Tilskuddsmidler/Individuelle stipend til ansatte i undervisningsstillinger

Individuelle stipend til ansatte i undervisningsstillinger

Det kan søkes om individuelle stipend til kurs/etter - og videreutdanningstiltak.

Ordningen gjelder for ansatte i undervisningsstillinger (normalt kateket, menighetspedagog eller menighetsarbeider) i kirkelige fellesråd/menighetsråd. Ordningen er finansiert gjennom midler fra Kirkerådet (kateketmidler) og midler gjennom det partsammensatte OU-arbeidet i KA-sektoren.

Det gis individuelle tilskudd til kompetansetiltak som bidrar til å styrke de ansattes arbeid med kirkelig undervisning. 

Søknader skal være et resultat av lokalt samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. 

Det kan søkes midler til alle typer kompetanseutviklingstiltak, som større kurs og konferanser, studiereiser, kompetansegivende studier osv. 

Søknadsfrister er normalt 1.mai og 1.oktober. Du søker som regel i forkant av hvert semester.

Individuelle stipend for undervisningsansatte

Spørsmål kan rettes til:

Eldbjørg Leinebø Ekre
Seniorrådgiver for kompetanseutvikling og EVU i KA-sektoren

Tlf.nr: 41610918
E-post: eldbjorg.ekre@ka.no

Powered by Cornerstone