Tilskuddsmidler/OU-midler

OU-midler

Arbeidsgivere og arbeidstakere på KA-sektoren er enige om at økt kunnskap og kompetanse er et gode for alle. Derfor er det opprettet et spleiselag der begge parter betaler inn en månedlig sum som disponeres til kurs, konferanser, fagdager og stipender.

ouinfo.no kan du lese om stipendmidler, kurs, etter-og videreutdanningstiltak knyttet til det partssammensatte arbeidet med opplæring og utvikling (OU) på KA-sektoren.

Dette kan være stipendmidler til stabstur, reisestipend, nærværsstipend for barnehager, stipend til kirkemusikere, diakoner, menighetspedagoger, kateketer osv.

Det blir også gjennomført en rekke kurs og kompetansetiltak for ansatte i begge arbeidsgiverlinjer. Disse tiltakene skjer alltid i samarbeid mellom KA og fagforeningene.

Informasjon om hvordan OU-ordningen styres, organiseres og finansieres finner du her.

Powered by Cornerstone