Tilskuddsmidler/Tilskudd til utgiftsdekning ved rekruttering av kateket

Tilskudd til utgiftsdekning ved rekruttering av kateket

Kirkelige fellesråd kan få dekket inntil 15.000 kroner av utgiftene til rekruttering inn i kateketstilling.

Ordningen gjelder for rekruttering av kateket inn i de "gamle" stalige kateketstillingene, dvs. kateketstillinger som ikke er finansiert gjennom trosopplæringsreformen. 

Tilskuddet er på inntil kr 15.000 pr stilling. Utgiftene dekkes på grunnlag av dokumenterte utgifter ekskl. mva, og kan være utgifter til annonsering, reise for å delta i intervju, ev. nødvendig andel av flytteutgifter som rekrutteringstiltak. Sammen med dokumentasjonen må kopi av utlysningstekst fra avis/tidsskrift vedlegges.

Budsjettet er begrenset. Tilskuddene vurderes på grunnlag av innkomne søknader.

Søknad om utgiftsdekning med vedlegg sendes til Eldbjørg Leinebø Ekre.

Bakgrunn for ordningen
Ved overføring av kateketer fra staten til kirkelig fellesråd pr 01.03.2001, ble midlene bispedømmerådene tidligere brukte til etter- og videreutdanning og andre arbeidsgiverrelaterte formål frigjort. Disse midlene ble overført samlet til KA. En del av disse midlene brukes for å dekke kostnader ved nyrekruttering i de tidligere statlige stillingene. 

Powered by Cornerstone