Dahle i denne ukas KA-blogg.

Uke 8:

Skal biskopen tilsettes eller velges?

"Ulike framtidige modeller for utpeking av Den norske kirke mest symboltunge lederstilling er på høring. Samtidig letes det etter egnede kandidater som kan etterfølge de nåværende biskoper både i Nidaros og Oslo." I denne ukens KA-blogg kommenterer Marit Halvorsen Hougsnæs  høringsnotatet om modeller for utpeking av biskoper.

Uke 7:

Utsettelse uten grunn

"Kulturministerens begrunnelse for å utsette satsingen på kirkebygg holder ikke. På tvers av ulikt forhold til tro må vi legge bort berøringsangsten og se at kirkene er vår felles historie og nasjonal kulturminnearv av stor betydning." Det skriver Frank Grimstad i ukens KA-blogg.

Uke 6:

Partiprogrammer..

"Denne vinteren og våren er det tid for at partiene vedtar sine partiprogrammer for den neste valgperioden. I KA følger vi spesielt med på både arbeidslivspolitikken og tro- og livssynspolitikken. Begge områder er under endring. Og endringene kan bli store…" Det skriver Frank Grimstad i KA-blogg i uke 6.

Uke 5:

Post Kirkemøte..

"Det 33. Kirkemøte er over. Vårt felles ønske om en livskraftig folkekirke krever en synode med legitimitet og sterk jordledning til det lokale." Det skriver Frank Grimstad i ukens KA-blogg.

Uke 4:

America first?

Trumps ord er kanskje et uttrykk for at vi står opp i et linjeskifte. Vi blir urolige av Trumps budskap om mer egeninteresse og mindre felleskap. Kanskje den viktigste konfliktlinjen i politikken fremover går mellom de som vil bygge murer og de som vil bygge broer. Hvem vinner? Det skriver Frank Grimstad i ukens KA-blogg.

Uke 3:

Mot en løsning på kirkens lederfloke?

For å løse lederkabalen i Den norske kirke må viktige forutsetninger om finansiering og ledelsesforståelse finne sin avklaring. Det skriver Marit Halvorsen Hougsnæs i ukens KA-blogg der hun kommenterer den videre oppfølging av fjorårets Kirkemøtevedtak om arbeidsgiveransvar og ledelse.

Uke 2:

Fri folkekirke?

"Det er da grunn til å blankpusse de verdiene som Luther bidro med når det gjelder kall, motivasjon og tiltro til alminnelige kristelige mennesker som tar sin tro på alvor.  Luthers lære om det allmenne prestedømme var en frigjøringsrevolusjon som legger grunnlaget for en fornyelse av medlemmenes deltagelse i kirken."

Frank Grimstad reflekterer her over kirkereformen som fant sted ved nyttår og hvordan vi kan bruke endringene til utløse økt engasjement.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone