Tilskuddsmidler/Tilskudd til selvstendig faglig arbeid for kateket

Tilskudd til selvstendig faglig arbeid for kateket

Har du vært lenge i stilling som kateket? Trenger du en pause til faglig fordypning? Søk om inntil 6 ukers studiepermisjon!

For ansatte i kateketstillinger er det etablert en egen tilskuddsordning for inntil seks ukers studiepermisjon for selvstendig faglig fordypning. Det kan i tillegg søkes om tilskudd på kr. 10000 til dekking av utgifter til arbeidet. Studiepermisjonen skal brukes til selvstendig faglig fordypning eller faglig utviklingsarbeid. Det gis ikke stipend til masterarbeid, da det er å anse som grunnutdanning. 

De avsatte midlene er øremerket ansatte i kateketstillinger, og det deles ut 1-2 stipend per år. Søker må ha vært minimum 5 år i kateketstilling for å kunne søke. Søknader vurderes på grunnlag av arbeidsgivers begrunnelse og anbefaling samt prosjektbeskrivelse. Vi oppfordrer til realisme på hva som kan gjennomføres på 6 uker. Ved tildeling vil ansiennitet i undervisningsstilling og særskilte belastninger i arbeidet tillegges vekt.

Søknader sendes på mail til: eldbjorg.ekre@ka.no

Krav til søknaden:

  • Arbeidsgiver skal anbefale tiltaket og bekrefte innvilget permisjon
  • Tiltaket skal være relevant for stillingen og vedtatte planer i virksomheten
  • Søknaden sendes av arbeidstaker med anbefaling fra arbeidsgiver
  • Antall år/ansiennitet i stillingen vil tillegges vekt ved vudering av søknader

Søknaden skal innholde:

  • Prosjektbeskrivelse
  • Et enkelt budsjett
  • Arbeidsgivers anbefaling av tiltaket og bekreftelse på permisjon
  • Navn og kontonummer for tilskuddsmottaker (arbeidsgiver)
  • Søknaden sendes på e-post til: Eldbjørg Leinebø Ekre, e-post: eldbjorg.ekre@ka.no
  • Merk i kommentarfeltet: "Søknad om studiepermisjon for kateket"

Spørsmål kan rettes til:

Eldbjørg Leinebø Ekre i KA (41610918 /eldbjorg.ekre@ka.no  eller Harald Skarsaune i Kirkelig undervisningsforbund (952 49 934 / harald@kufo.org)


Bakgrunn for ordningen
Ved overføring av kateketer fra staten til kirkelig fellesråd pr 01.03.2001, ble midlene bispedømmerådene tidligere brukte til etter- og videreutdanning og andre arbeidsgiverrelaterte formål frigjort. Disse midlene ble overført samlet til KA. En del av disse midlene brukes til stipender for ansatte i disse kateketstillingene. 

Powered by Cornerstone