Tilskuddsmidler/Stipend til 4-ukers studiepermisjon for selvstendig faglig fordypning

Stipend til 4-ukers studiepermisjon for selvstendig faglig fordypning

Det utlyses inntil 3 stipender til selvstendig faglig fordypning. Utlysningen gjelder for fellesrådsansatte kateketer/menighetspedagoger i stillinger som ikke finansieres gjennom trosopplæringsmidler.

Stipendet dekker inntil 1 måneds lønn (sosiale utgifter, arbeidsgiveravgift osv regnes som arbeidsgivers egenandel og inkluderes ikke). Det kan i tillegg søkes stipend på kr 5000 til dekking av utgifter til arbeidet.

- Stipendperioden skal normalt være sammenhengende.
- Det kan eventuelt søkes stipend til stipendperioder på ned til 2 uker.
- Studiepermisjonen skal brukes til selvstendig faglig fordypning, faglig oppdatering eller faglig utviklingsarbeid.
- Det gis ikke stipend til ordinære studier, eksamenslesning, masteroppgave eller liknende.
- Vi oppfordrer til realisme med hensyn på hva som kan gjennomføres på 4 uker.

Søknader vurderes på grunnlag arbeidsgivers begrunnelse og anbefaling samt prosjektbeskrivelse. Ved tildeling vil ansiennitet i undervisningsstilling og særskilte belastninger i arbeidet tillegges vekt.

Søknad:

- Søknad sendes av arbeidsgiver eller arbeidstaker.
- Søknaden skal inneholde:

1. Arbeidstakers navn, stilling og arbeidsgiver, samt kontaktinformasjon for disse.
2. Informasjon om stillingen er helt eller delvis finansiert av trosopplæringsmidler.
3. Informasjon om ansiennitet i kirkelig undervisningsstilling.
4. Arbeidsgivers begrunnelse og anbefaling.
5. Arbeidstakers beskrivelse av permisjonsperiodens innhold/prosjektbeskrivelse.
6. Søknadsbeløp (lønn for den aktuelle perioden).
7. Informasjon om det søkes stipend på kr 5000 til dekking av utgifter i tilknytning til arbeidet, samt et anslag over slike utgifter.
8. Tidspunkt for gjennomføring av studiepermisjonen.

Søknaden sendes til ka@ka.no med kopi til kf@kateket.no. Bruk nummereringen ovenfor. Punkt 4 og 5 kan være vedlegg.

Merk søknaden ”Søknad om 4-ukers studiestipend, ref HH” i emnefeltet.

Spørsmål kan rettes til Helene Horsfjord i KA, helene.horsfjord@ka.no, tlf 23 08 14 31 eller Harald Skarsaune i Kateketforeninga, harald@kateket.no, tlf 952 49 934.

Søknadsfrist: 15. mai 2012.

 

Powered by Cornerstone